Úľany nad Žitavou - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1    Ostatné: 3   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Odbočná železničná stanica pre železničné trate ŽSR č. 150: Nové Zámky - Zvolen os. st. a č. 151: Nové Zámky - Zlaté Moravce.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Úľany nad Žitavou leží v km 36,697 trate Hronská Dúbrava - Palárikovo, ktorá je v úseku Žiar nad Hronom - Žarnovica dvojkoľajná a elektrifikovaná v úseku Hronská Dúbrava - Palárikovo a v km 5,594 jednokoľajnej trate Topoľčianky nákladisko – Úľany nad Žitavou.
Je stanicou 3. kategórie:
zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke
dispozičnou - pre trať Topoľčianky nákladisko – Úľany nad Žitavou.

Rozčlenenie stanice

K stanici Úľany nad Žitavou sú pridelené nesamostatné stanice Hul a Podhájska.

Styk dráh
Medzi železničnými stanicami Maňa – Úľany nad Žitavou leží v km 10,364 nákladisko Malá Maňa, ktoré odbočuje zo šírej trate výhybkou číslo 1 a 4. Pre styk dráh je spracovaný samostatný Prevádzkový poriadok.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Maňa zastávka leží v km 11,574 medzi stanicami Maňa – Úľany nad Žitavou.
Malá Maňa nákladisko - zastávka leží v km 10,364 medzi stanicami Maňa – Úľany nad Žitavou. 
Šurany zastávka leží v km 2,629 medzi stanicami Úľany nad Žitavou – Šurany.

Nástupištia

V stanici sú tri vyvýšené nástupištia. Pri druhej koľaji je dĺžka nástupišťa 180 m. Nástupištia medzi prvou a druhou koľajou majú dĺžku 304 m a medzi prvou a treťou koľajou 244 m. Prechody pre cestujúcich a pre vozíky sú štyri v koľaji číslo 1 a päť v koľaji číslo 2.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Stanica je vybavená zabezpečovacím zariadením 2. kategórie TEST 14 na šurianskom zhlaví a TEST 24 na hulskom zhlaví s úplným zabezpečením vlakových ciest. Dopravné koľaje a ústredne prestavované výhybky sú izolované.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničných úsekoch Hul - Úľany nad Žitavou a Úľany nad Žitavou - Šurany je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie / zariadenie traťového súhlasu / s kontrolou voľnosti trate.
V medzistaničnom úseku Úľany nad Žitavou – Maňa je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonické dorozumievanie). Pre odchody vlakov smer Maňa je zabudované evidenčné tlačidlo s počítadlom pre evidenciu postavených odchodových vlakových ciest.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Manipulačné priestory:
Manipulačný priestor je vedľa koľaje číslo 4, ktorý je dostatočne osvetlený pre vykládku
a nakládku vozňových zásielok. Plocha manipulačného priestranstva je 4 250 m2.
Koľaje:
Manipulačná koľaj číslo 4 je pri zložisku v dĺžke 187 m. Je zatrolejovaná v celej dĺžke. Je
opatrená úsekovým odpojovačom v základnej polohe „VYPNUTÝ“.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
251 kB
17.4.2020
JPG
JPG
204 kB
17.4.2020

Galéria objektu