UWG – in memoriam

20.9.2012 8:00 Peter Bado

UWG – in memoriam

Pokládka či znášanie koľajových polí a výhybiek predstavuje proces, ktorý sa už niekoľko desaťročí nezaobíde bez výkonných mechanizmov umožňujúcich manipuláciu s týmito bremenami. Vzniklo viacero technológií pracujúcich na rôznych princípoch. U nás, za čias ČSD, to boli najmä pokladače PKP 25/20 a UK 25/18, v prípade výhybiek koľajové žeriavy.

Od 90. rokov však stavebné firmy začali používať technológie pracujúce na odlišných princípoch. Jednou z týchto technológii je i UWG. 

 

UWG (z nemeckého Umbaumaschinensatz für Weichen und Gleis) je sústava pozostávajúca zo zdviháku PUM, prepravného vozíku MWT, nájazdovej rampy a pomocnej drážky. PUM je vozík, ktorý umožňuje dvíhanie a spúšťanie bremena, ale i jeho bočné presúvanie, a tiež jazdu vlastným pohonom v rámci stavby. MWT je prepravný vozík, hydraulicky ovládaný z PUM, určený na prepravu bremena v rámci stavby.
 
PUM a MWT tvoria zostavu, pričom počet zostáv je volený na základe dĺžky a hmotnosti pokladaného dielu. Dĺžke pokladaného dielu sa prispôsobuje i dĺžka pomocnej drážky. Bežne boli pokladané koľajové polia dĺžky 75 m, v jednom prípade 120 m, a výhybky bolo možné pokladať až do tvaru 1:14-760.
 

Koľajové pole dĺžky 75 m pripravené pre zasunutie vozíkov MWT, Moravičany, 22. 9.2008
© Peter Bado
 
Predmontované koľajové polia či výhybky sú PUM vyzdvihnuté, zasunú sa pod ne vozíky MWT a bremeno i s PUM sa na ne položia. V mieste pokládky sa zriadi pomocná drážka, na ktorú celá súprava presunie s využitím nájazdovej rampy. Pri schádzaní na pomocnú drážku sa PUM postupne dvíhajú, takže koľajové pole či výhybka sú neustále vo vodorovnej polohe. Konštrukcia MWT umožňuje priečny posun, takže do určitej miery je možné sa pri preprave vyhýbať prekážkam (návestidla, nástupiska a pod.).
 
Na mieste pokládky sa PUM nadvihnú, MWT sa vysunú a pomocná drážka sa vytiahne na nasledujúce miesto pokládky. Následne PUM bremeno položia na štrkovú pláň. PUM umožňujú priečny posun, čím je možné dosiahnuť požadovanú presnosť pokládky i v oblúkoch. Priemerný výkon pokládky bol cca 75 m/hod a za ideálnych podmienok bolo možné položiť 4 výhybky za jednu pracovnú smenu.
 

Celá výhybka pripravená k pokládke, Čerčany, 27. 3. 2009 © Ing. Peter Bado
 
Technológiu UWG, výrobok firmy Cemafer/Geismar, začala na tratiach ČD používať firma GJW Praha v roku 2000 a to po odkúpení od nemeckej spoločnosti Leonhard Weiss. Zásadnou zmenu oproti „klasickým“ technológiám bola možnosť pokladať koľajové polia bez nutnosti ich predmontáže na inventárnych koľajniciach a následnej výmeny za dlhé koľajnicové pásy. Pokládka celých výhybiek, ktoré mohli byť vopred zvarené na montážnom rošte, predstavovala, podobne ako pri koľaji, zvýšenie produktivity a často i skrátenie výlukových časov.
 
K obmedzeniu jej nasadzovania v medzistaničných úsekoch došlo v roku 2005 v súvislosti s nasadením technológie Donelli PTH 350. V staniciach sa používala až do roku 2010, kedy ju pri pokládke výhybiek nahradil koľajový žeriav Gottwald GS 150.14 TR. Za túto relatívne krátku dobu bolo s UWG položených viac ako 100 km koľaje a cca 60 výhybiek. Pre znášanie koľajových polí a výhybiek sa technológia využívala výnimočne. V súčasnosti už nie je udržiavaná v prevádzkyschopnom stave a s jej opätovným nasadením sa nepočíta.
 

Inovované zariadenie PEM 807 na diaľkové ovládanie vo výrobnom závode, 15. 3. 2007
© Ing. Peter Bado
 
Jednou z nevýhod tejto technológie bol pomerne vysoký počet pracovníkov. I preto výrobca pristúpil k jej inovácii a ponúka zariadenie ovládané diaľkovo (viď predchádzajúca fotografia). Toto však na našich tratiach doposiaľ použité nebolo.
Pramene a odkazy:
  1. Bado, P., Samek, F.: Atypické traťové stroje firmy GJW Praha s.r.o.. In: XII. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a praxi“ SETRAS 2004, zborník prednášok str. 7 - 14, VTS pri ŽU v Žiline, 2004, ISBN 80-969165-1-3.
  2. CEMAFER - Gleisbaumaschinen
  3. GEISMAR - Rail
  4. GJW Praha - modernizace a výstavba železničních tratí
  5. zdroje uvedené pod odkazmi v texte

Úvodná snímka: Zostava UWG pri preprave od miesta pokládky na montážnu základňu © archív GJW Praha, spol. s r.o.

Galéria

Súvisiace odkazy