České dráhy zruší depa kolejových vozidel

» Návrat

Pridané: 11.2.2018 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

České dráhy zruší depa kolejových vozidel České dráhy v následujícím půlroce výrazně promění svou firemní strukturu. Výsledkem má být centrální řízení provozu a údržby, přičemž tyto dvě činnosti se manažersky rozdělí a budou podléhat jinému odboru na generálním ředitelství. Nejviditelnější změnou bude zánik dnešních pěti dep, která sídlí v Plzni, Praze, Brně, Olomouci a České Třebové.

 

 

 

Takto začínající zprávu jsme si mohli přečíst 2. února tohoto roku v jednom internetovém dopravním deníku. Opírala se zřejmě o informace zveřejněné 31. ledna na webu FSČR, uvozené slovy: Dne 22. 1. 2018 se dostavil na P-FSČR člen představenstva ČD Ing. Miroslav Kupec, aby nás seznámil s plánovanou reorganizací DKV, k níž dojde v tomto roce, a s plánem investic společnosti ČD do HKV a vozového parku. V úvodu uvedl, že o nezbytné reorganizaci O12 GŘČD a o reorganizaci DKV se již hovoří mnoho let. Za tímto účelem byly také zpracovány různé analýzy od renomovaných firem. Vedení ČD rozhodlo, že je potřeba přistoupit ke změně a začít řídit jak segment provozu, tak i segment opravárenství centrálně. V současné době je toto řízení decentralizované, neboť ČD mají 5 DKV, která postupují samostatně a nekoordinovaně.


Ing. Miroslav Kupec býval vrchním přednostou DKV Praha (23.6.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Při čtení poslední věty leckoho napadne, že k zajištění koordinace vedou i jednodušší cesty, než je zásadní reorganizace. Ale pokračujme v popisu změn: Představenstvo ČD proto 19. 12. 2017 přijalo dokument s názvem „Změna organizačního uspořádání úseku techniky, servisu a majetku (UTSM) od 1. 2. 2018“. Cílem tohoto manažerského rozhodnutí je především zefektivnit celý systém řízení odboru kolejových vozidel. Je to první krok k realizaci nové náplně odborných útvarů na úseku, který řídí ing. Kupec jako člen představenstva ČD pro servis, techniku a majetek, tedy vytvoření nových řídících linií pro samostatné řízení kolejových vozidel a správy a údržby kolejových vozidel s celorepublikovou působností. Na základě tohoto manažerského rozhodnutí dojde k 1. 2. 2018 na úrovni GŘ ČD k následujícím organizačním změnám:


Označení sídla generality ČD na pražské adrese Nábřeží L.Svobody 1222 (19.11.2014)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

1. zrušení oddělení analýz, kontroly a optimalizace současného odboru kolejových vozidel (OKV) bez propuštění zaměstnanců; 2. rozdělení stávajícího OKV na tři odbory nové – odbor 012, do jehož gesce budou spadat průřezové činnosti, například přejímka a kvalita, ekonomika OKV a pod., odbor 018, řídící provoz kolejových vozidel, a to včetně přípravy jízdního řádu a organizace práce provozního personálu, a odbor 020, zastřešující správu a údržbu kolejových vozidel i infrastruktury pracovišť; 3. zrušení dvou pozic „zástupce ředitele OKV GŘ ČD“. Díky tomu budou mít všichni jasně stanovené úkoly. Zároveň dojde od 1. 2. 2018 ke jmenování ředitelů těchto nových odborů GŘ ČD. Ti budou mít manažerskou smlouvu na dobu určitou do 30.6.2018 a poté budou buď ve své funkci potvrzeni nebo nahrazeni někým jiným.


Olomoučtí opraváři se o práci bát nemusí (23.4.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský

V době od 1. 2. do 30. 6. 2018 budou stávající DKV zachována. Později budou zřízena a vybudována oblastní centra pro provoz a údržbu. Vrchní přednostové budou koordinovat činnost jednotlivých částí. Pokud jde o centra provozu, budou pravděpodobně zřízena v Praze, v Plzni a v Bohumíně. Centra údržby by měla být zřízena v Praze, Plzni, Brně a Olomouci, uvádí k této problematice citovaný zdroj. Ale dodává: Ještě se uvidí, zda to tak skutečně bude, zda nedojde k určitým modifikacím. Vedoucí provozu a údržby v depech však budou již přímo podřízeni ředitelům těchto nových odborů GŘ ČD. Dál padly zmínky o změnách v depu historických vozidel, zrušení neproduktivních a opuštění některých zbytných pracovišť (jejichž zaměstnanci dostanou nabídku jiné práce do 100 km od bydliště) i dokončení centralizace v oblasti zásobování.


Jednání podnikového výboru OSŽ při ČD dne 7.2.2018; zdroj: www.osz.org

Jaká byla reakce prezídia FSČR na vystoupení Ing. Kupce, to sice veřejně známo není, ale s jeho reprízou na PV OSŽ při ČD dne 7. února 2018 dotyčný vrcholový manažer poměrně tvrdě narazil, jak ukazuje příslušné usnesení. Z dosavadního textu tohoto článku by mohl někdo nabýt pocitu, že je celá ta organizační rošáda (někomu možná připomínající proces, kdy vaničku vylijeme i s dítětem – a na jeho koupání si pořídíme tři hrnce v naději, že to tím vylepšíme) se ve veřejném prostoru objevila jako blesk z čistého nebe. Ale není tomu tak, Ing. Miroslav Kupec její příchod avizoval ve svém rozhovoru pro časopis Železničář už relativně nedlouho po své instalaci do vedení ČD, v odpovědi na dotaz V jakém stavu se v současné době nachází projekt synergie údržbářských a opravárenských kapacit v rámci Českých drah?


Ing. Miroslav Kupec při rozhovoru pro časopis „Železničář“; zdroj: zeleznicar.cd.cz

V rámci nových pravidel přijatých Evropskou unií pro železniční odvětví se předpokládá organizační a nákladové oddělení provozování kolejových vozidel od jejich oprav a udržování. V současné struktuře naší firmy máme tyto dva procesy pohromadě v rámci výkonných jednotek – Dep kolejových vozidel. K chystané změně synergie máme tedy minimálně dva důvody. Tím prvním je legislativa. Druhým argumentem, pokud zůstanu u údržby a oprav, je nutnost řídit údržbu a opravy kolejových vozidel Českých drah z jednoho místa. Chceme zefektivnit řízení a optimalizovat vlastní opravárenské kapacity v celé síti Českých drah. Pokračují práce na projektu optimalizace naší opravárenské základny, kde by výsledkem měla být fungující síť pracovišť pro běžné opravy a kontroly kolejových vozidel. Jejich umístění pak musí odpovídat jejich oběhu.


Stávající a plánované výkonné jednotky ČD a ČD Cargo (stav známý k 22.1.2018)
na mapě sítě SŽDC; zpracoval PhDr. Zbyněk Zlinský

Dále musíme vybrat několik pracovišť pro uskutečnění vyšších stupňů oprav. Vybraná místa budeme postupně modernizovat, smysluplně v nich investovat do zvyšování kvality a produktivity práce. Některé zásadní změny chystáme i v logistice náhradních dílů. Naším cílem je rozdělení provozu a údržby do dvou samostatných organizačních výkonných složek, které budou součástí úseku kolejových vozidel. Kdy to přesně bude, není zatím jasné, ale osobně bych byl rád, kdybychom to stihli ještě v tomto roce. Důležité však je, že v rámci personálních a manažerských změn, které v úseku kolejových vozidel nastávají, budeme údržbu a provoz již brzy řídit z jednoho místa, čímž vytvoříme lepší podmínky pro zvyšování disponibility kolejových vozidel a snižování nákladů. Tolik tedy k reformě nejvyšší pán kolejových vozidel Českých drah.


Královéhradecké depo měnilo v rámci opakovaných reorganizací status tak často, že ceduli ani
nepřepisovali – dnes už je po letech zase platná (9.2.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

A co na to jeho podřízení, popřípadě veřejnost? Reakci odborářů už známe, ostatní se vyjádřili v různých diskusích. My se zaměřme na výměnu názorů, která se rozvinula pod článkem citovaným v samotném úvodu. Budeme-li ignorovat všelijaké žertíky, pak mezi příspěvky najdeme i názory rozumné, i když někdy už asi nereálné. Jako ten o vyčlenění hnacích vozidel pro osobní i nákladní dopravu do samostatné dceřiné společnosti, jako tomu bylo třeba u Rakouských spolkových drah v podobě ÖBB-Traktion GmbH (dnes ÖBB-Produktion GmbH). Pak by ta „synergie“ v oblasti kolejových vozidel byla pochopitelně mnohem hlubší, jak v opravárenství (o něž jde v tom „manažerském rozhodnutí“ asi především), tak v provozu. Proto jsme také do výše uvedené mapy a dolejších odkazů zařadili i výkonné jednotky ČD Cargo.


Kdysi nebyl problém. aby „uhelka“ operativně zaskočila za neschopný „banán“ v čele rychlíku
(16.2.2005, Hradec Králové hl.n. © PhDr. Zbyněk Zlinský

Z jiného úhlu vidí reorganizaci jeden náš člen: „Problém“ s náhradními díly je umělý. Za „bolševika“, když jsem pracoval na úseku oprav v tehdejším depu Praha střed, tak jsme také neměli všechny náhradní díly na lokomotivy. Ale týž díl byl v jiném depu, takže nebyl problém si do toho depa pro potřebnou součástku zajet. Když jsme potřebovali několik desítek kilogramů vážící díl, s nímž se dalo manipulovat jen s pomocí jeřábu, využila se doba pobytu ve vratné stanici, s lokomotivou se – třeba i v noci zajelo do příslušného depa, tam byla už potřebná věc připravena, naložila se na stanoviště lokomotivy a jelo se zpátky. Tohle se řešilo po telefonu na úrovni vedoucích oprav nebo jen techniků, i po stránce organizace jízdy do depa. Ale nepomíjí ani ten výše zmíněný problém: Zásadní chybou bylo přidělení části hnacích vozidel k Cargu


PJ Česká Třebová je malá fabrika, ale centrem údržby být nemá (20.9.2014)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Po pravdě řečeno, běžný pozorovatel, ale ani řadový přímý účastník té reorganizace, v tuto chvíli nemá z dostupných zdrojů dostatek informací, aby byl schopen rozpoznat její přínosnost. Na druhou stranu je třeba mít na paměti i ono výše zmíněné „varování“ jejího osnovatele, že leccos může být ještě jinak. A nakonec může nastat i úplný zvrat, jako tomu bylo v případě vydělení osobní dopravy ČD do samostatné společnosti, o němž dokonce (právě před deseti lety) rozhodla vláda a přesto k němu nedošlo. Vzpomeňme také všelikých (převážně politických) tanečků kolem železničního holdingu nebo spojení ČD Cargo a ZSSK Cargo, a to obzvlášť za situace, kdy Česká republika má „nevládu“ a tudíž i „neministra“ dopravy. Co přinese budoucnost úseku kolejových vozidel ČD opravdu, to ještě neví ani černokněžník Zababa.


Hlavně aby nám to jezdilo! (8.12.2017, PJ Praha-Vršovice); zdroj: České dráhy, a.s.

Prameny a odkazy:

 1. České dráhy – Wikipedie
 2. Organizační struktura Českých drah, a.s., účinnost od 1.4.2017 (formát PDF)
 3. Organizační struktura GŘ ČD, účinnost od 1.1.2018 (formát PDF)
 4. Depo kolejových vozidel – Wikipedie
 5. Struktura výkonných jednotek a služeben úseku kolejových vozidel ČD k 10.12.2017 (formát PDF)
 6. Dislokace hnacích vozidel a řídicích vozů ČD - stav k 20.1.2017 (formát PDF)
 7. Organizační řád depa kolejových vozidel Praha - jako ukázka organizace DKV ČD (formát PDF)
 8. Provozní řád depa kolejových vozidel Praha - jako ukázka organizace DKV ČD (formát PDF)
 9. Provozní řád provozní jednotky Liberec - jako ukázka organizace PJ ČD (formát PDF)
 10. ČD Cargo – Wikipedie
 11. Organizační struktura ČD Cargo, a.s. k 1.5.2017 (formát PDF)
 12. Jednotky organizační struktury - ČD Cargo – rozcestník k jednotlivým PJ a SOKV
 13. Středisko oprav kolejových vozidel – Wikipedie
 14. Dislokace hnacích vozidel ČD Cargo - stav k 1.2.2017 (formát PDF)
 15. Stávající a plánované výkonné jednotky ČD a ČD Cargo (stav známý k 22.1.2018) na mapě sítě SŽDC (formát JPG)
 16. Dráhy se mění. Po dvaceti letech zruší depa i přednosty – Zdopravy.cz
 17. Odborové sdružení železničářů
 18. Federace strojvůdců České republiky
 19. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní ilustrační snímek: Depo v České Třebové má ztratit svůj historicky i polohou daný klíčový význam (20.9.2014)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 35     Stránky: / 2     Výpis:    
» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 14.2.2018 19:07
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Doba je síce iná, ale asi na tom niečo bolo.

To určitě. Nadřízený, který má o podstatě činnosti podřízených jen mlhavé představy, úspěšný být nemůže, i kdyby to byl jinak génius.

» zvolenmesto Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 635 14.2.2018 18:19
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: České dráhy zruší depa kolejových vozidel

Myslím že treba rozlišovať v úrovni riadenia. U Baťu kancelárske miesto dostal len ten, kto vedel vlastnoručne vyrobiť v prevádzke bezchybnú topánku. Ak nevedel, šiel do výroby, kým sa to nenaučil. Doba je síce iná, ale asi na tom niečo bolo.

» mirodubnica Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 14.2.2018 15:18
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: České dráhy zruší depa kolejových vozidel

RE: Aleš
Dobrý manažer musí byť v prvom rade dobrý odborník v oblasti, ktorú má riadiť, lebo inak ho jeho ,,odborní poradcovia,, zavedú, kam budú oni chcieť. Ak nepozná jednotlivé činnosti, ktoré sa vo firme vykonávajú, aké sú dôležité, tak by som mu nedal riadiť ani záhon mrkvy. O globálne finančné toky sa starajú politici a bankári a tak to žiaľ aj vo svete vyzerá, vo firme má byť na finančné veci vyštudovaní ekonóm, na riadenie kolektívov ľudia, ktorí majú ovládajú činnosti, ktoré robia ich podriadení, lebo potom to bude aj vo firme vyzerať tak, vo svete a to je tragédia. Ale k tomu sa žiaľ dopracovávame.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 14.2.2018 15:04
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Připomíná mi to diskuse o tom, že ministr zdravotnictví musí být doktor ...

Jak už to tak bývá, pravda je někde uprostřed. Jinak to dopadne jako kdysi nedlouho po sametu, když se jistý ministr dopravy veřejně ztrapnil hřímáním o zvěrstvech, které napáchali komunisté při znárodňování našich drah, které do té doby vzkvétaly v soukromých rukou.

Ale Karel neměl na mysli manažery takového kalibru - jen ty nižší, co budou řídit provoz a údržbu vozidel ČD dálkově, bez znalosti místní problematiky. Ti jistě štábem odborníků obklopeni nebudou - a pakliže ano, něco je v té personální revoluci špatně. Aspoň tedy podle mého skromného mínění.

» Aleš_Liesk. Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 431 14.2.2018 11:38
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: České dráhy zruší depa kolejových vozidel

nahradí manažer co ani neví kde se lije nafta do Bobiny.
A on je zaměstnán na pozici dolévače nafty nebo manažera?
Myslíte, že Franta, co začínal zametáním kanálu a přes svačináře a dolejvače baterek to dotáhl až na mazače nárazníků, je ten pravej?
Na personální politiku si udělá večerní kurz, v dalším se vzdělá v ekonomice a podnikovém řízení... - to už jsme tu měli."Hledají se zájemci o posici soudců a prokurátorů. Pouze z dělnických posic. Vyškolení zajistíme formou večerní školy. Zájemci nechť se hlásí u svých mistrů či úsekových důvěrníků KSČ"

Připomíná mi to diskuse o tom, že ministr zdravotnictví musí být doktor (čeho? obecnej? chirurg? zubař? cvokař? gyndař? - ten se aspoň rychle zorientuje, když zjistí, že je to v pi*i) nebo min. dopravy železničář (proč ne silničář? autobusák? lodník? letec? a železničář od čeho - výpravčí? fíra? kolejník? zabezpečovák?).
Prostě tohle jsou manažerské funkce a ti manažeři řídí lidské kolektivy a staraj se o globální finanční toky. Nejsou k tomu, aby pomáhali dělníků utahovat šrouby, tahat kabely, dolejvat naftu, řídit vlak atd.
Na rozhodování o technických věcech mají své odborné poradce.

A vůbec mu nevadí, že něco takového zatím nikde nejezdí
No hrůza. Když Křižík maloval Bechyňku, tak už po celým světě jezdily tisíce vozů na 1400 V.
A vůbec, když Stephenson stavěl první trať, tak taky už všude po světě něco takového jezdilo, že jo?
Kdybychom měli brát jen osvědčená řešení, tak furt lezeme po stromech, protože "v jeskyni přece nikdo nikde nebydlí".

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 6 226 13.2.2018 16:27
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: České dráhy zruší depa kolejových vozidel

A ještě dodatek: napado mě už dávno, že tam, kde se začíná a končí ale celou cestu nejede pod trolejí, by se uplatnil jaký-si bateriový tendr, který by se nabíjel a vyměňoval v těch koncových stanicích (bylo už i zkoušeno - žehlička + bater.vůz). Já si ho ale představuji jako nízký vůz, nepřevyšující spodní okraj čelního okna lokomotivy, aby se mohl připřahovat před lokomotivu, vybavený vlastním pomocným trakčním elektromotorem, aby si sám odstoupil a přistoupil. Což ale asi naráží na problémy nikoliv technické ale administrativní, protože tento druh vozidla železniční legislativa dosud nezná a chtěla by asi velmi dlouhé lhůty na jeho schvalování. Na tom pacifiku by ale asi výměnná stanice mohla být jen v Čerčanech, protože na Hlavním už takhle mají dost hustý provoz, než aby se jím tam ještě motaly aku-tendry. Nevadí, ona se ta jedna cesta, z Čerčan do Prahy, stejně jede s kopce, takže by se využila i rekuperace.

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 6 226 13.2.2018 16:10
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
takových spojení ... ... asi moc není


Napadá mě třeba osobní vlak Havlíčkův Brod - Světlá n.S. - Zruč n. S., až dosud realizovaný vozidly 810 + 010 nebo 814 + 914. Pod trolejí jede sice kratší trasu než bez troleje, ale v H.Brodě má dost dlouhou čekací dobu. Nebo 841 na trase H.Brod - Žďár n.S. - Nové Město na Moravě. Z článku
ČD si pořídí hybridní elektrická vozidla jsem však vyrozuměl, že ČD si nechce pořídit motorové vozy ale lokomotivy, takže asi hlaně na posun ve stanicích částečně zatrolejovaných. Nebo na Posázavský pacifik, který začíná v Praze na Hlavním n. a jede až do Krče pod trolejí a v Čerčanech má obrat také pod trolejí. Tam jsou ovšem potřeba výkonné lokomotivy (Bardotky) 1100 kW.

Lokomotivy by se asi spíš hodily CD-Cargo třeba k uceleným soupravám, které z hlavní tratě zajíždějí na vlečku.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 13.2.2018 15:08
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ... něco takového zatím nikde nejezdí a hnedtak jezdit ani nebude

To tvrzení by se dalo zpochybnit (když i u nás to umí trolejbusy), nicméně problém vidím spíš v tom, nakolik jsou právě taková (a ne nějaká jiná) vozidla zapotřebí. Ono takových spojení jako například mezi Českou Třebovou a Lanškrounem asi moc není. Třeba se ale mýlím.

» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 4 026 12.2.2018 15:12
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: České dráhy zruší depa kolejových vozidel

Nejlepší by bylo, zrušit místo DKV generální ředitelství ČD a ty, co takovéto hověziny vymýšlejí, vyznamenat a odstřelit.

» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 4 026 12.2.2018 15:10
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: České dráhy zruší depa kolejových vozidel

Ten pán, co tuhle hovězinu vymyslel, teď přišel na další genitální nápad: Chce nahradit dieselová vozidla hybridními, prý to bude mimo dráty jezdit na baterie, které se budou pod trolejemi dobíjet! A vůbec mu nevadí, že něco takového zatím nikde nejezdí a hnedtak jezdit ani nebude. (Pane Chocholoušek, kde jsou ti vaši asistenti?).

nasledujúce príspevky »