Modernizácia trate medzi Čadcou a štátnou hranicou SK/CZ

29.3.2022 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: ŽSR

Modernizácia trate medzi Čadcou a štátnou hranicou SK/CZ

Včera podpísali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zmluvu s úspešným uchádzačom verejného obstarávania na projekt „Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa.“ K podpísaniu zmluvy došlo na Obecnom úrade vo Svrčinovci. Maximálna rýchlosť na tomto úseku sa zvýši z dnešných 80 na 120 kilometrov za hodinu. Práce budú trvať do 25 mesiacov od odovzdania staveniska. Modernizáciou tohto úseku sa skráti cestovný čas o niečo vyše jednej minúty.

Železničná trať Žilina – Čadca je zaradená medzi tranzitné medzinárodné koridory na území SR ako súčasť PAN – európskeho koridoru č. VI. Žilina – Zwardoň – Gdynia a úsek Čadca – št. hranica ČR/SR je prepojením tohto koridoru s koridorom č. 3. Celková dĺžka modernizovaného úseku bude 4,9 km, úsek je súčasťou dvoch európskych koridorov.

,,Som veľmi rád, že región Kysuce zažíva ďalší významný projekt, ktorý skvalitní život obyvateľom. Od Čadce cez Svrčinovec až po hranicu s Českom trať zmodernizujeme na rýchlosť 120km/h, obnovíme trakčné vedenie, vybudujeme protihlukové steny a moderné zabezpečovacie zariadenia. Pevne verím, že v projektoch modernizácie tratí budeme pokračovať aj na úseku Krásno nad Kysucou - Čadca. Tým by sme mali na Kysuciach súvislý úsek modernizovanej trate pre všetkých cestujúcich aj dopravcov“, uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť.

„Účelom stavby je zmodernizovať jestvujúcu dvojkoľajnú železničnú trať a umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Hlavným účelom stavby je zmodernizovať technickú infraštruktúru pre dosiahnutie parametrov v zmysle európskych dohôd AGC – európska dohoda o železničných magistrálach a AGTC -  európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy“, uviedol námestník generálneho riaditeľa pre rozvoj a informatiku ŽSR Jozef Veselka .

Projekt zahŕňa v úseku Čadca - št. hranica niekoľko významných zmien - v pláne je modernizácia dvojkoľajnej, elektrifikovanej trate na rýchlosť 120 km/h s obnovou železničného zvršku aj spodku, modernizácia trakčného vedenia, vybudovanie protihlukových stien a moderných zabezpečovacích zariadení. Zároveň sa premiestni a obnoví jediná zastávka na trati – zastávka Svrčinovec. Pre cestujúcich pribudnú nové nástupištia, prístrešky pre cestujúcich, osvetlenie a informačné prvky.


zdroj: stránka obce Svrčinovec

Modernizácia trate prinesie výraznú preložkou trate v mieste zastávky Svrčinovec.Vybudovanie zastávky je navrhovaná s rozsiahlym kotveným zárubným múrom, s novou lávkou pre cestujúcich, so sanáciou aktívnych zosuvov v dvoch lokalitách trate, s prestavbou súčasných mostov v počte 6 kusov, s vybudovaním ekomostu pre zver na migračnej trase.

Projekt „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“ je z dôvodu rôznych zdrojov financovania rozdelený do dvoch sekcií:

Sekcia A: Čadca (mimo) – Svrčinovec zastávka (2,7 km)

  • má už z roku 2020 podpísanú zmluvu o financovaní z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a štátneho rozpočtu. Celková suma grantu je takmer 47 miliónov eur (z toho: príspevok EÚ: 39 883 237 eur a príspevok ŠR: 7 038 218 eur). V rámci grantu bude financovaný aj stavebný dozor, ktorý však je predmetom samostatného verejného obstarávania.

Sekcia B: Svrčinovec (mimo) - štátna hranica ČR/SR (2,2 km)

  • bude financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Celková suma grantu je takmer 35 miliónov eur (z toho: príspevok EÚ: 29 630 580,55 eur a príspevok ŠR: 5 228 925,98eur).

Úspešným uchádzačom predmetného verejného obstarávania je skupina dodávateľov "Združenie ŽSR, KYSUCE“ zložená z TSS GRADE (ako vedúceho člena skupiny) a VÁHOSTAV - SK, a.s. (ako člena skupiny) s cenovou ponukou vo výške 65 882 867,12 EUR bez DPH.

V roku 2020 projekt modernizácie posudzoval Útvar hodnoty za peniaze, ktorý konštatoval, že na základe predloženej štúdie uskutočniteľnosti je projekt spoločensky návratný, aj keď existuje vysoké riziko, že odhadované prínosy nebudú dosiahnuté v plnej výške. Prínosy projektu sú podľa Útvaru hodnoty za peniaze podmienené dokončením celej trasy hranica SR/ČR – Čadca – Krásno nad Kysucou, keďže veľká časť prínosov (približne 70 % celkových prínosov), sa naplno prejaví až po dokončení celého úseku a napojení na trasu pri Žiline.

Súvisiace dokumenty:
Štúdia realizovateľnosti - ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo) [súbor vo formáte DOC]; zdroj: ŽSR
Cost Benefit Analysis (CBA) úsek Štátna hranica SR/ČR – Čadca (mimo) [súbor vo formáte PDF]; zdroj: ŽSR
Analýza Útvaru hodnoty za peniaze - ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou časť: Hranica SR/ČR – Čadca (mimo) [súbor vo formáte PDF]; zdroj: Útvar hodnoty za peniaze
Zmluva o dielo [súbor vo formáte PDF]; zdroj: Centrálny register zmlúv

V roku 2012 bol zmodernizovaný úsek Žilina - Krásno nad Kysucou na max. rýchlosť 140 km/h. Úsek Čadca - št.hranica SK/CZ bude modernizovaný na max.rýchlosť 120 km/h, pričom jedna z posudzovaných možností bola aj rekonštrukcia trate na rýchlosť 140 - 160 km/h. Bolo by podľa vás zmysluplné, ak by bol celý úsek konštruovaný na jednotnú max. rýchlosť? Oplatilo by sa investovať viac peňazí (aj z pohľadu ekonomickej návratnosti) do vyššej rýchlosti? Prinieslo by to nejaký reálny prínos?

Necelých 5 kilometrov trate sa bude modernizovať 25 mesiacov. Priemerná cena za jeden kilometer je 13 445 483 € bez DPH. Po zvážení profilu trate a terénu, je to podľa vás adekvátny čas a cena?

Titulná fotografia: (c) Igor Molnár

Súvisiace trate

  • ŽSR-127: Žilina - Čadca - Svrčinovec zastávka - Mosty u Jablunkova (CZ)

Súvisiace odkazy