V Tisovci je odštartované

8.5.2014 8:00 Ivan Wlachovský a Ing. Jiří Kubáček, CSc.

V Tisovci je odštartované

Dňa 3. mája 2014 sa o 13.00 hod na železničnej stanici Tisovec uskutočnila prvá verejná prezentácia súpravy ozubnicového parného vlaku, pripravovaného pre zamýšľanú revitalizáciu normálnerozchodnej ozubnicovej železnice Tisovec – Pohronská Polhora na turistické účely. Súčasne bola verejnosti predstavená aj reinštalovaná stála expozícia histórie tejto železnice, pochádzajúcej z roku 1896.

Múzeum bude v čase od mája do októbra prístupné verejnosti každú sobotu.

 


Ide o jednu z dvoch jestvujúcich železníc normálneho rozchodu so zachovaným ozubnicovým zariadením sústavy Abt na európskom kontinente a jednou z troch takých železníc na celom svete. Železnica je od roku 2008 je chránenou kultúrnou pamiatkou.

Prvá verejná jazda parnej zubačky v Tisovci.
Prvá verejná jazda parnej zubačky v Tisovci.

Hoci právnym základom tejto aktivity je uznesenie vlády SR č. 804 z roku 2007 (v bode C.7. ním bolo uložené „podporiť zrealizovanie projektov Komplexného využitia kultúrnohistorického dedičstva a prírodných daností regiónu oživením ozubnicovej železničnej trate Tisovec – Pohronská Polhora a prestavbou nevyužitých železničných tratí na cyklistické cesty.“), jej korene siahajú až do roku 1994, kedy pracovníci železničného múzea ŽSR identifikovali v rumunskej železničnej depónii Subcetate štyri adhézno-ozubnicové parné rušne, kompatibilné so zachovaným ozubnicovým zariadením trate Tisovec – Pohronská Polhora a veľmi podobné pôvodným slovenským rušňom, zlikvidovaným ešte počas 60. rokov 20. storočia. Dva z nich sa podarilo získať od rumunských železníc a dopraviť na Slovensko spoločným úsilím pp. Boda Hauswalda, Georga Hocevara a Čiernohronskej železnice, n. o. koncom roku 2002.

Zubačka sa tešila obrovskej pozornosti fanúšikov z celej Európy.
Zubačka sa tešila obrovskej pozornosti fanúšikov z celej Európy.

O štyri roky neskôr odpredal p. Hauswald obidva rušne za symbolické euro podnikovému múzeu Železníc Slovenskej republiky. Tie následne zverili opravu jedného z rušňov firme OKV, Martin, s. r. o. Veľmi náročná obnova bola po mnohých peripetiách úspešne ukončená pred niekoľkými dňami a rušeň s označením TIVc 4296 bol rušňom firmy LTE Slovakia, s. r. o. dňa 13.4.2014 úspešne prepravený do svojho budúceho pôsobiska.

Zvolenský a púchovský hurvínek si vyskúšali jazdu po ozubnicovom úseku železničnej trate. Išlo to ťažko. Do Tisovca prišli s nepríjemným meškaním.
Zvolenský a púchovský hurvínek si vyskúšali jazdu po ozubnicovom úseku železničnej trate. Išlo to ťažko. Do Tisovca prišli s nepríjemným meškaním.

Týmto pôsobiskom je pamiatkovo chránený areál pôvodného rušňového depa Tisovec, ktorý je od roku 2008 zásluhou vtedajšieho i súčasného tisoveckého primátora vo vlastníctve mesta. Úpravu chátrajúceho objektu do užívateľného stavu zabezpečili dobrovoľníci z občianskeho združenia Zubačka, pracujúci tu od konca roku 2012 každý druhý víkend. Súčasťou ich aktivity bola aj reinštalácia expozície histórie ozubnicovej železnice v priľahlom objekte.

Rušňovodič v debate s Bodom Hauswaldom, ktorý vlasne zakúpil rušeň v Rumunsku a následne odovzdal do zbierok MDC.
Rušňovodič v debate s Bodom Hauswaldom, ktorý vlasne zakúpil rušeň v Rumunsku a následne odovzdal do zbierok MDC


Prvý pravidelný turistický parný vlak sa na ozubnicovej železnici objaví ihneď po ukončení obnovy ozubnicového zariadenia železnice, ktoré ŽSR plánujú vykonať v mesiacoch júl a august 2014.

Na otvorení múzea boli prítomné aj oficiálne média.
Na otvorení múzea boli prítomné aj oficiálne média.

Občianske združenie Zubačka ďakuje všetkým ďalším sponzorom, ktorých sme v našej správe menovite neuviedli a ktorí sa významnou mierou zaslúžili o dosiahnutý efekt. Sú to predovšetkým mesto Tisovec, obce Michalová a Pohronská Polhora, fitrmy Calmit, s. r. o, Calmit, s. r. o. Tisovec, Fuchs Oil Corp. (Sk), s. r. o. Brezno, Petrochema, a. s. Dubová, Mestské lesy Tisovec, s. r. o., Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, s. r. o., Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Jozef Majtáň stroj-mat, Topoľčany a všetkým ďalším, ktorí sa zaslúžili o to, že ozubnicová železnica Tisovec – Pohronská Polhora je tu stále s nami.

4296 obdivovaná fanúšikmi,
4296 obdivovaná fanúšikmi. 

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy