Hydraulický pokladač koľajových polí PKP 25/20.1i

28.10.2008 8:00 Peter Bado

Hydraulický pokladač koľajových polí PKP 25/20.1i

Pokládka a znášanie koľajových polí pomocou pokladačov PKP má na našich tratiach dlhoročnú tradíciu. Výroba týchto osvedčených strojov však skončila v roku 1991 typom PKP 25/20i a tak viaceré prešli rôznymi rekonštrukciami, ktoré mali za cieľ prispôsobiť ich aktuálnym požiadavkám. Jednou z posledných takýchto rekonštrukcii je i prestavba typu PKP 25/20i na PKP 25/20.1i.

 

 

 

Technológiu odoberania a pokládky koľajových polí pomocou mostového pokladača PKP 25/20 začalo železničné vojsko na tratiach ČSD používať v druhej polovici 60tych rokov minulého storočia. Keďže sa táto technológia osvedčila, začali sa tieto stroje dodávať i pre civilný sektor. V priebehu desaťročí prešli jednotlivé stroje rôznymi úpravami smerujúcimi k ich zdokonaleniu a zefektívneniu práce. V roku 1986 došlo k inovácii pôvodnej konštrukcie, ktorej hlavným cieľom bolo zvýšenie výkonu stroja, uľahčenie práce v koľajach s malým polomerom oblúkov, zvýšenie rýchlosti jazdy po koľaji a zníženie počtu pomocných pracovníkov. Nový stroj dostal označenie PKP 25/20i.

V roku 1995 prešiel jeden zo strojov PKP 25/20.i rekonštrukciou u firmy SOŹ, Výrobní závod Sázava, ktorej hlavnou črtou bolo nahradenie elektrického pohonu pracovných častí pohonom hydraulickým. Takto upravený stroj dostal označenie PKP 25/20i – hydro a bol nasadený do prevádzky v rokoch 1995/96. Následne bol až do roku 2007 súčasťou štátnych hmotných rezerv v ČR. Hoci sa konštrukcia PKP 25/20i – hydro v praxi osvedčila, k rekonštrukcii ďalších strojov došlo u firmy SaZ s.r.o. až v rokoch 2006 a 2008, kedy stroje s označením PKP 25/20.1i uviedli do prevádzky firmy SKANSKA a GJW Praha.

Pokladač PKP 25/20 při práci v Ústí nad Labem na továrním snímku firmy SaZ s.r.o

Pokladač PKP 25/20.1i je zdvíhacie zariadenie určené pre znášanie a pokládku koľajových polí o max. dĺžke 25 m a hmotnosti 20 t na rozchode 1435 a 1520 mm. Rovnako ako jeho predchodca PKP 25/20i (resp. PKP 25/20i – hydro) pozostáva z ťahača Tatra T 815 Ž, na ktorom je svojim predným dielom uložená konštrukcia mostového žeriavu, v zadnej časti uložená na koľajovom podvozku. Pohyb stroja po koľaji je zabezpečený prenosom síl medzi pneumatikami ťahača a koľajnicami, pričom hydraulický prítlak železničných podvozkov zabezpečuje optimálne hodnoty trenia medzi pneumatikami a koľajnicami.

Základné technické údaje
Max. pracovná dĺžka
55,960 m
Max. výška od TK
4,85 m
Šírka v mieste portálu
3,60 m
Hmotnosť
60,99 t
Max. rýchlosť po koľaji vpred/vzad
30/20 km/h
Max. prevýšenie koľaje pri práci
160 mm
Max. sklon koľaje pri práci
40 ‰
Min. polomer oblúka pri práci
150 m
Min. polomer oblúka pri prejazde
137 m
Technický výkon pri kladení/znášaní
710/665 m/h
Praktický výkon pri kladení/znášaní
cca 120 m/h
 
Od typu PKP 25/20i sa stroj PKP 25/20.1i odlišuje najmä nahradením elektrického pohonu pracovných častí pohonom hydraulickým. Toto riešenie oproti pôvodnej konštrukcii umožnilo zníženie hlučnosti stroja, zjednodušenie elektroinštalácie a zvýšenie jeho spoľahlivosti. Dĺžka lán sa skrátila o cca 75%. Ďalej sa zjednodušila montáž a demontáž stroja, znížila sa spotreba pohonných hmôt a bolo dosadené diaľkové ovládanie stroja. Od typu PKP 25/20i – hydro sa stroj PKP 25/20.1i odlišuje najmä ponechanou elektrocentrálou na ťahači T 815 Ž, modernými hydraulickými a elektronickými prvkami a zabudovaním diaľkového ovládania.
 
PKP 25/20.1i firmy GJW Praha © Peter Bado
 
Mostový žeriav je tvorený mostom, krákorcom, mačkami, výkyvným ramenom, portálom so železničným podvozkom a závažím, kabínou žeriavnika a elektrickou a hydraulickou sústavou. Most je tvorený priehradovou konštrukciou s vnútornou dráhou pre pohyb mačiek. Skladá sa z troch dielov (A, B, C) navzájom spojených čapmi. Krákorec (diel D) je pokračovaním mostu, za dielom C, a svojou konštrukciou umožňuje vodorovné vychyľovanie pojazdnej dráhy mačiek. Jeho ovládanie je pomocou hydraulických valcov. Mačky sa pohybujú po vnútornej dráhe mostu a sú k nim pripevnené zariadenia na manipuláciu s koľajovým poľom (traverzy). Sú navzájom prepojené a ich vodorovný pohyb zabezpečuje dvojica hydromotorov na mačke č.3.
 
Výkyvné rameno je plnostenný nosník vzoprený o dráhu mostu v priestore mačky č.2 a zavesený lanami na mačke č.3. Portál je tvorený dvoma obdĺžnikovými stĺpmi pripevnenými pomocou skrutiek a čapov ku mostu pokladača a kĺbovo ku železničnému podvozku portálu. Na portál sú pripevnené stabilizačné závažia. V železničnom podvozku sa nachádza automatické zariadenie vyrovnávajúce portál pri práci v prevýšení. Kabína žeriavnika je zavesená na moste a je premiestniteľná na obe jeho strany. Nachádzajú sa v nej ovládacie a kontrolné prvky pracovných pohybov a funkcii pokladača.
 
Diaľkový ovládač PKP 25/20.1i firmy SKANSKA © Peter Bado
 
Hydraulická sústava je poháňaná hydrogenrátorom napojeným na prevodovku ťahača. K jej základným častiam na mostovom žeriave patria rotačné hydromotory na mačke č. 3 k a tri hydraulické kladkostroje (valce) zabezpečujúce zvislý pohyb traverz. Hydraulický valec pre traverzu č.1 sa nachádza pri mačke č. 1, valce pre traverzy č. 2 a 3 sa nachádzajú na kyvnom ramene. Elektrocentrála, ktorá sa nachádza na ťahači, slúži iba ako balast a je používaná v prípade, že ťahač pracuje so starou konštrukciou od pokladača PKP 25/20 (v tomto prípade označenom ako PKP 25/20.1H). Elektrická sústava je nízkonapäťová s napätím 24V.
 
Na základe doterajších skúsenosti s nasadením tohto stroja je možné vysloviť predpoklad, že sa stane neoddeliteľnou súčasťou železničného staviteľstva v nasledujúcich rokoch.
 
 PKP 25/20.1i firmy GJW Praha © Peter Bado
Pramene a odkazy:
  1. Bado, P., Macourek, V.: Hydraulický pokladač koľajových polí PKP 25/20.1i – prvé skúsenosti s nasadením u GJW Praha, In: 15. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a praxi – SETRAS 2008, zborník prednášok s. 7 - 12, VTS pri ŽU v Žiline
  2. SaZ s.r.o.
  3. Skanska DS, a.s.
  4. GJW Praha, spol. s r. o.

Titulná snímka: PKP 25/20.1i firmy SKANSKA, © Peter Bado

Galéria

Súvisiace odkazy