Nové Zámky - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 32    Manipulačné: 7    Odstavné: 16    Ostatné: 10   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Informačná kancelária, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Žst. Nové Zámky leží na elektrifikovanej (25kV 50Hz) trati ŽSR č. 130 Bratislava – Štúrovo. Odbočujú z nej trate č. 135 do Komárna, č. 150 do Zvolena a č. 140 do Prievidze.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica (ŽST) Nové Zámky leží v km 145,385 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate Szob MÁV - Bratislava hlavná stanica, v km 35,424 jednokoľajnej elektrifikovanej trate Komárno - Nové Zámky, v km 0,000 jednokoľajnej trate Nitrianske Pravno - Nové Zámky, ktorá je v úseku Šurany - Nové Zámky elektrifikovaná. Všetky uvedené trate majú rozchod 1435 mm.
Je stanicou:
a.) odbočnou pre jednokoľajnú trať Nitrianske Pravno - Nové Zámky odbočnou pre jednokoľajnú trať Komárno - Nové Zámky
b.) dispozičnou pre trať :
Nové Zámky - Komárno
Nové Zámky - Bratislava Vajnory
Nové Zámky - Bratislava hlavná stanica ( len pre osobnú dopravu )
Nové Zámky - Štúrovo
Nové Zámky - Levice
Nové Zámky - Zlaté Moravce
Nové Zámky - Lužianky
c.) zmiešanou podľa povahy práce
d.) zriaďovacou po stránke prevádzkovej práce
ŽST Nové Zámky má pridelené štyri nesamostatné stanice: 1. NŽST Bajč 2. NŽST Dvory nad Žitavou 3. NŽST Palárikovo 4. NŽST Pribeta

Rozčlenenie stanice

Koľajisko stanice s príslušnými zariadeniami je rozdelené na:
 osobné koľajisko so štyrmi krytými ostrovnými nástupišťami, koľaje číslo 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, obchádzková koľaj číslo 12 a manipulačná koľaj číslo 7.
Hranicou medzi osobným koľajiskom a odstavným koľajiskom je námedzník výhybky 12b. Hranicou medzi osobným koľajiskom a nákladovým obvodom je výkoľajka Vk 11 na koľaji číslo 301. Hranicou medzi osobným koľajiskom a zriaďovacím koľajiskom je námedzník výhybky číslo 24.
 zriaďovacie koľajisko tvoria vchodové koľaje číslo 401 - 406, smerové koľaje číslo 501 - 509, manipulačné koľaje číslo 510 - 601. ( Koľaje 602 a 603 nepatria ŽSR. )
 odstavné koľajisko pre osobné vozne tvoria koľaje číslo 201 - 208. ( čistiaca koľaj 205a nepatrí ŽSR.) číslovanie koľají a výhybiek je rozlíšené sériou 200. nákladový obvod tvoria koľaje 301 - 307 a 304a. číslovanie koľají a výhybiek séria 300.
 opravovňa trakčného vedenia sa nachádza v pokračovaní koľaje 301a, je ohraničená začiatkom výhybky číslo 319. číslovanie koľají je rozlíšené sériou 800 a výhybiek sériou 70.
Koľajisko, ktoré nepatrí ŽSR:
 rušňové depo je ohraničené námedzníkom výhybky 206 na odstavnom koľajisku a námedzníkom výhybky číslo 5 na štúrovskom zhlaví a námedzníkom výhybky číslo 135 na bratislavskom zhlaví. Číslovanie koľají a výhybiek je rozlíšené sériou 100.

Styk dráh

V stanici odbočujú vlečky:
 Vlečka REAL - H.M. spol s r. o. Komárno je v pokračovaní koľaje 401d a je ohraničená výkoľajkami RVk 2 a RVk 1. Ďalej koľaj 701 na odstavovanie vozňov určených na vlečku.
 Vlečka OZÓN odbočuje v km 33,929 trate Komárno - Nové Zámky výhybkovou spojkou 1XA / T1 s odvratnou slepou koľajou. Vlečka je v súčasnosti uzavretá - nie je v prevádzke.
 Vlečka NOVOFRUCT spol. s r.o. Nové Zámky odbočuje v km 34,123 trate Komárno - Nové Zámky výhybkovou spojkou 1 / E1 s odvratnou slepou koľajou. Vlečka je v súčasnosti uzavretá - nie je v prevádzke.

Hlásnice (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka ĽUDOVÍTOV leží v km 139,092 medzi stanicami Palárikovo - Nové Zámky. Vyvýšené nástupištia majú dĺžku 180 m. Osvetlenie nástupíšť je elektrické. Je riadené automaticky spínačom cez fotobunku. Zastávka je neobsadená. Je vybavená krytým prístreškom pri prvej traťovej koľaji.

Nastupištia

Pre nastupovanie vystupovanie cestujúcich slúžia štyri kryté vyvýšené nástupištia. Príchod na nastupištia a odchod z nástupíšť je podchodom, ktorý je spojený s vestibulom.
 Nástupište číslo 1 vedľa koľaje číslo 5 je jednostranné, dĺžka 280 m.
 Nástupište číslo 2 je medzi koľajami 1 a 3, dĺžka 350 m.
 Nástupište číslo 3 je medzi koľajami  2 a 6, dĺžka 370 m.
 Nástupište číslo 4 je medzi koľajami 8 a 10, dĺžka 235 m.
Na všetky koľaje s nástupišťami je možné uskutočňovať vchody a odchody vlakov na a zo všetkých smerov. Na každom nástupišti je výťah ( v súčasnosti mimo prevádzky ). Úrovňové prechody sú vybudované na oboch koncoch nástupíšť.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Stanica Nové Zámky je vybavená zabezpečovacím zariadením 3.kategórie, t.j. reléovým zabezpečovacím zariadením s cestovým systémom. Posunové jazdné cesty v obvode zriaďovacieho koľajiska je možné stavať z pomocných stavadiel Pst.1, Pst.2, Pst. 3.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Jednotlivé medzistaničné úseky sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením:
 Nové Zámky - Dvory nad Žitavou TZZ 3. kategórie - obojsmerný traťový súhlas s kontrolou voľnosti traťovej koľaje. Protismerné jazdy sa zabezpečujú obsluhou traťového súhlasu
 Nové Zámky - Palárikovo TZZ 3. kategórie - univerzálny automatický blok s úplnou blokovou podmienkou, ktorý umožňuje riadenie vlakov obojsmerne v traťových oddieloch pomocou traťových súhlasov.
 Nové Zámky - Výhybňa Bánov TZZ 2. kategórie - reléový poloautomatický blok doplnený kontrolou voľnosti koľaje. Jazdy vlakov sú zabezpeované obojsmerne pomocou traťových súhlasov.
 Nové Zámky - Baj TZZ 2. kategórie - reléový poloautomatický blok doplnený kontrolou voľnosti koľaje. Jazdy vlakov sú zabezpečované obojsmerne pomocou traťových súhlasov.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

RampyPre vykládku a nakládku vozňových zásielok slúži krytá bočná rampa s rozmermi 10 x 50 m a otvorená bočná rampa s rozmermi 10 x 40 m pri 303. koľaji. Pri 304. koľaji je rampa čelná a bočná s rozmermi 10 x 18 m. Prístup k rampám je z cestnej komunikácie nákladového obvodu.
Koľajová váhaNa 301. koľaji je staticko - dynamická koľajová váha typu VENUS - WMV8 s dĺžkami mostov 5 m a 9 m.
Manipulačné priestory
Manipulačné priestory sú vymedzené pozdĺž všeobecných nakládkových a vykladkových koľají 305, 306, 304a (Výpalisko 1) a 307 (Výpalisko 2), ktoré sú bez trakčného vedenia. Bezpečne možno vykonávať vykládku a nakládku mechanizmami na koľajách 304, 305, 306 a 307. Mechanizovaná manipulácia je zakázaná na koľaji 304a, pretože nad koľajou vedie napájacie lano trakčného vedenia.
Koľaje303. koľaj - sladištná, slúži na obsluhu skladiska tovaru, je dlhá 421 m. Je priľahlá k bočnej rampe. Užitožná dĺžka rampy pre nakládku a vykládku tovaru je 100 m. Je bez trakčného vedenia a je ukončená zarážadlom.
304. koľaj - slúži na manipuláciu s vozňami pre nakládku a vykládku obilia, je dlhá 258 m. Je priľahlá k bočnej a čelnej rampe. Je bez trakčného vedenia a je ukončená zarážadlom
305. koľaj - slúži na nakládku a vykládku vozňových záslielok, je dlhá 350 m. Je bez  trakčného vedenia a je ukončená zarážadlom.
306. koľaj - slúži na nakládku a vykládku vozňových záslielok, je dlhá 340 m. Je bez trakčného vedenia a je ukončená zarážadlom.
Koľaje 303 - 306 sú zapojené do predĺženej koľaje 301d1 smerujúcej na Výpalisko.
307. koľaj - (Výpalisko 2) slúži na nakládku a vykládku vozňových zásielok sypkých substrátov, je dlhá 340 m. Je bez trakčného vedenia a je ukončená zarážadlom.
304a koľaj - (Výpalisko 1) slúži na nakládku a vykládku len takých zásielok, ktoré sú v krytých vozňoch a vykladajú sa ručne, nakoľko nad touto koľajou vedie napájacie lano trakčného vedenia pre trať Nové Zámky - Komárno, je dlhá 250 m. Je bez trakčného vedenia aje ukončená  zarážadlom.
Koľaje 307 a 304a sú zapojené do predĺženej koľaje 305a.
Na prekládku vozňových zásielok sú určené koľaje: špice koľjí 305 a 306 pre všetky vozne radu U a O.
 koľaje 302, 303 a 304 pre všetky vozne rady G
Obrysnica
Je umiestnená nad kolajou 304.
Žeriavy
Na 305. koľaji je vybudovaný portálový žeriav s únosnosťou 22 000 Kg. V súčasnosti sa neprevádzkuje.

Mapy a nákresy

Galéria objektu