Prievidza nákladná stanica - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 8    Ostatné: 5   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Mestská hromadná doprava,

Ďalšie informácie

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Prievidza nákladná stanica leží v km 27,396 jednokoľajnej trate Nitrianske Pravno - Nové Zámky a v km 0,000, odbočnej jednokoľajnej trate Prievidza St.3 – Prievidza nákladná stanica (Chrenovecká spojka).
Železničná stanica Prievidza nákladná stanica je nesamostatná stanica pridelená k Železničnej stanici Prievidza, v ktorej je sídlo prednostu.
Je stanicou :
odbočnou - pre trať Prievidza St. 3 – Prievidza nákladná stanica; nákladnou, zriaďovacou - podľa povahy práce
Stanica má povinnosti dispozičnej stanice pre vlaky prechádzajúce odbočkou do dispozičných úsekov ŽST Prievidza.

Styk dráh

Vlečka Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s., je obojstranne napojená na obe zhlavia stanice koľajovými spojkami výhybiek č.10/C 11 a 15/C 1.
Vlečka Prefabetón Koš, a.s. nadväzuje na koľaj č. 3a v jej km 0,057 . 

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Koš leží v km 24,134 medzi stanicami Prievidza nákladná stanica a Nováky.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Prievidza nákladná stanica je elektromechanické zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie s rýchlostnou signalizáciou. Svetelné vchodové a odchodové (pri každej koľaji) návestidlá, sú závislé na výhybkách. Výhybky sú ústredne prestavované elektromechanickými prestavníkmi. Koľajisko stanice je napojené koľajovými spojkami výhybiek č.10/C11 a 15/C1 na koľajisko vlečky Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s., na ktoré a z ktorého sa môže vykonávať jazda vlaku (posunu) v zmysle vlečkovej zmluvy.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Prievidza nákladná stanica – Prievidza je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.
V medzistaničnom úseku Prievidza nákladná stanica – Prievidza St.3 je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.
V medzistaničnom úseku Prievidza nákladná stanica – Nováky je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.

Železničná doprava v Prievidzi:

Územím okresu vedie železničná trať nadregionálneho významu Prievidza - Zbehy - Nové Zámky, ktorou je región pripojený na III. hlavný ťah SR a na medzinárodné železničné trate. Trať vedie priemyselnými zónami, ktoré sú vhodne napojené. Železničná trať Prievidza - Handlová - Horná Štubňa má regionálny význam a nadväzuje na železničnú trať Dúbrava - Vrútky. Všetky železnice majú prioritný význam z hľadiska prepravy nákladov a doplňujúci z hľadiska osobnej dopravy. Všetky železničné trate sa zbiehajú v Železničnom depe Prievidza, ktoré má regionálny význam a je vlakotvorné s novovybudovanou vlakovou stanicou.

Mesto Prievidza

je okresným mestom , ktoré leží uprostred Hornonitrianskej kotliny.Je priemyselno-obchodným centrom regiónu s množstvom kultúrno-výchovných ustanovizní a športových zariadení.Dva veľké mestské parky a množstvo menších oddychových zón radia mesto medzi najzelenšie mestá na Slovensku.

Prvý písomný doklad o existencii Prievidze možno nájsť v listine Zoborského opátstva z roku 1113. Výhodné hospodárske podmienky, rozvoj remeselnej výroby a rastúci obchod vytvorili predpoklady, aby sa z trhovej osady Prievidza, ležiacej na križovatke obchodných ciest, stalo mesto. Mestské práva Prievidzi udelila kráľovná Mária v r. 1383. Súčasťou mesta sú v minulosti samostatné sídla Necpaly, Veľká Lehôtka , Malá Lehôtka a Hradec. V ostatných dvoch sa nachádzajú prírodné pamiatky Kobylince a Hradisko.

V meste sa nachádza významná kultúrna pamiatka - barokový kostol a kláštor piaristov z druhej polovice 18. storočia. Vzácne nástenné maľby patria medzi najhodnotnejšie barokové celky nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.

Prievidza je východiskovou stanicou pre výlety do blízkeho i vzdialenejšieho okolia. K najzaujímavejším z nich patria výlety do približne 2 km vzdialeného mesta Bojnice s možnosťou návštevy kúpeľov, zámku, zoologickej záhrady, ďalej do prekrásnej prírody Rematy pri Handlovej, na priehradu v Nitrianskom Rudne ,či do kúpeľov Chalmová .

Historickým a obchodným centrom mesta Prievidza je Námestie slobody a jeho okolie s dvoma kostolmi, trojičným stĺpom , starobylými meštianskymi domami, viacerými obchodnými strediskami , peňažnými ústavmi , reštauráciami , predajňami suvenírov a množstvom zelene.

Základná charakteristika mesta
Mesto Prievidza je administratívnym i prirodzeným centrom okresu Prievidza, v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je centrom Hornonitrianskej kotliny. Zo sociálno-ekonomického aspektu ide o poľnohospodársku kotlinovú krajinu so sústredeným vidieckym osídlením, lokálne mestského typu, priemyselne technizovanú. Vyššie polohy sú osídlené sporadicky a predstavujú poľnohospodársku lúčne - lesnú krajinu s rozptýlenými sídlami.

Geografická poloha 48° 46´zemepisnej šírky, 18° 36´zemepisnej dĺžky. Nadmorská výška 260 m (chotár 257 - 887 m). Rozloha: 4306 ha, z toho 1753 ha poľnohospodárska pôda, 1530 ha lesné pozemky, 48 ha vodné plochy. Priemerná ročná teplota za roky 1973 - 2000 9,0°C, najteplejší mesiac júl (priemerná teplota 18,9°C), najchladnejší mesiac január (priemerná teplota -1,6°C). Ročný úhrn zrážok 637 mm.
Mesto je rozdelené na 5 mestských častí: Staré mesto, Píly, Necpaly, Kopanice, štvrte: Hradec, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka. Prímestské štvrte majú vidiecky charakter.

Počet obyvateľov
podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov k 26. 5. 2001 má mesto 53 097 obyvateľov, z toho 25 917 mužov a 27 180 žien. Podiel žien z trvalo bývajúceho obyvateľstva 51,2 %. Ekonomicky aktívneho obyvateľstva je 27 317, z toho 13 783 mužov a 13 534 žien. Podiel ekonomicky aktívnych z trvalo bývajúceho obyvateľstva 51,4 %.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
62 kB
8.6.2009

Galéria objektu