České dráhy zruší depa kolejových vozidel

11.2.2018 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

České dráhy zruší depa kolejových vozidel

České dráhy v následujícím půlroce výrazně promění svou firemní strukturu. Výsledkem má být centrální řízení provozu a údržby, přičemž tyto dvě činnosti se manažersky rozdělí a budou podléhat jinému odboru na generálním ředitelství. Nejviditelnější změnou bude zánik dnešních pěti dep, která sídlí v Plzni, Praze, Brně, Olomouci a České Třebové.

 

 

 

Takto začínající zprávu jsme si mohli přečíst 2. února tohoto roku v jednom internetovém dopravním deníku. Opírala se zřejmě o informace zveřejněné 31. ledna na webu FSČR, uvozené slovy: Dne 22. 1. 2018 se dostavil na P-FSČR člen představenstva ČD Ing. Miroslav Kupec, aby nás seznámil s plánovanou reorganizací DKV, k níž dojde v tomto roce, a s plánem investic společnosti ČD do HKV a vozového parku. V úvodu uvedl, že o nezbytné reorganizaci O12 GŘČD a o reorganizaci DKV se již hovoří mnoho let. Za tímto účelem byly také zpracovány různé analýzy od renomovaných firem. Vedení ČD rozhodlo, že je potřeba přistoupit ke změně a začít řídit jak segment provozu, tak i segment opravárenství centrálně. V současné době je toto řízení decentralizované, neboť ČD mají 5 DKV, která postupují samostatně a nekoordinovaně.


Ing. Miroslav Kupec býval vrchním přednostou DKV Praha (23.6.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Při čtení poslední věty leckoho napadne, že k zajištění koordinace vedou i jednodušší cesty, než je zásadní reorganizace. Ale pokračujme v popisu změn: Představenstvo ČD proto 19. 12. 2017 přijalo dokument s názvem „Změna organizačního uspořádání úseku techniky, servisu a majetku (UTSM) od 1. 2. 2018“. Cílem tohoto manažerského rozhodnutí je především zefektivnit celý systém řízení odboru kolejových vozidel. Je to první krok k realizaci nové náplně odborných útvarů na úseku, který řídí ing. Kupec jako člen představenstva ČD pro servis, techniku a majetek, tedy vytvoření nových řídících linií pro samostatné řízení kolejových vozidel a správy a údržby kolejových vozidel s celorepublikovou působností. Na základě tohoto manažerského rozhodnutí dojde k 1. 2. 2018 na úrovni GŘ ČD k následujícím organizačním změnám:


Označení sídla generality ČD na pražské adrese Nábřeží L.Svobody 1222 (19.11.2014)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

1. zrušení oddělení analýz, kontroly a optimalizace současného odboru kolejových vozidel (OKV) bez propuštění zaměstnanců; 2. rozdělení stávajícího OKV na tři odbory nové – odbor 012, do jehož gesce budou spadat průřezové činnosti, například přejímka a kvalita, ekonomika OKV a pod., odbor 018, řídící provoz kolejových vozidel, a to včetně přípravy jízdního řádu a organizace práce provozního personálu, a odbor 020, zastřešující správu a údržbu kolejových vozidel i infrastruktury pracovišť; 3. zrušení dvou pozic „zástupce ředitele OKV GŘ ČD“. Díky tomu budou mít všichni jasně stanovené úkoly. Zároveň dojde od 1. 2. 2018 ke jmenování ředitelů těchto nových odborů GŘ ČD. Ti budou mít manažerskou smlouvu na dobu určitou do 30.6.2018 a poté budou buď ve své funkci potvrzeni nebo nahrazeni někým jiným.


Olomoučtí opraváři se o práci bát nemusí (23.4.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský

V době od 1. 2. do 30. 6. 2018 budou stávající DKV zachována. Později budou zřízena a vybudována oblastní centra pro provoz a údržbu. Vrchní přednostové budou koordinovat činnost jednotlivých částí. Pokud jde o centra provozu, budou pravděpodobně zřízena v Praze, v Plzni a v Bohumíně. Centra údržby by měla být zřízena v Praze, Plzni, Brně a Olomouci, uvádí k této problematice citovaný zdroj. Ale dodává: Ještě se uvidí, zda to tak skutečně bude, zda nedojde k určitým modifikacím. Vedoucí provozu a údržby v depech však budou již přímo podřízeni ředitelům těchto nových odborů GŘ ČD. Dál padly zmínky o změnách v depu historických vozidel, zrušení neproduktivních a opuštění některých zbytných pracovišť (jejichž zaměstnanci dostanou nabídku jiné práce do 100 km od bydliště) i dokončení centralizace v oblasti zásobování.


Jednání podnikového výboru OSŽ při ČD dne 7.2.2018; zdroj: www.osz.org

Jaká byla reakce prezídia FSČR na vystoupení Ing. Kupce, to sice veřejně známo není, ale s jeho reprízou na PV OSŽ při ČD dne 7. února 2018 dotyčný vrcholový manažer poměrně tvrdě narazil, jak ukazuje příslušné usnesení. Z dosavadního textu tohoto článku by mohl někdo nabýt pocitu, že je celá ta organizační rošáda (někomu možná připomínající proces, kdy vaničku vylijeme i s dítětem – a na jeho koupání si pořídíme tři hrnce v naději, že to tím vylepšíme) se ve veřejném prostoru objevila jako blesk z čistého nebe. Ale není tomu tak, Ing. Miroslav Kupec její příchod avizoval ve svém rozhovoru pro časopis Železničář už relativně nedlouho po své instalaci do vedení ČD, v odpovědi na dotaz V jakém stavu se v současné době nachází projekt synergie údržbářských a opravárenských kapacit v rámci Českých drah?


Ing. Miroslav Kupec při rozhovoru pro časopis „Železničář“; zdroj: zeleznicar.cd.cz

V rámci nových pravidel přijatých Evropskou unií pro železniční odvětví se předpokládá organizační a nákladové oddělení provozování kolejových vozidel od jejich oprav a udržování. V současné struktuře naší firmy máme tyto dva procesy pohromadě v rámci výkonných jednotek – Dep kolejových vozidel. K chystané změně synergie máme tedy minimálně dva důvody. Tím prvním je legislativa. Druhým argumentem, pokud zůstanu u údržby a oprav, je nutnost řídit údržbu a opravy kolejových vozidel Českých drah z jednoho místa. Chceme zefektivnit řízení a optimalizovat vlastní opravárenské kapacity v celé síti Českých drah. Pokračují práce na projektu optimalizace naší opravárenské základny, kde by výsledkem měla být fungující síť pracovišť pro běžné opravy a kontroly kolejových vozidel. Jejich umístění pak musí odpovídat jejich oběhu.


Stávající a plánované výkonné jednotky ČD a ČD Cargo (stav známý k 22.1.2018)
na mapě sítě SŽDC; zpracoval PhDr. Zbyněk Zlinský

Dále musíme vybrat několik pracovišť pro uskutečnění vyšších stupňů oprav. Vybraná místa budeme postupně modernizovat, smysluplně v nich investovat do zvyšování kvality a produktivity práce. Některé zásadní změny chystáme i v logistice náhradních dílů. Naším cílem je rozdělení provozu a údržby do dvou samostatných organizačních výkonných složek, které budou součástí úseku kolejových vozidel. Kdy to přesně bude, není zatím jasné, ale osobně bych byl rád, kdybychom to stihli ještě v tomto roce. Důležité však je, že v rámci personálních a manažerských změn, které v úseku kolejových vozidel nastávají, budeme údržbu a provoz již brzy řídit z jednoho místa, čímž vytvoříme lepší podmínky pro zvyšování disponibility kolejových vozidel a snižování nákladů. Tolik tedy k reformě nejvyšší pán kolejových vozidel Českých drah.


Královéhradecké depo měnilo v rámci opakovaných reorganizací status tak často, že ceduli ani
nepřepisovali – dnes už je po letech zase platná (9.2.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

A co na to jeho podřízení, popřípadě veřejnost? Reakci odborářů už známe, ostatní se vyjádřili v různých diskusích. My se zaměřme na výměnu názorů, která se rozvinula pod článkem citovaným v samotném úvodu. Budeme-li ignorovat všelijaké žertíky, pak mezi příspěvky najdeme i názory rozumné, i když někdy už asi nereálné. Jako ten o vyčlenění hnacích vozidel pro osobní i nákladní dopravu do samostatné dceřiné společnosti, jako tomu bylo třeba u Rakouských spolkových drah v podobě ÖBB-Traktion GmbH (dnes ÖBB-Produktion GmbH). Pak by ta „synergie“ v oblasti kolejových vozidel byla pochopitelně mnohem hlubší, jak v opravárenství (o něž jde v tom „manažerském rozhodnutí“ asi především), tak v provozu. Proto jsme také do výše uvedené mapy a dolejších odkazů zařadili i výkonné jednotky ČD Cargo.


Kdysi nebyl problém. aby „uhelka“ operativně zaskočila za neschopný „banán“ v čele rychlíku
(16.2.2005, Hradec Králové hl.n. © PhDr. Zbyněk Zlinský

Z jiného úhlu vidí reorganizaci jeden náš člen: „Problém“ s náhradními díly je umělý. Za „bolševika“, když jsem pracoval na úseku oprav v tehdejším depu Praha střed, tak jsme také neměli všechny náhradní díly na lokomotivy. Ale týž díl byl v jiném depu, takže nebyl problém si do toho depa pro potřebnou součástku zajet. Když jsme potřebovali několik desítek kilogramů vážící díl, s nímž se dalo manipulovat jen s pomocí jeřábu, využila se doba pobytu ve vratné stanici, s lokomotivou se – třeba i v noci zajelo do příslušného depa, tam byla už potřebná věc připravena, naložila se na stanoviště lokomotivy a jelo se zpátky. Tohle se řešilo po telefonu na úrovni vedoucích oprav nebo jen techniků, i po stránce organizace jízdy do depa. Ale nepomíjí ani ten výše zmíněný problém: Zásadní chybou bylo přidělení části hnacích vozidel k Cargu


PJ Česká Třebová je malá fabrika, ale centrem údržby být nemá (20.9.2014)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Po pravdě řečeno, běžný pozorovatel, ale ani řadový přímý účastník té reorganizace, v tuto chvíli nemá z dostupných zdrojů dostatek informací, aby byl schopen rozpoznat její přínosnost. Na druhou stranu je třeba mít na paměti i ono výše zmíněné „varování“ jejího osnovatele, že leccos může být ještě jinak. A nakonec může nastat i úplný zvrat, jako tomu bylo v případě vydělení osobní dopravy ČD do samostatné společnosti, o němž dokonce (právě před deseti lety) rozhodla vláda a přesto k němu nedošlo. Vzpomeňme také všelikých (převážně politických) tanečků kolem železničního holdingu nebo spojení ČD Cargo a ZSSK Cargo, a to obzvlášť za situace, kdy Česká republika má „nevládu“ a tudíž i „neministra“ dopravy. Co přinese budoucnost úseku kolejových vozidel ČD opravdu, to ještě neví ani černokněžník Zababa.


Hlavně aby nám to jezdilo! (8.12.2017, PJ Praha-Vršovice); zdroj: České dráhy, a.s.

Prameny a odkazy:

 1. České dráhy – Wikipedie
 2. Organizační struktura Českých drah, a.s., účinnost od 1.4.2017 (formát PDF)
 3. Organizační struktura GŘ ČD, účinnost od 1.1.2018 (formát PDF)
 4. Depo kolejových vozidel – Wikipedie
 5. Struktura výkonných jednotek a služeben úseku kolejových vozidel ČD k 10.12.2017 (formát PDF)
 6. Dislokace hnacích vozidel a řídicích vozů ČD - stav k 20.1.2017 (formát PDF)
 7. Organizační řád depa kolejových vozidel Praha - jako ukázka organizace DKV ČD (formát PDF)
 8. Provozní řád depa kolejových vozidel Praha - jako ukázka organizace DKV ČD (formát PDF)
 9. Provozní řád provozní jednotky Liberec - jako ukázka organizace PJ ČD (formát PDF)
 10. ČD Cargo – Wikipedie
 11. Organizační struktura ČD Cargo, a.s. k 1.5.2017 (formát PDF)
 12. Jednotky organizační struktury - ČD Cargo – rozcestník k jednotlivým PJ a SOKV
 13. Středisko oprav kolejových vozidel – Wikipedie
 14. Dislokace hnacích vozidel ČD Cargo - stav k 1.2.2017 (formát PDF)
 15. Stávající a plánované výkonné jednotky ČD a ČD Cargo (stav známý k 22.1.2018) na mapě sítě SŽDC (formát JPG)
 16. Dráhy se mění. Po dvaceti letech zruší depa i přednosty – Zdopravy.cz
 17. Odborové sdružení železničářů
 18. Federace strojvůdců České republiky
 19. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní ilustrační snímek: Depo v České Třebové má ztratit svůj historicky i polohou daný klíčový význam (20.9.2014)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy