Čiernohronská železnica sa chce rozvíjať

23.4.2020 8:00 Igor Chovanec Zdroj: i-Doprava.com

Čiernohronská železnica sa chce rozvíjať

Internetový magazín VLAKY.NET svojim čitateľom dnes predstavuje tretí článok architekta Igora Chovanca, ktorý bol síce publikovaný už kdesi inde, ale zaslúži si svoje miesto aj tuná. Prinajmenšom podľa mienky samotného autora, keďže našej redakcii túto možnosť sám ponúkol. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch príspevkov, zameraných na skôr abstraktné úvahy nad úlohou železnice v tvorbe mesta a krajiny, tentoraz ide o úplne konkrétny zámer, smerujúci k realizácii. Zámer smelý a nielen na Slovensku výnimočný.

Prológ

Sú úzkokoľajné železnice len prežitkom, núdzovým riešením alebo dokonca len hračkou pre dospelých chlapcov? Aká je ich roľa v súčasnosti? Majú budúcnosť? Nie sú neprávom opomínaným fenoménom? Poďte sa spolu s nami pozrieť, aké ambície má jedna z nich!

Rozvojové plány spoločnosti Čiernohronská železnica

Región Horehronie má vďaka aktivitám dobrovoľníkov a nadšencov v pracovných táboroch Strom života od roku 1983 funkčnú turistickú atrakciu – úzkokoľajnú železnicu Čiernohronská železnica (rozchod koľají 760 mm). Venovali sme jej čiastočne pozornosť už v diele Krajinotvorná železnice. Prepraví ročne okolo 70 000 turistov. Od roku 1982 je zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Jej prevádzka bola obnovená dňa 01.05.1992 a jej aktuálna dĺžka je 20 km (jej celková dĺžka v minulosti dosahovala však až 132 km). V súčasnosti premáva od jari do jesene denne a mimo sezóny iba na objednávku. Nie je nikým systémovo dotovaná, jej činnosť je dlhodobo podfinancovaná a prevádzku zabezpečujú iba dobrovoľníci. Žije z toho, čo si sama zarobí. Čože? O akom rozvoji je teda reč?

(Staro)Nová železnica Selecká – Osrblie

Dedinka Osrblie je jedným z tunajších centier cestovného ruchu predovšetkým vďaka Národnému biatlonovému centru, v ktorom sa v roku 1996 konali i Majstrovstvá sveta v tomto čoraz obľúbenejšom zimnom športe. Úzkokoľajná železnica sem v minulosti síce už viedla, no kvôli lyžiarskemu stredisku to nebolo (vtedy celej železničke velila doprava dreva, nie turistov). Dlhodobo plánovaná obnovená trať je navrhnutá z časti po existujúcom pôvodnom telese trate (dnes spevnených poľných cestách) a z časti po nespevnených plochách, lúkach a lesoch. Napojenie na existujúcu trať je zabezpečené v pôvodnej odbočke Selecká nad Hroncom. Súčasťou projektu je i nové depo a technické zázemie pre vozidlá. Celková dĺžka plánovaného obnoveného úseku je 9 km, priem. sklon trate je 15 ‰, max. 30 ‰. Vzhľadom na možné čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU bola stavba rozdelená na 2 etapy; celková doba stavby by nemala presiahnuť 21 mesiacov. Mapa ukazuje trasovanie tejto železnice:


Hrončiansko-osrbianska železnica, situácia; zdroj: zdroj Čiernohronská železnica n. o.
(kliknutie do náhľadu otvorí celú mapku v PDF)

Nová železnica Čierny Balog – Urbanov vrch

Rekreačné stredisko Urbanov vrch sa veľ mi rýchlo a kvalitne rozvíja. Spracovaný doplnok územného plánu predpokladá rozšírenie ponuky zjazdoviek a ďalších atrakcií (letná bobová dráha, kúpalisko apod.). Cieľom je prepojiť toto stredisko s celým mikroregiónom a ďalšími strediskami Hronec a Chvatimech odbočkou Čiernohronskej železnice. Súčasne sa počíta s vybudovaním súbežnej kvalitnej prístupovej cesty z lokality Pred Sitárky, malej koncovej stanice a s rozšírením možností parkovania v tejto lokalite.

Nová železnica Chvatimech – Krupová

Chopok síce nie je najvyšším vrcholom hôr Nízke Tatry, ale určite je v nich najnavštevovanejším. Vedie naň totiž sústava lanoviek (a to z južnej i severnej strany hôr), ktorej prvá generácia bola spustená do prevádzky už v roku 1953 v čase, keď i renomované alpské strediská o podobných prepojeniach iba začínali rozmýšľať(!). Je to stredisko cestovného ruchu s ohromnou tradíciou, významnou prítomnosťou a úžasným potenciálom pre budúcnosť. Východiskom k nemu z južnej strany je rekreačné stredisko Srdiečko, dnes doplnené o novú nástupnú stanicu Krupová. Je dostupné len pomerne úzkou a strmou asfaltovou cestou; preto sa predpokladá v rámci ďalšieho rozvoja strediska s výstavbou novej úzkokoľajnej železnice čoby integrálnej súčasti systému Čiernohronská železnica. Nová trať je navrhovaná s prevádzkovou rýchlosťou 50 km/h. Jej súčasťou by mala byť i súbežná pešia a cyklistická komunikácia, ktorá významným spôsobom zvýši synergický efekt celého projektu.

Nová trať využíva už existujúcu nástupnú stanicu Chvatimech, od ktorej pokračuje obnoveným železničným priecestím. Po pôvodnom telese bývalej lesnej železnice sa k nej pripája nová trať od bývalej píly Štiavnička, kde sa uvažuje s vybudovaním centrálneho záchytného parkoviska pre odstavenie osobných automobilov. Pokračuje v súbehu s miestnou komunikáciou okolo hlavnej brány nového závodu železiarní cez novú zastávku Železiarne Podbrezová Nový závod nad obec Valaská. Odtiaľ pokračuje po vrstevnici do údolia rieky Bystrianka v doline Bystrá. Trať vedie lesom čiastočne po súčasných lesných cestách po ľavom brehu rieky Bystrianka cez chatovú osadu Bystrá, kde je navrhnutá zastávka Bystrianska jaskyňa.

Potom nasleduje navrhovaná zastávka Bystrá a cez športový areál so zastávkou SKI Mýto trať pokračuje smerom na Tále. Vzhľadom na potrebu mimoúrovňového križovania hlavnej cesty I. triedy a veľkú mieru urbanizácie nad obcou Bystrá je v uvedenom úseku navrhnutý most a krátky povrchovo hĺbený tunel ako najjednoduchší variant prechodu popod dnes už súkromné zastavané pozemky. Trasa ďalej stúpa stále popri rieke Bystrianka poza apartmánové domy so zastávkou Kúria na Táloch a SKI Tále po zastávky Hotel Partizán a Hotel Stupka do koncovej stanice I. etapy – stanice Hotel Golf.

Tento úsek je dlhý 11 km a je navrhovaný ako adhézny s max. sklonom 40 ‰. Predĺženie trate až do stanice Krupová (dolná stanica lanovej dráhy Chopok juh) už však vyžaduje i využitie ozubnicových úsekov. Tiež je zvažované následné vybudovanie krátkych odbočiek – vlečiek – priamo k jednotlivým zariadeniam cestovného ruchu a trať využívať i pre zásobovanie a odvoz odpadu. Orientačný prepočet investičných nákladov činil v roku 2003 cca 30 mil. EUR.


Nová železnica Chvatimech – Krupová, situácia; zdroj Čiernohronská železnica n. o.
(kliknutie do náhľadu otvorí celú mapku v JPG)

Revitalizácia Čiernohronskej doliny

Dňa 22.08.2019 bolo schválené Uznesenie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja o maximálne možnej súčinnosti a podpore vo všetkých etapách začlenenia železnice Čiernohronská železnica do plánu udržateľnej mobility integrovaného dopravného systému s celoročnou pravidelnou osobnou dopravou na trase Chvatimech – Hronec – Čierny Balog – Dobroč (16 km); úsek Čierny Balog – Vydrovo (4 km) zostane zachovaný iba pre muzeálnu dopravu.

Hlavná trať Chvatimech – Dobroč sa tak stane regionálnou železnicou s pravidelnou prevádzkou verejnej osobnej dopravy, nadväzujúcou na taktový systém regionálnej železničnej dopravy celého Horehronia. V úseku Nový Krám – Dobroč (8 km) sa navyše stane vnútrodedinskou dopravou obce Čierny Balog s vyše 5 000 stálymi obyvateľmi.

Táto jej nová zmenená funkcia je však podmienená oi. zahustením zastávok, výstavbou prestupných terminálov a zavedením taktovej dopravy (60 min. špička, 120 min. sedlo v občianskej časti dňa) a to zas podmieňuje výstavbu nových výhybní so samovratnými výhybkami (Valaská, Hronec, Selecká, Svätý Ján, Nový Krám, Starý Krám, Jergov, Jánošovka, Pusté).

Na hlavnej trati Chvatimech – Hronec – Čierny Balog – Dobroč tak bude po modernizácii (napr. vybudovaní traťového zabezpečovacieho zariadenia) možné zaistiť taktový grafikon (základný interval 60 min.) s nasledujúcimi cestovnými časmi:

 • Dobroč – Čierny Balog obchodný dom
  • 11 min
 • Dobroč – Chvatimech
  • 37 min
 • Dobroč – Železiarne Podbrezová Nový závod
  • 41 min
 • Čierny Balog obchodný dom – Hronec námestie
  • 20 min
 • Čierny Balog obchodný dom – Chvatimech
  • 26 min
 • Čierny Balog obchodný dom – Železiarne Podbrezová Nový závod
  • 30 min


Zastávka Hronec námestie – vizualizácia; zdroj Čiernohronská železnica n. o.

Elektrizácia železnice

V kantóne Basel-Landschaft bude spoločnosť Waldenburgerbahn AG kvôli rekonštrukcii a zmene rozchodu koľají (z 750 mm na 1000 mm) od roku 2022 vyraďovať svoj prebytočný majetok (infraštruktúru dopravnej cesty v dĺžke 13 km s výhybňami, zabezpečovacím zariadením, trakciou a pod. a zároveň 5 ks elektrických hnacích vozňov s kapacitou 67 miest a 9 ks riadiacich vozňov s kapacitou 51 miest). Hľadá preto silného partnera, ktorý zaručí, že železničná infraštruktúra aj vozidlá budú sfunkčnené a naďalej používané a ktorý zároveň preukáže dostatočnú odbornú spôsobilosť pre jej prevádzkovanie a plán budúceho využívania. Kantón Basel-Landschaft preto vypísal súťaž s termínom 31.01.2020 na poskytnutie tejto železničnej infraštruktúry a technológie komukoľvek, kto prejavil seriózny záujem o budúce využitie tejto infraštruktúry a technológie. Spoločnosť Čiernohronská železnica n. o. je medzi vážnymi záujemcami o tento materiál tiež.

Ide o neopakovateľnú príležitosť, ako získať finančne výhodné a funkčné riešenie (avšak aj keď získanie tejto infraštruktúry a technológie je takmer bezplatné, vyvolaná investícia pre jej umiestnenie sa pohybuje vo výške 10 mil. EUR, čo by malo byť financovateľné v budúcom programovacom období z európskych štrukturálnych a investičných fondov EŠIF a z operačného programu Dopravná infraštruktúra; bude oi. potrebné vybudovať vo vhodnej lokalite vlastné technologické zázemie (vodnú elektráreň príp. napájaciu stanicu)). Ide súčasne o impulz, ako zrýchliť a zmodernizovať súčasnú hlavnú trať Chvatimech – Dobroč a predurčiť tak charakter už spomenutých nových.Odhadované prevádzkové náklady predstavujú 600 tis. EUR ročne; ich presnú výšku určí až presný plán dopravnej mobility, ktorý Banskobystrický kraj v súčasnosti spracováva.


Depo spoločnosti ČHEŽ - vizualizácia; zdroj Čiernohronská železnica n. o.

Ďalšie rozvojové plány

Ide hlavne o zatraktívnenie staníc a zastávok vrátane technickej infraštruktúry (prestupné terminály na ostatné druhy dopravy, parkoviská P+R, úschovne a požičovne bicyklov apod.), zriadenie nového technického zázemia pre opravy, údržbu a deponovanie vozidiel, zavedenie systému pravidelnej údržby tratí a vozidiel. Na chrbticu železničných tratí Banská Bystrica – Chvatimech – Brezno a ďalej na Horehronie a Chvatimech – Čierny Balog – Dobroč nadviažu v prestupných bodoch nadväzné autobusové linky do jednotlivých obcí alebo ich častí a vytvoria tak klasickú štruktúru „rybacej kosti“ integrovaného dopravného systému Banskobystrického kraja. Koncové úseky pomerne členitého reliéfu rozľahlej obce Čierny Balog obslúžia v budúcnosti malé autonómne elektrobusy, ktorých prvé samoobslužné linky už premávajú na mnohých miestach vyspelého sveta.

Epilóg

Zdajú sa vám tieto plány megalomanské? V roku 1997, po ničivej povodni, český štát odpísal jednu svoju odplavenú železnicu ako zabudnutú, stratenú. Dnes, aj keď je naďalej vo verejnom majetku (obecnom), je nielen obnovená, ale dokonca je aj zelektrizovaná a uvažuje o svojom predĺžení min. k jednému lyžiarskemu stredisku vo svojom okolí. Tiež vás napadá paralela medzi pojmami Čiernohronská elektrická železnica a Železnice Desná? Neexistujú veľké ciele, existujú len malé ambície.


Tak majú vyzerať elektrické jednotky ČHEŽ ex Waldenburgerbahn AG;
zdroj: ateliér Parabola

Dodatok editora

Ako v prípade predchádzajúcich častí tejto minisérie, bol pôvodný text upravený iba graficky, pre lepšie čítanie odľahčený od niektorých obrazových prvkov. Komu nepostačí táto „light“ verzia, úplnú nájde na webe i-Doprava.com prípadne tiež ako súbor PDF v našom archíve. K dispozícii sú aj ďalšie zdroje informácií o projekte elektrickej železnice:

 1. Čiernohronská elektrická železnica - i-Doprava.com - rázcestník
 2. Čiernohronská železnica získá elektrická vozidla ze Švýcarska – i-Doprava.com
 3. Čiernohronská železnica v novém. Prohlédněte si novou corporate identity! – i-Doprava.com
 4. Anketa už má vítěze. Jaké barevné řešení se líbilo nejvíce – i-Doprava.com
 5. Čiernohronská elektrická železnica - Čiernohronská železnica – oficiálny web

Úvodný obrázok: Vlak spoločnosti Waldenburgerbahn AG ešte vo svojej domovine;
zdroj Phillipp Flubacher (logo ČHEŽ doplnil editor)

Upravil a úvodom aj dodatkom doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy