Z archivu Drážní inspekce: Horažďovice předměstí 4.8.2015

24.2.2019 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: Drážní inspekce

Z archivu Drážní inspekce: Horažďovice předměstí 4.8.2015

Dvouleté podmíněné tresty dostali v úterý u klatovského soudu dva železničáři za srážku rychlíků v srpnu 2015 u Horažďovic, při které se zranilo 16 cestujících a vznikla mnohamilionová škoda. Výpravčího železniční stanice Horažďovice Ladislava Vlasáka (44) a signalistu Antonína Špídla (55) soud uznal vinnými z obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozilo jim až osm let vězení. „Soud se v podstatě ztotožnil se závěry šetření Drážní inspekce. Zásadní pochybení u obou obžalovaných vidí soud v tom, že nepostupovali dostatečně obezřetně a opatrně za situace, kdy nefungovalo automatické ovládání výhybek,“ řekl při odůvodnění rozsudku předseda senátu Jan Kasal.

Takto uvedená zpráva, která se před měsícem objevila na stránce jednoho z internetových deníků, mne inspirovala k tomu, abych zapátral po historii mimořádné události s poměrně zajímavým průběhem a naštěstí bez skutečně tragických následků. A zařadil ji do našeho volného a nepravidelně publikovaného seriálu o nehodách šetřených Drážní inspekcí., tentokrát ve srovnání s jeho díly předchozími jaksi naruby, tedy počínaje trestem uloženým viníkům. Když jej tedy už známe, můžeme se vrátit do historie a prezentovat zde (z větší části s využitím odkazů na dostupné zdroje) vše podstatné, co se o této srážce vlaků do dnešních dnů uchovalo na internetu. A začneme tím, co jako první dne 4.8.2015 zveřejnila (a později aktualizovala) na svém webu Drážní inspekce (DI) v rubrice Krátké zprávy.


Vůz 50 54 29-41 494-7 řazený na konci R 668 a lokomotiva 242.208-7 v čele R 667
po srážce © HZS Plzeňského kraje

Dnes ve 13.17 hodin při odjezdu rychlíku Rožmberk (Brno-Plzeň) ze stanice Horažďovice předměstí vykolejil jeden osobní vůz tohoto vlaku a zasáhl do průjezdného průřezu sousední koleje, po níž vjížděl do stanice rychlík Vajgar (Plzeň-Brno). V tento okamžik máme potvrzeno 10 zraněných (z toho tři lidé byli transportování vrtulníkem); další zranění jsou mírná a někteří cestující nevyžadují lékařské ošetření. Původní odhad o čtyřech desítkách zraněných se nepotvrdil. Škoda na vlacích je odhadnuta na 12 milionů korun (dva vozy rychlíku Rožmberk a lokomotiva rychlíku Vajgar), škoda na kolejích činí cca 500 tisíc korun.Provoz na trati je zastaven. Příčiny zjišťujeme. Jako předpokládanou příčinu srážky zpráva uvádí přehození výhybky pod odjíždějícím vlakem Rožmberk, což probíhající vyšetřování nehody nakonec také potvrdilo


Tak skončil vůz 50 54 29-41 484-8, pod nímž došlo k přestavení výhybky
© Drážní inspekce

Než se budeme zabývat vlastní mimořádnou událostí, představme si její aktéry, tedy vlaky, které se při ní srazily. Vlak R 667 Vajgar Plzeň hl.n. - Brno hl.n. měl délku 141 m, 24 náprav, hmotnost 309 tun a stanovenou maximální rychlost 120 km/h. Jeho souprava měla složení 91 54 7 242.208–7 + 50 54 29-41 481–4 + 50 54 29-41 486–8 + 61 54 84-71 058–2 + 50 54 82-40 108–8 + 51 54 39-41 032–2. Při nehodě byla poškozena lokomotiva 91 54 7 242.208–7 a za ní řazený vůz 50 54 29-41 481–4. Vlak R 668 Rožmberk Brno hl.n. – Plzeň hl.n. měl stejné parametry a složení 91 54 7 242.226–9 + 51 54 39-41 011–6 + 50 54 82-40 183–1 + 61 54 84-71 053–3 + 50 54 29-41 484–8 + 50 54 29-41 494–7. Srážkou byly poškozeny vozy 50 54 29-41 484–8 a 50 54 29-41 494–7, řazené na konci soupravy jako předposlední a poslední.


Rychlík „Vajgar“ na ilustračním snímku z 12.10.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Nyní obraťme svou pozornost k železniční stanici Horažďovice předměstí. Ta v době nehody procházela rekonstrukcí, prezentovanou na portálu SŽDC a podrobně popsanou na webu Metrorpjektu Zatímco kolejiště v obvodu stanice mělo už v podstatě finální podobu, jeho obsluha probíhala ještě postaru, ale s tím, že staniční zabezpečovací zařízení bylo kvůli údržbě momentálně mimo provoz. Nahlédnete-li do tehdy platného plánu stanice, pro dobu nehody je relevantní stav kolejiště na listech označených „výhled“, ovšem se zachovanou obsluhou jedním výpravčím a dvěma signalisty podle původního uspořádání. Vzhledem k tomu, že náš oblíbený mapový portál nabízí letecký pohled na železniční stanici právě v době její vrcholící rekonstrukce, můžeme této fotomapy s výhodou využít: k lepší orientaci při dalším čtení:


Místo nehody na fotomapě z roku 2015 (kliknutí do náhledu otevře zdroj na Mapy.cz)

Mimořádná událost vzbudila pozornost médií, v nichž bylo možno nalézt její různé popisy. Nejúplnější ovšem poskytuje příslušná pasáž závěrečné zprávy DI: Přibližně v čase 12.45 h došlo v žst. Horažďovice předměstí k technické závadě na staničním zabezpečovacím zařízení. Došlo k poruše počítačů náprav na výhybkách č. 27 X a 28X, které se nacházejí na pačejovském zhlaví. Poruchu zjistil signalista St. 2 podle světelné indikace na indikační desce. Vznik poruchy ihned oznámil výpravčímu, který přivolal zaměstnance odborně způsobilého k údržbě a opravám zabezpečovacího zařízení. Z důvodu vzniklé poruchy nebylo možné zabezpečovat jízdy vlaků na pačejovském zhlaví běžnou obsluhou zabezpečovacího zařízení. Výpravčí proto zavedl ve 12.57 h pro St. 2 telefonické hlášení volnosti a správného postavení vlakové cesty.


Železniční stanice Horažďovice předměstí po rekonstrukci © SŽDC

Ve 13.15 h přijel na 4. staniční kolej ze směru od Střelských Hoštic vlak R 668, který měl po uskutečnění výstupu a nástupu cestujících pokračovat dále v jízdě do žst. Pačejov. V té době se od Pačejova blížil vlak R 667. Z důvodu rekonstrukce stanice (zrušení některých kolejí) nebylo možné uskutečnit vjezd vlaku R 667 a odjezd vlaku R 668 současně, proto se výpravčí rozhodl nejprve uskutečnit odjezd vlaku R 668 ze 4. staniční koleje na 2. traťovou kolej do Pačejova a po odjezdu tohoto vlaku uskutečnit vjezd vlaku R 667 z 1. traťové koleje na 4. staniční kolej. Výpravčí nařídil signalistům přípravu vlakové cesty pro vlak R 668 ze 4. koleje do Pačejova a po ohlášení volnosti a správného postavení vlakové cesty signalistou St. 2 obsloužil tlačítko přivolávací návěsti. Když R 668 odjel ze 4. koleje, signalista St. 2 oznámil výpravčímu, že odjel celý.


Železniční stanice Horažďovice předměstí po rekonstrukci © SŽDC

Výpravčí nařídil signalistům přípravu vlakové cesty pro vlak R 667 od Pačejova na 4. staniční kolej. Signalista St. 2 v rámci přípravy této vlakové cesty obsloužil řadič výhybek 28X a 29X a přestavil tyto výhybky do vedlejšího (odbočného) směru. K přestavení výhybek došlo v době, kdy se na výhybce č. 28X ještě nacházela DV vlaku R 668, konkrétně došlo k přestavení výhybky mezi předním a zadním podvozkem vozu č. 50 54 29 41 484-8, který byl řazen jako 4. za lokomotivou. V důsledku přestavení výhybek pod jedoucím vlakem došlo k tomu, že lokomotiva, přední tři vozy a přední podvozek čtvrtého vozu pokračovaly v jízdě po záhlaví původním směrem na 2. traťovou kolej a zadní podvozek čtvrtého vozu a pátý (poslední) vůz jely přes výhybku 29X na záhlaví a dále na 1. traťovou kolej. Situaci ozřejmuje schematický nákres:


Schématické znázornění srážky vlaku R 668 s vlakem R 667 © Drážní inspekce

Na širé trati došlo na 1. traťové koleji v km 291,247 ke srážce čtvrtého vozu vlaku R 668 s vlakem R 667, který stál v době srážky před vjezdovým návěstidlem 1S žst. Horažďovice předměstí. Následkem srážky došlo k vykolejení 4. a 5. vozu vlaku R 668 a lokomotivy vlaku R 667. V důsledku této události došlo k újmě na zdraví u 16 osob (13 cestujících, strojvedoucího vlaku R 667, vlakvedoucího vlaku 667 a vlakvedoucího vlaku 668) a hmotné škodě v celkové výši 8 108 221 Kč (z toho 5 490 000 Kč na lokomotivě vlaku R 667, 150 000 Kč na prvním voze vlaku R 667, 968 221 Kč na posledních dvou vozech vlaku R 668 a 1 500 000 Kč. na zařízení dráhy). Podle dobové zprávy mělo být zraněných osob víc, ale důležité je, že nedošlo k žádnému úmrtí ani těžkému zranění. Přesto měli záchranáři na místě práce dost.


Tři zranění byli do nemocnic transportovány vrtulníky © HZS Plzeňského kraje

Závěrečná zpráva DI jako zásadní příčiny mimořádné události uvádí 1. nezjištění volnosti vlakové cesty výpravčím ve svém obvodu a nařízení přípravy vlakové cesty pro vlak R 667 v rozporu se stanovenými technologickými postupy, 2. přestavení výhybek č. 28X a 29X signalistou St. 2 bez udělení jednoznačného pokynu od výpravčího k jejich přestavení a 3. udílení nejednoznačných pokynů souvisejících s výkonem dopravní služby během komunikace mezi výpravčím a signalistou St. 2. Vinou těchto dvou osob, které při šetření mimořádné události odmítaly s pracovníky Drážní inspekce spolupracovat, došlo k závažné nehodě, která však nakonec nedopadla tak tragicky, jak prvotní pohled na její následky naznačoval. Nicméně o žádnou banalitu nešlo, už kvůli značné škodě na vozidlech i infrastruktuře.


Práce na odstraňování následků mimořádné události © Drážní inspekce

Nicméně soud zjevně k přesvědčení o vysoké nebezpečnosti jednání obou viníků nehody nedospěl, alespoň podle v úvodu tohoto textu citované zprávy, Jestliže se přiklonil k závěrům Drážní inspekce, pak jistě vzal v potaz, že odhalila také systémová pochybení na straně SŽDC, k jejichž eliminaci měla přispět bezpečnostní doporučení. Výpravčímu a signalistovi byly možná přiznány i polehčující okolnosti, třeba osobního rázu. Jenže to nevíme, neboť DI píše: Zdravotní stav a osobní situace zaměstnanců dopravce, které by mohly mít vliv na vznik MU, včetně fyzického a psychického stresu, nebyly zjištěny. Zaměstnanci provozovatele dráhy odmítli podat vysvětlení k otázkám týkajících se vyšetřování lidského faktoru. Z tohoto důvodu nemohla být možná souvislost výše uvedených faktorů s okolnostmi vzniku MU posouzena.


Okresní soud v Klatovech, který rozhodl o vině výpravčího a signalisty;
zdroj: www.firmy.cz

Prameny a odkazy:

 1. Drážní inspekce – Wikipedie
 2. Drážní inspekce – oficiální web
 3. V Horažďovicích se srazily vlaky. Nehoda si vyžádala padesát zraněných - Deník.cz (zpráva ze 4.8.2015))
 4. Srážka vlaků Horažďovice - Blesk.cz (rozcestník ke zprávám)
 5. Drážní inspekce řekla, kdo může za srážku vlaků. Hrozí jim 8 let - tn.cz (souhrnná zpráva z 26.9.2017)
 6. Železniční nehoda u Horažďovic – Wikipedie
 7. Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události č.j. 6-2423/2015/DII (formát PDF)
 8. Železniční trať Plzeň – České Budějovice – Wikipedie
 9. Jízdní řád trati 190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice platný od 14.12.2014 (formát PDF)
 10. Horažďovice – Wikipedie
 11. Horažďovice předměstí – Wikipedie
 12. Rekonstrukce železniční stanice Horažďovice předměstí - Metroprojekt
 13. Plán žst. Horažďovice předměstí z r. 2015 (formát XLS); stav kolejiště v době nehody už z části odpovídal variantě „výhled“
 14. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: 04.08.2015 - Horažďovice předměstí: následky srážky vlaku R 668 s vlakem R 667
© Drážní inspekce

Galéria

Súvisiace odkazy