Kúty - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 20    Manipulačné: 7    Odstavné: 12    Ostatné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Kúty leží na elektrifikovanej trati ŽSR č. 110 Bratislava – Kúty – Břeclav ( ČD ). Do stanice ústia trate ŽSR č. 114 zo Sudoměříc nad Moravou a Skalice na Slovensku a č. 116 z Trnavy.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Bratislavy

Železničná stanica Kúty leží v km 50,898 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate Bratislava hl. st – štátna hranica SR/ČR – Břeclav (ČD) podľa kilometrovania z Devínskej Novej Vsi. Toto kilometrovanie pokračuje na jednokoľajnú trať Kúty – Skalica na Slov št hr., ktorá je elektrifikovaná po žst Holíč nad Moravou. Ďalej žst Kúty leží v km 67,463 a jednokoľajnej elektrifikovanej trate Trnava – Kúty, ktorej kilometrovanie prechádza na trať Kúty – Kúty št.hr. Trať Trnava - Kúty má diaľkovo obsluhované zabezpečovacie zariadenie, ktorého obsluha sa
vykonáva zo žst Jablonica.
Je stanicou:
· pohraničnou výmennou
· prechodovou
· zmiešanou podľa povahy práce
· dispozičnou pre trať:
- Kúty – Bratislava východ
- Kúty – Břeclav (ČD)
- Kúty – Trnava
- Kúty – Skalica na Slovensku

K železničnej stanici sú pridelené nesamostatné stanice:

· Gbely
· Sekule
· Veľké Leváre
· Holíč nad Moravou
· Skalica na Slovensku

Styk dráh

Vlečka HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s. zaúsťuje v železničnej stanici Kúty do koľaje č. 16a výhybkou č. 204. Vlastníkom vlečky sú Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 51,413 na koncovom styku výhybky č. 204.

Medzi železničnými stanicami Kúty – Lanžhot v km 74,4 ŽSR susedí s ČD. Styk týchto dráh je rozpracovaný v MPZ Kúty-Lanžhot.
Medzi stanicami Kúty – Gbely v km 56,620 výhybkou L1 a v km 56,986 výhybkou L4 odbočuje vlečka Lesy SR Banská Bystrica š.p.

Medzi stanicami Kúty – Gbely v km 56,839 sa nachádza zastávka Gbely zastávka, Medzi stanicami Kúty – Šaštín –Stráže v km 65,005 je zastávka Kuklov, Medzi stanicami Kúty – Lanžhot v km 71,717 je zastávka Brodské.

Nástupištia

V stanici sú vybudované nástupišťa:
- pri koľaji č.3a v dĺžke 156 m, povrch zámková dlažba
- pri koľaji č.3 v dĺžke 184 m, asfalt a časť kamenná drť.
- pri koľaji č.1 v dĺžke 387 m, povrch kamenná drť,
- pri koľaji č.2 v dĺžke 354 m, povrch kamenná drť,
- pri koľaji č.4 v dĺžke 178 m, povrch kamenná drť,
- pri koľaji č.4a v dĺžke 61 m, povrch kamenná drť,
- pri koľaji č.6 v dĺžke 236 m, povrch kamenná drť.

Pre prístup cestujúcich na nástupištia sú vybudované prechody:
1. Dva úrovňové prechody pre prechod cestujúcich, ručných, poštových a invalidných vozíkov sú v km 50,892 pred vestibulom a v km 50,900 pred DKVV. Prechody sú v ko-ľajach č.3, 1, 2 a 4.
2. Dva mimoúrovňové prechody s výškou nástupištnej hrany 300 mm nad temenom koľajnice sú v km 50,859 pri budove SMÚ TO a v km 50,927 východ na cestu pred staničnú budovu. Prechody sú v koľajach č. 3, 1, 2 a 4.
3. Tri mimoúrovňové prechody s výškou nástupištnej hrany 300 mm nad temenom koľajnice v koľaji č.3a sú v km 50,965 pred BÚS, v km 51,053 pri rampe a v km 51,093 pred skladom.
4. Jeden úrovňový prechod pre zamestnancov je v km 51,187 cez koľaje 3a,1,2 - 10 a výhybku č.63.
Všetky prechody sú betónové, zriadené tak, že umožňujú prejazd vozíkmi.

Zvážny pahorok

V stanici je jeden zvážny pahorok, ktorý je umiestnený na lanžhotskom zhlaví. Nemá žiadne technické vybavenie.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V stanici je aktivované elektronické ústredné stavadlo 3.kategórie s programovateľnou logikou, počítačovou riadiacou úrovňou, počítačovou výkonnou úrovňou a releovým rozhraním k vonkajším zariadeniam. Obsluhu SZZ ESA 11 vykonáva vnútorný výpravca. Pracovisko vonkajšieho výpravcu je vybavené počítačom ako bezobslužné pracovisko s kontrolným monitorom. V stanici sú zriadené dve pomocné stavadlá PSt1 a PSt2, obsadené signalistami.

Zabezpečovacie zariadenia v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničných úsekoch Kúty-Sekule a Kúty-Lanžhot je univerzálny, trojznakový, obojsmerný automatický blok s približovacími a vzďalovacími úsekmi umožňujúci jazdu vlakov obomi smermi po oboch traťových koľajach. V medzistaničnom úseku Kúty-Gbely je traťové zabezpečovacie zariadenie automatické hradlo AH 88 s počítačom osí pre kontrolu voľnosti traťovej koľaje.V km 56,621 odbočuje vlečka Lesy, ktorá je zapojená do traťového zabezpečovacieho zariadenia a obsluhuje sa bez uvolnenia traťovej koľaje. V medzistaničnom úseku Kúty - Šaštín-Stráže je traťové zabezpečovacie zariadenie automatické hradlo AHP-03 s počítačom osí pre kontrolu voľnosti traťovej koľaje.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská:
Skladisko sa nachádza pri 5.koľaji a delí sa na tri časti:
 Prvá časť - drevené skladisko slúži ako sklad materiálu a má užitočnú plochu 177 m2 .
 Druhá časť - murované skladisko má plochu 131 m2 používa sa ako sklad MTZ.
 Tretia časť - drevené prevádzkové skladisko, ktoré slúži ako sklad materiálu s plochou 80 m2
Rampy:
Bočná rampa je pri koľaji č.5. Jej dĺžka je celkom 63 m, z toho otvorená v dĺžke 16,5 m a krytá v dĺžke 46,5 m. Šírka otvorenej rampy je 10,60 m a jej plocha je 175 m2. Možno ju použiť pre nakládku a vykládku tovaru. Prístup k rampe je od štátnej cesty. Rampa je osvetlená jednou stožiarovou lampou.

Dostupnosť

Železničná stanica sa nachádza na východnom okraji obce, vzdialená cca. polhodinu/2,4 km od stredu obce a obecného úradu (od obecného úradu po Štefánikovej a Železničiarskej). Nachádza sa tu autobusová zastávka, z ktorej vychádzajú alebo na nej zastavujú autobusy najmä smer Brodské a Šaštín/Senica, niekoľkokrát za deň aj do Holíča.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
370 kB
16.4.2020

Galéria objektu