Štúdia realizovateľnosti - Obnova budovy žst. Nitra

17.5.2021 8:00 Miroslav Sekela

Štúdia realizovateľnosti - Obnova budovy žst. Nitra

Výpravná budova nitrianskej železničnej stanice, postavená v železničnom štýle StEG, pochádza z roku 1876. K budove stanice boli v roku 1921 pristavané pracovne pre výpravcov a zriadili sa tri osobné a jedna batožinová pokladňa. V rokoch 1924 – 1925 bola vykonaná inštalácia elektrického osvetlenia úradných miestností a nádražia. Budova sa dneška dožila len s minimálnymi úpravami.

26.júla 2018 uzavreli ŽSR zmluvu o dielo so spoločnosťou IZOLSTAV – ZA, ako víťazom verejnej súťaže na vypracovanie štúdie na obnovu železničnej stanice Nitra. Predmetom zmluvy bola „Štúdia realizovateľnosti – Obnova železničnej stanice Nitra a jej okolia“.

V súlade so zmluvou, mala spoločnosť zanalyzovať súčasný stav budovy železničnej stanice aj využitie osobnej železničnej dopravy v meste Nitra. Riešenia mala navrhnúť v štyroch variantoch: rekonštrukcia existujúcej budovy, výstavba novej budovy na voľných pozemkoch ŽSR, výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) a revitalizácia budovy a jej okolia formou PPP projektu, teda v spolupráci so súkromným investorom. Pri vypracovaní štúdie mal firma vziať do úvahy potreby ŽSR, mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja s ohľadom na mobilitu obyvateľstva v časovom horizonte 20 rokov, ako aj na rozvoj investícií v regióne. V každom variantnom riešení musel byť zohľadnený bezbariérový prístup cestujúcich.

V apríli 2021 zaslali ŽSR predmetnú štúdiu mestu Nitra na vyjadrenie. Dokument je stále označený ako pracovný, nie je teda ešte rozhodnuté ani o variante a ani o možnostiach financovania. K štúdii sa ešte okrem mesta bude vyjadrovať aj Ministerstvo dopravy SR.

Aké sú teda varianty riešenia budúcnosti žst. Nitra?

1. Rekonštrukcia existujúcej budovy

Štúdia rekonštrukcie predkladá návrh, ktorý spája čiastočnú rekonštrukciu existujúceho objektu a prístavbu novej časti s výpravnou halou spĺňajúcou požiadavky kladené na tento priestor.
Architektonická štúdia rieši revitalizáciu železničnej stanice systémovo, ako návrh prestavby, prístavby a nadstavby pôvodnej budovy tak, aby komplexne spĺňala súdobé kritériá pre príslušný typ stavby a aby naplnila funkčno-prevádzkové požiadavky investora zadefinované v podmienkach na revitalizáciu.

Základná charakteristika technického riešenia
− zachovanie prevažnej časti súčasnej budovy a jej komplexná rekonštrukcia,
− prístavba novej verejnej a komerčnej časti,
− úpravy okolia staničnej budovy,
*  prevádzkové priestory: ŽSR 1 429 m2,
*  verejné priestory: 807 m2,
*  komerčné priestory: 409 m2,
*  celkom: 2 645 m2.

Kompletná štúdia realizovateľnosti - Rekonštrukcia existujúcej budovy (dokument vo formáte PDF)


Priestorové zobrazenie rekonštruovanej budovy

2. Výstavba novej budovy

Štúdia novostavby predkladá návrh úplne nového objektu, umiestneného na posunutej pozícii voči pôvodnému objektu, ktorého jadro tvorí priestranná výpravná odbavovacia hala poskytujúca potrebné a komfortné zázemie a komplexné služby pre cestujúcich.
Architektonická štúdia rieši výstavbu novej železničnej stanice systémovo tak, aby komplexne spĺňala súdobé kritériá pre príslušný typ stavby a aby naplnila funkčno-prevádzkové požiadavky investora zadefinované v podmienkach na novostavbu novej budovy.

Základná charakteristika technického riešenia
− zbúranie súčasnej budovy,
− výstavba novej budovy,
− úpravy okolia staničnej budovy,
* prevádzkové priestory: ŽSR 967 m2,
* verejné priestory: 867 m2,
* komerčné priestory: 388 m2,
* celkom: 2 222 m2.

Kompletná štúdia realizovateľnosti - Výstavba novej budovy (dokument vo formáte PDF)


Priestorové zobrazenie novej budovy

3. Výstavba TIOP

Štúdia vo variante TIOP predkladá návrh, ktorého riešenia spočíva v rozšírení varianty novostavby (popis riešenia budovy ŽST = Variant 2 – Výstavba novej budovy) o samostatne stojaci parkovací objekt umiestnený na susedných pozemkoch smerom na sever. Objekt pozostáva z jedného polozapusteného podzemného podlažia a štyroch nadzemných podlaží. Navrhovaná celková kapacita objektu je 250 vozidiel (50 vozidiel na 1 podlažie). Objekt je riešený modulovým systémom umožňujúcim prípadné rozšírenie kapacity objektu. Vertikálna komunikácia medzi podlažiami je zabezpečená dvojicou točitých rámp a pre užívateľov pomocou schodísk a výťahu.

Základná charakteristika technického riešenia
− zbúranie súčasnej budovy,
− výstavba novej budovy,
− realizácia parkovacieho domu,
− úpravy okolia staničnej budovy a parkovacieho domu,

staničná budova
* prevádzkové priestory ŽSR: 967 m2,
* verejné priestory: 867 m2,
* komerčné priestory: 388 m2,
* celkom: 2 222 m2.

parkovací dom
* celkom: 9 660 m2,

Kompletná štúdia realizovateľnosti - Výstavba TIOP (dokument vo formáte PDF)


Priestorové zobrazenie TIOP

4. Revitalizácia budovy formou PPP

Technické riešenie tohto variantu je zhodné s Variantom 1.
Posúdenie a príprava projektu financovaného formou PPP podlieha metodickým dokumentom spracovaným MF SR.

Kompletné štúdie nájdete na webstránke uzemnyplan.nitra.sk

Ako hodnotíte jednotlivé varianty šúdie? Ktorá a prečo vás najviac oslovila?

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy