Pozvánka na Privítanie parnej zubačky v Tisovci

26.4.2014 8:00Zdroj: OZ Zubačka

Pozvánka na Privítanie parnej zubačky v Tisovci

Srdečne Vás pozývame na podujatie Privítanie parnej zubačky v Tisovci, ktoré sa bude konať na železničnej stanici Tisovec dňa 3. mája 2014 o 13.00 hod. V rámci tohto podujatia sa uskutoční prvá verejná prezentácia súpravy parného ozubnicového vlaku, pripraveného pre zabezpečovanie turistickej parnej prevádzky na pamiatkovo chránenej ozubnicovej železnici Tisovec – Pohronská Polhora.

 

Súčasne bude verejnosti sprístupnené reinštalované múzeum ozubnicovej železnice, pochádzajúcej z roku 1896. Múzeum bude v čase od mája do októbra prístupné verejnosti každú sobotu. Poznamenávame, že v súčasnosti ide o jednu z dvoch jestvujúcich železníc normálneho rozchodu so zachovaným ozubnicovým zariadením sústavy Abt na európskom kontinente a jednou z troch takých železníc na celom svete. Železnica je od roku 2008 je chránenou kultúrnou pamiatkou.

Hoci právnym základom tejto aktivity je uznesenie vlády SR č. 804 z roku 2007 (v bode C.7. ním bolo uložené „podporiť zrealizovanie projektov Komplexného využitia kultúrnohistorického dedičstva a prírodných daností regiónu oživením ozubnicovej železničnej trate Tisovec – Pohronská Polhora a prestavbou nevyužitých železničných tratí na cyklistické cesty.“), jej korene siahajú až do roku 1994, kedy pracovníci železničného múzea ŽSR identifikovali v rumunskej železničnej depónii Subcetate štyri adhézno-ozubnicové parné rušne, kompatibilné so zachovaným ozubnicovým zariadením trate Tisovec – Pohronská Polhora a veľmi podobné pôvodným slovenským rušňom, zlikvidovaným ešte počas 60. rokov 20. storočia. Dva z nich sa podarilo získať od rumunských železníc a dopraviť na Slovensko spoločným úsilím pp. Boda Hauswalda, Georga Hocevara a Čiernohronskej železnice, n. o. koncom roku 2002. O štyri roky neskôr odpredal p. Hauswald obidva rušne za symbolické euro podnikovému múzeu Železníc Slovenskej republiky. Tie následne zverili opravu jedného z rušňov firme OKV, Martin, s. r. o. Veľmi náročná obnova bola po mnohých peripetiách úspešne ukončená a stroj s označením TIVc 4296 bol rušňom firmy LTE Slovakia, s. r. o. dňa 13.4.2014 úspešne prepravený do svojho budúceho pôsobiska.

Týmto pôsobiskom je pamiatkovo chránený areál pôvodného rušňového depa Tisovec, ktorý je od roku 2008 najmä vďaka prispeniu vtedajšieho i súčasného tisoveckého primátora p. Petra Mináča vo vlastníctve mesta. Úpravu chátrajúceho objektu do užívateľného stavu zabezpečili dobrovoľníci z občianskeho združenia Zubačka, pracujúci tu od konca roku 2012 každý druhý víkend. Súčasťou ich aktivity bola aj reinštalácia expozície histórie ozubnicovej železnice v priľahlom objekte.

Prvý pravidelný turistický parný vlak sa na ozubnicovej železnici objaví ihneď po ukončení obnovy ozubnicového zariadenia železnice, ktoré ŽSR plánujú vykonať v mesiacoch júl a august 2014.

Občianske združenie Zubačka ďakuje všetkým svojim sponzorom a priaznivcom za poskytnutú pomoc. Okrem tých, ktorých sme v našej správe už menovite uviedli, sú to predovšetkým mesto Tisovec, obce Michalová a Pohronská Polhora, firmy Calmit, s. r. o. Tisovec, Fuchs Oil Corp. (Sk), s. r. o. Brezno, Petrochema, a. s. Dubová, Mestské lesy Tisovec, s. r. o., Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, s. r. o., Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Jozef Majtáň stroj-mat, Topoľčany a samozrejme všetci ďalší, ktorí sa zaslúžili o to, že ozubnicová železnica Tisovec – Pohronská Polhora je tu stále s nami.

Podrobnejšie informácie o činnosti a podujatiach OZ Zubačka nájdu záujemcovia od 1.5.2014 na obnovenej webovej stránke www.zubacka.sk.

 

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy