Uzel Ostrava čeká oprava

11.11.2020 8:00 Mgr. Pavel Tesař Zdroj: Správa železnic, s.o. - tisková zpráva

Uzel Ostrava čeká oprava

Centrální komise Ministerstva dopravy České republiky minulý týden schválila modernizaci jednoho z našich nejvýznamnějších železničních uzlů, a to v Ostravě. Nyní bude následovat zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí projekční kanceláří MORAVIA CONSULT Olomouc. Jejím dílem je i již dokončený záměr projektu. Samotné stavební práce by mohly za předpokladu bezproblémové přípravy začít v roce 2025, celkové náklady se odhadují na 25 miliard korun.

Cílem stavby Modernizace železničního uzlu Ostrava je především rekonstrukce železničního uzlu Ostrava pro výhledový rozsah osobní i nákladní železniční dopravy. Dojde k odstranění nevyhovujícího technického stavu stávající železniční infrastruktury a ke zvýšení její kapacity. „Jedná se o jeden z největších projektů, který momentálně připravujeme. Po jeho dokončení se výrazně zvýší nejen spolehlivost a bezpečnost železniční dopravy, ale i komfort a kvalita služeb pro cestující. Modernizací největšího seřaďovacího nádraží v zemi bude posílena klíčová úloha tohoto železničního uzlu v nákladní dopravě,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.


Železniční uzel Ostrava na dopravní mapě
(kliknutí do náhledu ji otevře on-line)

Projekt zahrnuje rekonstrukci celé stanice Ostrava hl. n. (samotné osobní nádraží, pravé a levé nádraží, báňské nádraží a také stanici Ostrava střed), stanice Ostrava-Svinov a přilehlých traťových úseků. V rámci stavby budou rekonstruovány dopravní koleje, většina manipulačních kolejí a výhybek seřaďovacího nádraží, vybudují se nová dopravní propojení. Součástí prací bude i instalace nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení či nového informačního a orientačního systému pro cestující. Rekonstrukce se dotkne i trakčního zařízení. Při návrhu nového trakčního vedení bude zohledněn plánovaný přechod na jednotnou střídavou trakční soustavu 25kV AC, veškeré nové zařízení bude navrženo tak, aby následné přepnutí mohlo být realizováno s vynaložením pouze nezbytně nutných nákladů. Řešeny jsou i požadavky na inteligentní dopravní systémy ERTMS (část GSM-R a ETCS) a dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení.


Modernizace zásadně změní trakční vedení i zabezpečovací zařízení
(15.5.2018, levé seřaďovací nádraží) © Karel Furiš

Díky realizaci projektu dojde k navýšení traťové rychlosti v ostravském železničním uzlu až na 120 km/h a k zaústění další – třetí koleje do obvodu Ostrava-Svinov, který bude nově součástí stanice Ostrava hl. n. Součástí stavby budou i rekonstrukce nebo novostavby mostních objektů překonávající vodní toky, inundační oblasti, komunikace I., II. a III. třídy, místní a účelové komunikace, chodníky a cyklostezky a přístupy pro cestující. Mezi významné mostní objekty patří ocelový most přes koryto řeky Odry s délkou rozpětí 90 metrů, dvě souběžné jednokolejné víceotvorové ocelové konstrukce přes řeku Ostravici s rozpětím 63 metrů rozhodujícího pole a mostní konstrukce přes silniční komunikace (Švermova ulice – 11 kolejí, Hlučínská ulice – 6 kolejí, Mariánskohorská ulice – Dalimilův podjezd – 4 koleje). Nechybí návrh protihlukových opatření, která jsou uvažována v oblasti Mariánských Hor pro kolej přesmyku a v oblasti Ostrava hl. n. – báňské nádraží.


Stanice Ostrava-Svinov bude začleněna do obvodu hlavního nádraží
(12.6.2017) © Karel Furiš

Ve stanici Ostrava-Svinov bude provedena úprava třebovického nástupiště č. 1 a rekonstrukce tří výhybek ve směru na Přerov, kolejová rozvětvení na Bohumín a Ostravu-Třebovice budou modernizována komplexně. V rámci stanice dojde ke celkové rekonstrukci staničního zabezpečovacího zařízení. Mezistaniční úsek Ostrava hl. n. – Ostrava-Svinov projde kompletní obnovou s následným zvýšením traťové rychlosti do 120 km/h. Mezistaniční úsek bude nově doplněn o třetí traťovou kolej s rozšířením na čtyřkolejné řešení v obvodu stanice Ostrava hl. n. včetně zřízení nového mimoúrovňového přesmyku formou mostní konstrukce. Zastávka Ostrava-Mariánské Hory se zruší.


Úsek mezi svinovským a hlavním nádražím bude rychlejší a kapacitnější
(16.8.2020) © Karel Furiš

Projekt počítá s rekonstrukcí levého a pravého nádraží v obvodu stanice Ostrava hl. n. tak, aby disponovala předjízdnými kolejemi v užitečných délkách pro výhledové nákladní vlaky o délce 740 metrů. Dále dojde ke změně koncepce a konfigurace seřaďovacích obvodů. Vlakotvorná činnost se nově soustředí především do pravého nádraží. Levé nádraží bude z hlediska řadicích prací sloužit jako pomocné, určené především pro místní práci, třídění a odstavování vozů.


Levé a pravé seřaďovací nádraží se přizpůsobí době (16.1.2020) © Karel Furiš

Osobní nádraží ve stanici Ostrava hl. n. projde kompletní rekonstrukcí, jejíž součástí bude obnova železničního svršku i spodku včetně odvodnění, realizace nových nástupišť se zastřešením a výstavba nového, pět metrů širokého podchodu, který nahradí dosavadní způsob mimoúrovňového přístupu na nástupiště lávkami a schodišti. Na zastávce Ostrava-Stodolní se prodlouží nástupiště na délku 300 metrů kvůli odbavování dlouhých vlaků dálkové osobní dopravy. Výraznější proměnou projde i stanice Ostrava střed, vymění se zde železniční spodek i svršek, postaví nová zastřešená nástupiště a podchod s bezbariérovým přístupem. Uvažuje se o jeho prodloužení až do prostoru zastávky MHD Karolina U Lávky.


Charakteristická lávka z hlavního nádraží zmizí (29.9.2018) © Karel Furiš

Odkazy:

  1. Správa železnic, s.o. - Stavby / Zakázky
  2. Veřejná zakázka: Modernizace železničního uzlu Ostrava¨- Veřejné zakázky - EZAK - Správa železnic - informace k záměru projektu s řadou dokumentů (závěry studie proveditelnosti)
  3. Ostrava hlavní nádraží – Wikipedie
  4. Ostrava-Svinov (nádraží) – Wikipedie
  5. Ostrava střed (nádraží) – Wikipedie
  6. Ostrava-Stodolní – Wikipedie
  7. Třebovice (Ostrava) – Wikipedie
  8. Ostravský železniční uzel projde rekonstrukcí za necelých 8 miliard Kč - Stavby v Moravskoslezském kraji (zpráva ze 16.1.2017)
  9. Ostravský uzel nabírá zpoždění - Stavby v Moravskoslezském kraji (zpráva ze 4.1.2019)
  10. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. – oficiální web

Úvodní snímek: Modernizována bude také stanice Ostrava střed (21.2.2012) © Karel Furiš
(zobraz velký)

Upravil, ilustroval a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy