Regionálky, ich osudy a život na nich (V. časť): Trate v okolí Poltára

25.1.2007 9:00 Tomáš Rotbauer

Regionálky, ich osudy a život na nich (V. časť): Trate v okolí Poltára

Lučenecká miestna železnica – trošku histórie: Koncesia pre výstavbu a prevádzkovanie železnice zo stanice MÁV v Lučenci do Poltáru a odbočky z Brezničky do Katarínskej Huty, ako i vlečiek k priemyselným objektom v Kalinove, Cínobani a Katarínskej Hute bola udelená nariadením MO č. 900961/00.XII.28 pre Armina Pallósa z Budapešti. Koľajnice, vozidlá a ďalšie vybavenie železnice mali pochádzať z uhorských zdrojov.

Povolenie pre výstavbu ďalšieho úseku miestnej železnice z Poltáru do Kokavi n. Rim. a vlečiek do sklární v Zlatne a Kokave n. Rim. bolo udelené nariadením MO č.79438/906.XI.19 ako dodatok tejto koncesie k pôvodnej koncesii. Ďalším dodatkom tejto koncesie sa stal výnos MO 94888/908, ktorý povolil koncesionárom postaviť vlečku z Kokavy n. Rim. do Utekáča k tamojším sklárňam.

Na tratiach boli 4 stanice, 5 nákladísk a 1 zastávka, v Poltári bola postavená remíza pre rušne. Na šírej trati ležalo 10 strážnych stanovíšť, 3 podchody a 113 úrovňových priecestí, z ktorých boli závorami zabezpečené iba štyri. Na vlečke do Utekáča je len jedna koncová stanica a trať križovalo 11 úrovňových priecestí bez závor.

Stavebný kapitál železnice reprezentovala čiastka 5 542 000 K. Prevádzka na jej jednotlivých úsekoch sa začínala v týchto termínoch:

  • Lučenec – Poltár (18,4 km) a Breznička – Katarínska Huta (9,9 km)   24.11.1901
  • Poltár – Kokava nad Rimavicou  (17,1 km)                                      27.11.1908
  • Kokava nad Rimavicou – Utekáč (5,9 km)                                       16.12.1909.

(Zdroj: Dejiny železníc na území Slovenska, Ing. JIří Kubáček a kol.)

 

Trať 162 - Lučenec  - Utekáč, súčasnosť

Trať je jednokoľajná a jej dĺžka je 41,194 km. Doprava tu bola v rámci rušenia regionálok pozastavená a následne potom obnovená. Keď človek vidí aké plné tu chodia vlaky iba sa zamyslí ako je to možné, že tu sa to neoplatí. Čo sa týka nákladu tak tu chodí jeden pár manipulačného vlaku denne okrem víkendu do Poltára, podľa potreby až do Kokavy nad Rimavicou.

Paradoxne ako aj u iných, trať začína v Utekáči a končí v Lučenci, ktorý leží na južnom ťahu Bratislava - Košice. Trať križuje 52 priecestí (pekný úbytok oproti pôvodným 113) z toho 6 miestnych komunikácií, 6 ciest II. triedy, 4 ciest III. triedy a 36 účelových komunikácií. Počet zabezpečených priecestí je presne 10.

V blízkej budúcnosti (predpoklad r. 2007) k nim pribudne ešte jedno nové priecestie v Poltári, paradoxne to bude cesta k cintorínu. So svetelným zariadením bez závor sú zabezpečené dve priecestia, jedno v Brezničke a druhé na ceste medzi Brezničkou a Poltárom.  So svetelným zariadením so závorami je zabezpečené priecestie v Brezničke a na ceste za dedinou Zlatno. Na tejto trati je asi najväčšia hustota mechanických priecestí, presne 6. Tento rok sa začne s ich náhradou za svetelné zabezpečovacie zariadenia doplnené o priecestníky. Ako prvé pôjde priecestie v Kalinove potom na zastávke v Zelenom. No ďalšie budú nasledovať po nich. V Poltári budú nahradené všetky mechanické,  svetelnými a v ¾ aj so závorami.

 

A na tých ostatných sú iba klasické kríže, poprípade tabule STOP. Najvyššia dovolená rýchlosť na tejto trati je 60 km/h.
        
Na trati sa nachádzajú:

  • 3 stanice – Breznička, Poltár a Kokava nad Rimavicou,
  • 2 nákladiská zastávky – Kalinovo, Zelené a výhybňa Zlatno,
  • a 6 zastávok – Opatová pri Lučenci, Veľká Ves, Slaná Lehota, České Brezovo, Kokava nad Rimavicou – Liešnica a Utekáč.

Začiatok trate je od Utekáča smerom do Lučenca ale kilometrovanie je naopak od Lučenca smerom do Utekáča. Charakter trate je rovinatý a mierne stúpajúci s veľkým počtom zákrut v oboch smeroch. Nachádza sa tu aj niekoľko mostov križujúcich rieky alebo cesty. Najväčšie mosty sú v úseku Zelené -  Poltár, cez Ipeľ a tesne pred stanicou Breznička, križujúce ponad Banský potok. Trať vedie príjemným prírodným prostredím kopírujúcim cestu do doliny v Utekáči.

Z Lučenca vedie trať ľavotočivou zákrutou miernym stúpaním do terajšej mestskej časti Lučenca, Opatová pri Lučenci. Za zastávkou Veľká Ves sa trať stráca zákrutou v lese, krása. V tomto regióne bola vo veľkej miere rozvinutá sklárska a a keramická výroba. Tomu zodpovedá aj počet vlečiek z jednotlivých staničiek a zastávok na tejto trati. Vlečky v Kalinove, v Poltári, v Zlatne a Utekáči tomu dajú za pravdu. Dnes už bohužiaľ ich obsluha je iba podľa potreby, poprípade už nefungujú vôbec. V Brezničke je zase veľká Ipeľská tehelňa, z ktorej je priamo nakladacia rampa v stanici, ale bohužiaľ sa všetko nosí už iba kamiónmi. Je tu zaujímavá konfigurácia lučeneckého zhlavia pomocou dvojitej koľajovej spojky. Za Poltárom v Českom Brezove je vidieť stopy po bývalej koľaji nákladiska, kto vie čo sa tu vozilo. Za Zlatnom sa nachádza aj jediný tunel na tejto trati dlhý asi 500 m. Je rovný ale má stúpanie z oboch strán. Jeho zlom je asi v polovičke jeho dĺžky. V Kokave sa nachádza aj bývalá remíza, ktorá už zarastá zeleňou, ale v stanici je pekná veľká čakáreň.  Apropo odstavené súpravy. Bola tam 812 odstavená, otvorená dokorán bez akéhokoľvek dozoru. Potom, že sa ničia vlaky, ani sa nečudujem. Za Kokavou už trať vedie väčšinou po úbočí kopcov a lesom. Za zastávkou Utekáč, v ktorej budove sa nachádza miestna krčma.  Trať  ešte pokračuje ľavotočivou zákrutou s riadnym stúpaním do vlečky miestnych sklární, z ktorej sa už nič nevozí. Napovedá tomu aj bujná vegetácia aj keď sa už niekto postaral o výrub konárov.

 

Z Poltára je resp. bola odbočná trať do Rimavskej Soboty, ktorá už dnes nie je zachovalá v celej dĺžke vďaka našim „kakaovým“ spoluobčanom.
 
Trať 163 - Breznička – Katarínska Huta

Do stanice Breznička vchádza trať z Katarínskej Huty. Trať bola daná do užívania 24.11.1901. Trať je jednokoľajná a jej dĺžka je 9,960 km. Doprava tu bola v rámci rušenia regionálok pozastavená, a do t.č. nepremáva. Šumy o obnovení dopravy síce sú od starostov obcí, ale čo bude, nikto nevie povedať. Nákladná doprava je zabezpečovaná jedným párom manipulačného vlaku, ktorý jazdí podľa potreby.

 

Trať začína v Brezničke, ktorá leží na trati Lučenec – Utekáč a končí v Katarínskej Hute pri sklárňach.

Trať križuje 11 priecestí z toho 2 miestne komunikácie, 3 cesty III. triedy a 6 účelových komunikácií. Zabezpečené sú dve priecestia, jedno v Brezničke, ktoré je spoločné aj pre trať Lučenec – Utekáč. To ďalšie sa nachádza v Cinobani. Zaujímavosťou tohto priecestia je jeho prevedenie. Sú tu použité koľajové spínače vo forme WSB dotykov a priecestníky a dokonca aj opakovacie priecestníky. Priecestníky tu trvale svietia žltým svetlom až pri ovplyvnení dotyku a spustenia výstrahy na priecestí sa rozsvieti aj biele svetlo a aj na opakovacom priecestníku. Na ostatných sú iba klasické kríže, poprípade tabule STOP. Najvyššia dovolená rýchlosť na tejto trati je 50 km/h.

 
        
Na trati sa nachádzajú:

  • 3 zastávky – Mládzovo, Cinobaňa a Maša
  • a 1 nákladisko zastávka – Katarínska Huta.

Trať vychádza zo stanice Breznička do protismeru trate z Lučenca, križuje mostom ponad Banský potok a pravotočivou zákrutou opúšťa dedinu. Trasa vedie skoro súbežne s cestou do Cinobane. Aj keď cesta stúpa hore dole trať pokračuje rovinou a postupne sa vrýva do doliny. Prvou zastávkou je Mládzovo, vegetácia bujná aspoň, že budova je obývaná. Síce „farebnými“ ale predsa aspoň „nechátra“. V Cinobani badať ešte stopy po vedľajšej koľaji, čerstvá zelená trávička. No a romantiku nečakajte keď nazriete do útrob budovy zastávky. Zastávku Maša nájdete ak odbočíte z hlavnej cesty do sklární v Kat. Hute asi uprostred dediny strmou cestou dole kopcom. To je nádhera zastávka pri záhradkách. Ešte aj ten senník je super. A nakoniec Katarínska Huta. Konečná vystupovať. Budova zastávky pripomína skôr pripomína nejakú hospodársku budovu aj keď je horné poschodie obývané. Nákladisko má 3 výhybky ktoré rozvetvujú koľajisko na 3 koľaje. Jedna koľaj je slepá a končí pri nakladacej rampe. Tie dve slúžia pre posun s vozňami pre miestne sklárne. Pred bránou závodu je posledná výhybka č. 3 a za ňou je už len areál aj s vozňami.

 

Na záver ešte jeden vtáčí pohľad do doliny alebo medzi kopce kde končí táto krátka ale pekná trať.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy