Odbočka Vinohrady - Odbočka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Odbočka Vinohrady tvorí križovatku medzi ŽST Bratislava - Rača, Bratislava východ, Bratislava hlavná stanica, Bratislava predmestie a Bratislava Vajnory. Možno ju považovať za vstupnú bránu do najväčšej zoraďovacej stanice na sieti ŽSR Bratislava východ.

Popis odbočky a miesta jej pripojenia
Odbočka Vinohrady leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati Púchov – Bratislava hlavná stanica v km 5,726 medzi stanicami Bratislava Rača a Bratislava hlavná stanica. Je administratíve pridelená k ŽST Bratislava východ.
Z trate Bratislava Hlavná stanica - Bratislava Rača na odbočke Vinohrady odbočujú nasledovné trate:
- výhybkou č. 6 v km 5,893 dvojkoľajná elektrifikovaná trať Odbočka Vinohrady – Bratislava východ vybavená zabezpečovacím zariadením 3. kategórie pre jazdu proti správnemu smeru.
- výhybkou č. 16 v km 5,289 jednokoľajná elektrifikovaná trať Bratislava východ odchodová skupina Juh – Odbočka Vinohrady (traťová koľaj číslo 3) vybavený zabezpečovacím zariadením 3. kategórie pre obojsmernú prevádzku.
- výhybkou č. 8 v km. 5,893 1. traťová koľaj a výhybkou č. 17 v km. 5,289 2. traťová koľaj, dvojkoľajná trať vybavená zabezpečovacím zariadením pre jazdu proti správnemu smeru Odbočky Vinohrady – Bratislava Predmestie. Obe koľaje sú elektrifikované.
- výhybkou č. 13 v km 5,658 jednokoľajná elektrifikovaná trať Odbočka Vinohrady – Odbočka Močiar vybavená zabezpečovacím zariadením 3. kategórie pre obojsmernú prevádzku.
Po stránke dopravnej je odbočka Vinohrady dopravňou, kde jazdy vlakov riadi výpravca z DOZZ na St. 5 v ŽST Bratislava východ.

Pripojenie nákladísk a pracovných koľají

Na Odbočke Vinohrady v km. 5,920 výhybkou č. 5 je napojená koľaj „Napájacia stanica Vinohrady“ (TNS), ktorá je súčasťou zabezpečovacieho zariadenia Odbočky Vinohrady.

Hlásnice, hradlá, odbočky, vlečky a nákladištia, koľajové križovatky, koľajové splete a zastávky až po susedné stanice

Odbočka Močiar leží v km 59,755 trate Szob MÁV - Bratislava hlavná stanica medzi stanicami Bratislava Vajnory - Bratislava hlavná stanica. Je pridelená ŽST Bratislava východ. Pre nástup a výstup zamestnancov ŽSR z osobných vlakov sú na odbočke vybudované dve úrovňové nástupištia typu Tischer a to pri koľaji číslo 1 v dĺžke 25 metrov a pri koľaji číslo 2 v dĺžke 26 metrov. Pri každom nástupišti sú zabudované po 2 kusy parkových osvetľovacích stožiarov. Obsluha osvetlenia je ovládaná tlačidlom zo stanovišťa dozorcu výhybiek.

Zastávka Bratislava Vinohrady leží v km 58,957 medzi stanicami Bratislava Vajnory - Bratislava hlavná stanica, pre trať Púchov - Bratislava hlavná stanica v km 4.300 medzi stanicami Bratislava Rača - Bratislava hlavná stanica. Je pridelená stanici Bratislava hlavná stanica. Pre každý smer vyššie uvedených tratí má vybudované kryté vyvýšené nástupištia. Zastávka ma vybudovanú čakáreň, rozhlas pre informovanie cestujúcich, hygienické zariadenia, výdajne cestovných lístkov, mimoúrovňové prístupy od zastávky  mestskej dopravy. Je elektricky osvetlená. Nástupištia sú každé v dĺžke 25O metrov.

Prístupové cesty

Pešo od zastávok MHD asfaltovou cestou, ktorá vedie okolo 2. traťovej koľaje Odbočky Vinohrady – Bratislava Predmestie.

Zabezpečovacie zariadenie odbočky

Odbočka Vinohrady má zabezpečovacie zaria denie 3. kategórie (RZZ s cestovým systémom stavania výmen), a hlavnými návestidlami závislými na polohe všetkých prechádzaných i odvratných výhybiek a výkoľajok, a so závislosťou na voľnosti vlakovej cesty. Zariadenie je diaľkovo ovládané zo St. 5 DOZZ ŽST Bratislava východ. V prípade potreby je možné diaľkové ovládanie odovzdať na miestnu obsluhu.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých úsekoch

Vo všetkých priľahlých traťových úsekoch je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie s kontrolou obsadenia trate, pri dvojkoľajnej tratiach umožňujúce jazdy proti správnemu smeru.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
25 kB
21.5.2010
JPG
JPG
271 kB
17.4.2020

Galéria objektu