Banská Bystrica

Železničná stanica Banská Bystrica leží v km 21,383 jednokoľajnej trate Zvolen osobná stanica - Banská Bystrica - Odbočka Dolná Štubňa a v km 21,341 trate Červená Skala - Banská Bystrica. Úsek trate Zvolen osobná (nákladná) stanica - Banská Bystrica je elektrifikovaný jednofázovou trakčnou prúdovou sústavou striedavou 25 kV, 50Hz. Súčasnú výpravnú budovu začali stavať v roku 1941 na zelenej lúke. Do užívania bola slávnostne odovzdaná 1.5.1951.

Je stanicou : druhej kategórie
- vlakotvornou - po prevádzkovej stránke,
- zmiešanou - podľa povahy práce,
- odbočnou - pre trať Červená Skala - Banská Bystrica,
- dispozičnou pre trať: Banská Bystrica - Zvolen, Banská Bystrica - Vrútky, Banská Bystrica - Brezno.

Rozčlenenie stanice

1. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) - ŽST Banská Bystrica - je výkonným pracoviskom Oblastného riaditeľstva Košice riadená prednostom stanice Banská Bystrica. Kancelárie sa nachádzajú v prijímacej budove na I. poschodí, chodba vpravo.
a) K železničnej stanici Banská Bystrica sú pridelené:
Nesamostatná stanica Radvaň
Nesamostatná stanica Vlkanová
Nesamostatná stanica Slovenská Ľupča

2. Obvod osobnej stanice - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Sekcia služieb zákazníkom. Centrum predaja Banská Bystrica. T. G. Masaryka 294/2, 960 02 Zvolen. - je riadená vedúcou zmeny. Kancelárie sa nachádzajú v prijímacej budove na I. poschodí chodba vľavo. Pracoviská sa nachádzajú v prijímacej budove železničnej stanice, ktoré slúžia na vybavovanie cestujúcich.

3. Nákladový a prepravný obvod - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.
Stredisko nákladnej prepravy Banská Bystrica - je riadená prednostom SNP Banská Bystrica. Kancelárie sa nachádzajú v skladištnej budove ŽST Banská Bystrica

4. Zriaďovací obvod:
Je na párnych koľajach 4b až 22 na breznianskom zhlaví, končiaci výťažnou koľajou 4c a na nepárnych koľajach 3b až 19 na vrútockom zhlaví končiaci výťažnou koľajou 3d a na zvolenskom zhlaví na koľajach 9 až 22. Odstavné koľajisko - je ohraničené koľajami 9b až 19.

Styk dráh

a) Vlečka „Smrečina Holding I, a. s., Banská Bystrica“ odbočuje v stanici Banská Bystrica z 22 koľaje výhybkou číslo VK3/S1.
b) Vlečka „Dunajškrob Fatra, a. s., Banská Bystrica“ a „OTTES SLOVAKIA, s. r. o., Banská Bystrica odbočuje v stanici Banská Bystrica z výťažnej koľaje číslo 3d výhybkou číslo 53.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciamZastávka Banská Bystrica - mesto: leží v km 20,043 medzi stanicami Radvaň - Banská Bystrica.
Zastávka Slovenská Ľupča – Príboj: Medzi stanicami Slovenská Ľupča – Banská Bystrica v km 27,502 leží zastávka “Slovenská Ľupča - Príboj zastávka”.
Nákladisko