Rozdelenie ZSSK, a.s. na ŽS Cargo, a.s. a ŽOP, a.s.

19.9.2004 11:24Zdroj: MDPaT SR

Rozdelenie ZSSK, a.s. na ŽS Cargo, a.s. a ŽOP, a.s.

Bratislava - Len v krátkosti o terajšej akciovej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s. a novovzniknutých akciových spoločnostiach ŽS Cargo, a.s. a Železničná osobná preprava, a.s.

 

 

Proces transformácie a reštrukturalizácie majetku Železníc Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR) sa neskončil založením a vznikom akciovej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s. (ďalej len ZSSK). Samotný transformačný projekt schválený vládou SR predpokladá pokračovanie transformačného procesu. Jednou z alternatív je rozdelenie ZSSK na dve spoločnosti - osobná preprava, nákladná preprava.
K úvahám o rozdelení ZSSK na dve spoločnosti prevádzkujúce osobnú a nákladnú prepravu vedú dva základné dôvody. Po prvé je to diametrálne odlišná filozofia podnikania v nákladnej a osobnej preprave, ako dvoch základných predmetov podnikania. Nákladná preprava je orientovaná na profit, pričom osobná preprava je orientovaná ako verejná služba. Z dlhodobého hľadiska dochádza ku krížovému financovaniu osobnej prepravy (prevádzka, investície). Druhým základným dôvodom je súčasný vzťah so štátom. Osobná preprava je absolútne prepojená na štátny rozpočet, a samotný štát určuje a reguluje cenu cestovného a taktiež to, koľko zo štátneho rozpočtu vyčlení na osobnú prepravu (VVZ, investície). Nákladná preprava, až na poplatok za použitie železničnej dopravnej cesty, je nezávislou na štáte.

V tomto zmysle je už dnes potrebné zadefinovať ďalšie smerovanie ZSSK, nielen po stránke pôsobenia na trhu v nákladnej a osobnej preprave, ale aj po stránke ďalšieho organizačného usporiadania. Pri hľadaní optimálneho organizačného usporiadania spoločnosti je potrebné vziať do úvahy v súčasnosti prebiehajúce transformácie železničných podnikov v Európe, kde v podstate každá krajina má iným spôsobom riešené vnútorné organizačné usporiadanie železnice a ich naviazanie na verejné financie. To znamená, že v Európe dnes neexistujú dve rovnaké usporiadania národného železničného systému.

Predmetom tejto analýzy je posúdenie procesu rozdelenia ZSSK na dve novovzniknuté akciové spoločnosti.

  • Na rozdiel od ŽSR, ktoré nevlastnia ale spravujú majetok štátu, akciová spoločnosť ZSSK vlastní odčlenený majetok štátu ako nepeňažný vklad majetkovej substancie (DŽKV, DOP, DNP ....) do základného imania.
  • 100% vlastníkom akcií ZSSK je štát, pričom práva akcionára v mene štátu vykonáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len MDPaT SR).
  • Predpokladá sa rozdelenie majetku terajšej akciovej spoločnosti tak, že jedna časť rozdeleného majetku bude tvoriť základné imanie novej samostatnej akciovej spoločnosti, ktorá bude určená na vykonávanie dopravných a obchodných činností v osobnej preprave a že druhá časť rozdeleného majetku bude tvoriť základné imanie druhej novej samostatnej akciovej spoločnosti, ktorá bude určená na vykonávanie dopravných a obchodných činností v nákladnej preprave.
  • Do základného imania novovzniknutej Železničnej osobnej prepravy, akciovej spoločnosti (ďalej len ŽOP, a.s.) prejde rozdelením imanie zanikajúcej ZSSK, ktoré teraz slúži najmä okruhom činností vykonávaných v divízii osobnej prepravy.
  • Do základného imania novovzniknutej Železničnej spoločnosti Cargo, akciovej spoločnosti (ďalej len ŽS Cargo, a.s.) prejde rozdelením imanie zanikajúcej ZSSK, ktoré teraz slúži najmä okruhom činností vykonávaných v divízii nákladnej prepravy a v divízii železničných koľajových vozidiel.
  • 100% vlastníkom novovzniknutých železničných akciových spoločností bude štát, pričom práva akcionára v mene štátu bude vykonávať MDPaT SR.
  • V nadväznosti na rozdelenie ZSSK sa predpokladá časť akcií štátu v novovzniknutej ŽS Cargo, a. s. privatizovať.Na ilustračnej snímke je rušeň 753.052 v Brezne dňa 11.10.2003.

-rp-

 

Súvisiace odkazy