Pohľad Útvaru hodnoty za peniaze na GVD 2022/2023

28.10.2022 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: Útvar hodnoty za peniaze

Pohľad Útvaru hodnoty za peniaze na GVD 2022/2023

Doteraz zverejnené návrhy GVD 2022/2023, tvrdo zamerané na obehy súprav, sa stretli s búrlivým ohlasom cestujúcej verejnosti aj mnohých železničiarov. Tento grafikon, častokrát označovaný pojmami ako prelomový alebo reformný, prináša viaceré, pre mnohých nepopulárne zmeny, ktoré nabúrali doteraz zaužívané zvyklosti vo vedení vlakov osobnej dopravy na Slovensku. Vo viacerých regiónoch vyvolali tieto zmeny búrku nevôle a iniciovali viacero petícií za zachovanie súčasného stavu. Niektoré požiadavky z petícií Ministerstvo dopravy akceptovalo a sľúbilo ich zapracovať do finálnej verzie grafikonu.

Na oficiálne zverejnenie finálneho GVD 2022/2023 stále čakáme. Doteraz zverejnené tzv. konečné verzie GVD 2022/2023 neobsahujú napr. zastavovanie šestovkových rýchlikov v Margecanoch (pôvodné návrhy obsahovali prechodenie vlakov), zachovanie spojov na trase Senec - Bratislava-Nové Mesto (pôvodné návrhy rátali so zrušením vlakov na tejto trase), či nezastavovanie regionálnych expresov z Nových Zámkov v obciach pri Bratislave.

Útvar Hodnoty za peniaze (ÚHP) zverejnil včera analýzu k novému grafikonu. Podľa ÚHP "nový reformný grafikon železničnej dopravy posilňuje dopravu o 4 %, zrýchľuje medzimestské spojenie v priemere o 2 minúty, a to všetko s o 6 % nižšími jednotkovými nákladmi. Väčšina cestujúcich tak bude už čoskoro cestovať rýchlejšie v menej preplnených vlakoch a s kratším čakaním na ďalší spoj".

Vlakmi na Slovensku cestujeme málo, napriek vysokej hustote železníc

Podľa anlýzy ÚHP slováci cestujú vlakom o 23% menej, ako je európsky priemer, pričom zaostávame aj v počte jázd vlakom ročne. To podľa ÚHP naznačuje, že Slováci využívajú vlaky v porovnaní so zahraničím skôr na dlhšie trasy a menej na pravidelné dochádzanie do práce a školy v prímestskej doprave. "Príčinou je nízky počet vlakov v porovnaní s krajinami s kvalitnou verejnou dopravou. Menej vlakov znamená pre cestujúcich dlhšie čakanie na vlak, horšie prestupy a menej rýchlych spojení, čiže celkovo dlhšiu dobu prepravy. Vlaky sú tak často neatraktívne a množstvo cestujúci preferuje autá."


Zdroj: Analýza ÚHP "Nový grafikon vlakovej dopravy 2022/2023"

"Jedným z hlavných dôvodov neudržateľného rastu nákladov je aj málo efektívny cestovný poriadok. Napriek tomu, že rozsah dopravy dlhodobo rastie minimálne, štátne dotácie sa medzi rokmi 2016 až 2019 zvýšili o približne 20 %. V porovnaní s Českom bola v roku 2019 slovenská dotácia na vlakový kilometer vyššia o približne 50 %. V prípade grafikonu neplatí, že zmena počtu vlakov je priamoúmerná zmene nákladov ako sa na Slovensku dlhodobo traduje. Riešením optimalizácie nákladov preto nemôže byť rušenie vlakov ale naopak posilňovanie vlakov bez skokového rastu nákladov"

Hlavné princípy nového grafikonu

  • Posilnenie dopravy na najvyužívanejších linkách zavedením rýchlych spojení odstráni dnešné preplňovanie vlakov a zrýchli najperspektívnejšie spojenia tak, aby boli konkurencieschopné voči cestnej doprave. Zároveň pomôže lepšie využiť kapacity vlakov a znížiť tak spotrebu elektrickej energie a nafty.
  • Zavedenie pravidelných intervalov, resp. taktového režimu, umožní rovnomerne využiť vlakové súpravy a personál počas celého dňa a potreba súprav, ktoré jazdia len v špičkách klesne.
  • Úpravy časov jazdy vlakov tak, aby sa v uzlových staniciach naraz stretávali vlaky rôznych smerov. Vzniknú tzv. taktové uzly, ktoré jednak skrátia čakanie pri prestupoch, zároveň skrátia prestoje súprav a personálu.
  • Zjednotenie typu vlakov na linkách umožní zjednotiť dobu jazdy vlakov na trati, zároveň zjednoduší technologické úkony v koncových staniciach a pomôže znížiť potreby vozidiel a personálu

Posilnenie a zrýchlenie dopravy

"Od decembra 2022 dôjde k posilneniu a zrýchleniu dopravy na najvaic využívaných tratiach, pričom celkovo vlaky odjazdia v budúcom roku o 1,5 milióna kilometrov ročne viac (+ 4 %). Najvýraznejšie posilnenie nastane na tratiach Bratislava – Žilina (+ 49 %), kde sa pridávajú nové expresy a posilňujú víkendové rýchliky, a na trati Košice – Prešov budú rýchle vlaky jazdiť každú hodinu každý deň (+ 43 %). Posilňuje sa tiež rýchliková doprava z Bratislavy do Prievidze, Zvolena do Žiliny a zo Žiliny do Ostravy. Častejšia a pravidelnejšia regionálna doprava bude na Kysuciach a v okolí Žiliny a Bratislavy".

"Jedinými prípadmi, kde počet vlakov vo vybraných dňoch klesne sú lokálne spojenia Tisovec – Brezno, Studený Potok – Tatranská Lomnica, Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava a Čata - Šahy. Ako vyplýva z analýzy prúdov cestujúcich tieto spojenia denne využíva menej ako 400 cestujúcich".


Zdroj: Analýza ÚHP "Nový grafikon vlakovej dopravy 2022/2023"

"V decembri 2021 sa upravovali víkendové vlaky a posilňovali vybrané rýchliky, v decembri 2022 sa reorganizuje doprava na celom západnom a severnom Slovensku a zjednotia východiskové a cieľové stanice liniek. V rokoch 2023 až 2024 sa očakáva posilňovanie dopravy na perspektívnych regionálnych tratiach. Zásadnejšie zmeny prídu v roku 2025, keď sa ukončenia výluky v okolí Žiliny a Levíc. To umožní zrýchliť spojenia na stredné a východné Slovensko o približne 15 minút a zlepšiť prípoje vo Zvolene, Kysaku a Prešove. Posilnenie regionálnej dopravy a urýchlenie diaľkovej dopravy vytvorí silnú motiváciu na presun cestujúcich do vlakov".

Až 94 % cestujúcich bude v novom grafikone cestovať rovnako alebo rýchlejšie

"V novom cestovnom poriadku sa priemerná cesta vlakom medzi mestami zrýchli o 2 min. Zrýchlenie ocení 12 % cestujúcich, ktorí v priemere ušetria 15 minút. Negatívne zmeny sa dotknú 6 % cestujúcich s predĺžením cesty v priemere o 12,5 minúty. Zvyšných 82 % cestujúcich bude cestovať rovnako dlho ako dnes.* Najväčšie prínosy sa generujú na linkách Bratislava – Žilina – Košice, Košice – Prešov, Bratislava – Nové Zámky a Nitra – Trnava".

* Zmenu cestovného času menšiu ako +/- 5 minút nepovažujeme za významnú zmenu. Zmeny podľa cestujúcich sú rátané na dátach o predaných lístkoch z roku 2018. Porovnávajú sa iba vlakové spojenia, možnosť cestovať autobusom nie je zahrnutá do výpočtov. Zmeny nie sú počítané pre kratšie vzťahy, akými sú napríklad doprava medzi dedinami a prímestská doprava, ktoré tvoria cca. 47 % ciest. Pri týchto vzťahoch väčšinou nedochádza k zmenám v samotnom cestovnom čase.

"Vďaka novému grafikonu budú na najvyužívanejších trasách vlaky jazdiť častejšie a rýchlejšie. Jazda z Bratislavy na sever a východ sa zrýchli o 15 až 25 minút. Dostupnosť Bratislavy, Žiliny a Košíc sa zo vzdialenejších miest a obcí zlepši vďaka novým zrýchleným vlakom a lepším prípojom o 15 minút. Zároveň vzniknú nové prestupné spojenia v pravidelnom intervale na celom rade relácii vďaka pravidelným intervalom a lepší prípojom v uzloch (napr. Šurany, Zbehy, Prievidza, Púchov, Margecany, Michaľany)".

Zhoršenie oproti súčasnému stavu

"Najmä na strednom Slovensku pôjdu niektoré vlaky dočasne dlhšie. Dôvodom je zlý stav železničných tratí. Pre havarijný stav niektorých úsekov trate medzi Levicami a Zvolenom tu pôjdu rýchliky o 20 minút dlhšie, pretože sa do oficiálneho času cesty započíta pravidelné meškanie. Prestupy v Leviciach, Zvolene a Banskej Bystrici, sa preto teoreticky zhoršia, zároveň sa ale obmedzia meškania vlakov a zvýši sa ich spoľahlivosť. Horšie prípoje budú aj v Kysaku a Prešove, dôvodom je stabilizácia regionálnej dopravy a prebiehajúce výluky na trati Žilina – Košice".

"Predĺženie čakania ale zvýši spoľahlivosť vlakov pri meškaní rýchlikov.  V niektorých menších staniciach zastaví menej vlakov ako dnes alebo pri dlhších cestách bude treba prestupovať. Nové expresy a regionálne expresy zrýchlia spojenie medzi najvýznamnejším stanicami, no zároveň nemusia zastaviť na všetkých obvyklých zastávkach. Niektoré regionálne zastávky s minimálnym výstupom a nástupom cestujúcich preto bude obsluhovať menej vlakov ako dnes. Menej významných rýchlikových staníc na Považí zase stratí priame spojenie do Košíc".

Zmeny v doprave rýchlikmi Bratislava - Žilina - Košice

"Na trase Bratislava – Žilina dnes nie sú diaľkové rýchliky konkurencieschopné voči automobilovej doprave. Koncepcia dopravy na tejto trati stále vychádza z parametrov platných v roku 1993 a nezohľadňuje aktuálne potreby cestujúcich. Cesta autom po súbežnej diaľnici je o 30 min rýchlejšia ako vlakom jazdiacim na nedávno modernizovanej trati na rýchlosť 160 km/h. Hlavným dôvodom je časté zastavovanie diaľkových rýchlikov. Cestujúci v diaľkovej doprave tak využívajú tie isté vlaky ako cestujúci na kratšie trasy, čo vedie k preplneným vlakom a zbytočným časovým stratám väčšiny cestujúcich.
Riešením v novom grafikone je zrušiť zastavovanie diaľkových rýchlikov vo vybraných staniciach a zabezpečiť ich obsluhu pridaním nových regionálnych rýchlikov Bratislava – Trenčín. Na Považí tak pribudne 30 % vlakov oproti dnešku. Drvivá väčšina cestujúcich bude cestovať rýchlejšie alebo rovnako dlho ako dnes. Zmena sa dotkne negatívne iba 5-10 % cestujúcich, ktorí budú musieť raz prestúpiť a stratia pár minút".


Zdroj: Analýza ÚHP "Nový grafikon vlakovej dopravy 2022/2023"

Zmeny pri regionálnych vlakoch Bratislava - Nové Zámky

"V súčasnosti jazdia vlaky z Bratislavy do Senca preplnené a v nepravidelných intervaloch. Väčšina vlakov dnes vychádza z rôznych staníc v Bratislave a jazdí až do Nových Zámkov, kam prichádzajú takmer prázdne. Regionálne expresy, ktoré by mali byť určené primárne pre cestujúcich do vzdialenejších staníc (Galanta - Nové Zámky) sú dnes preplňované a spomaľované cestujúcimi z okolia Bratislavy do najbližších obcí.
Nový grafikon zavádza pravidelný interval vlakov a ich špecializáciu, čo lepšie rozloží cestujúcich do vlakov a zrýchli ich. Regionálne expresy z Nových Zámkov jazdiace raz za hodinu nebudú zastavovať medzi Galantou a Bratislavou. Cestujúci v týchto zastávkach budú mať k dispozícii naďalej dva osobné vlaky za hodinu, po novom s pravidelným intervalom 30 min. V konečnom dôsledku napriek mierne nižšiemu počtu vlakov za hodinu získajú títo cestujúci lepšiu dopravnú obslužnosť a menej preplnené vlaky. Najväčší prínos pocítia cestujúci zo zastávok medzi Galantou a Novými Zámkami, ktorí ušetria cestou do Bratislavy približne 12 – 18 min."


Zdroj: Analýza ÚHP "Nový grafikon vlakovej dopravy 2022/2023"

Zmeny pri vlakoch do Nitry

"Spojenie do Nitry je dnes postavené takmer výhradne na pomalých osobných vlakoch. Tieto zastavujú v každej zastávke a neumožňujú dochádzku do práce z väčších vzdialeností alebo konkurovať cestnej doprave. Vďaka novému konceptu posilnených regionálnych expresov Nitra – Trnava, posilnených rýchlikov Bratislava – Prievidza a lepších prípojov v Leopoldove a Nových Zámkoch vznikajú nové rýchle spojenia do Nitry. Cesta z Nitry do Prievidze sa vďaka prestupu v Zbehoch zrýchli o 32 minút, do Komárna o 12 minút a do Žiliny o 11 minút".

Turistické trate s nízkym záujmom cestujúcich

"Plán dopravnej obslužnosti odporúča prehodnotiť železničnú dopravu na tratiach, kde neexistujú dostatočné predpoklady na jej efektívne využitie. Príkladom sú trate Studený Potok – Tatranská Lomnica, Brezno – Tisovec a Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica. Denne ich využíva menej ako 500 cestujúcich. V prípade spojenia Brezno – Tisovec menej ako 100 cestujúcich. Záujem cestujúcich sa sústreďuje na prepravu počas víkendu a na všetkých tratiach existuje súbežné porovnateľne rýchle autobusové spojenie.
Nový grafikon tu preto v súlade s odporúčaniami Plánu dopravnej obslužnosti navrhuje výlučne jazdu vlakov v sobotu a nedeľu a počas školských prázdnin v posilnenom režime oproti súčasnosti."


Podľa ÚHP si nový grafikon nevyžiada vyššie štátne dotácie, ako v roku 2022. Naopak, ak by v roku 2023 platil súčasný grafikon, celková štátna dotácia by bola vyššia o cca 10 mil €. Aplikovaním vyššie uvedených zmien a princípov by mala klesnúť aj jednotková dotácia na vlkm z 12,9 € na 12,1 €. Dôjde tak k zvýšeniu efektívnosti, ovplyvnenej hlavne z lepšieho využitia vozidiel a prevádzkového personálu.

V v akej podobe bude GVD 2022/2023 nakoniec zavedený do praxe, môže ešte ovplyvniť (ne)schválenie rozpočtu na rok 2023. V prípade, že by rozpočet parlament neschválil, vplyvom rozpočtového provizória môže dôjsť k redukcii vlakov a tým pádom aj nárastu percenta cestujúcich, na ktorých bude mať nový grafikon negatívny dopad.

Súvisiace dokumenty
Analýza ÚHP [dokument vo formáte PDF]; Zdroj
Zatiaľ posledná zverejnená konečná verzia cestovného poriadku 2022/23 [dokument vo formáte PDF]; Zdroj

Súvisiace odkazy