ŽSR vyhlásili tender na elektrifikáciu trate z Bánoviec do Humenného

3.8.2022 10:33Zdroj: ŽSR

Bratislava, 3. augusta 2022

2.augusta 2022 boli vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie zverejnené súťažné podklady pre projekt „ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“. Predmetom projektu je elektrifikácia a modernizácia existujúcej jednokoľajnej železničnej trate jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV a zrealizovanie  súvisiacej rekonštrukcie zariadení a stavieb železničnej infraštruktúry v dĺžke 33,5 km.

 „Projekt elektrifikácie Bánovce - Humenné je vlajkovým projektom Plánu obnovy a odolnosti. Ide o významnú stavbu, ktorá napomôže zlepšiť kvalitu životného prostredia. Moderná trať umožní nasadiť moderné súpravy a vozne, skráti čas prepravy a poskytne vyšší komfort cestovania“, uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť.

Z hľadiska významu patrí trať projektu medzi významné vnútroštátne trate (2. kategória). Elektrifikácia umožní nahradiť motorovú trakciu elektrickou pre väčšinu vlakov na linke Košice – Humenné. Okrem zníženia emisií skleníkových plynov povedie elektrifikácia aj k skráteniu jazdných časov vďaka lepšej dynamike jazdy elektrických vozidiel. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia železničnej infraštruktúry zlepšia bezpečnosť prevádzky, umožnia zvýšiť maximálnu rýchlosť v závislosti od zvolenej alternatívy, povedú k ďalším časovým úsporám a znížia prevádzkové náklady ŽSR.

Zrealizovanie súvisiacej rekonštrukcie predstavuje najmä predelektrifikačné úpravy, výstavbu zabezpečovacích zariadení 3. kategórie, rekonštrukcie a úpravy zariadení a stavieb železničného zvršku a spodku, ako aj ostatné požadované práce podľa projektovej dokumentácie poskytnutej obstarávateľom (pre dve časti diela) a podľa  projektovej dokumentácie požadovanej vyhotoviť a dodať v rámci tejto zákazky (pre jednu časť diela).

Dielo „ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ pozostáva z 3 častí diela (3 stavieb) nasledovne:

Stavba A „ŽST Bánovce nad Ondavou (mimo) – ŽST Strážske (vrátane), Komplexná rekonštrukcia koľajového zvršku, koľ. č. 1“

Súčasný stav trate je podmienený vekom a použitým materiálom železničného zvršku. Železničný zvršok je tvaru S49 na betónových podvaloch SB6, upevnenie rebrové tuhé, rozdelenie ,,d,,. Koľaj je bezstyková. Rýchlosť v danom úseku je v súčasnosti 100km/h mimo oblúku pred ŽST Michalovce / od km 39,560-41,080/ v=70 km/h.

Účelom stavby je komplexná rekonštrukcia železničného zvršku  koľaje č.1 v úseku Bánovce nad Ondavou – Strážske a rekonštrukcia železničného spodku. Jedná sa o trať s priaznivými smerovými pomermi, preto je vhodná na zvýšenie rýchlosti z 100km/h na 120km/h bez extrémne vysokých finančných nákladov. Stavba bude mať pozitívny prínos vo zvýšení traťovej rýchlosti, zlepšení parametrov dopravnej cesty, znížení nákladov na údržbu, zlepší sa plynulosť jazdy a zvýši sa bezpečnosť.

Stavba B „ŽST Michalovce – staničné zabezpečovacie zariadenie“

Ide o časť, ktorej  predmetom sú stavebné práce na rekonštrukcii staničného zabezpečovacieho zariadenia (SZZ) v ŽST Michalovce. Súčasťou rekonštrukcie SZZ je aj zrušenie stavadiel na obidvoch zhlaviach, elektrický ohrev výhybiek, demontáž izolovaných stykov a stavebné úpravy technologickej miestnosti vo výpravnej budove pre osadenie nového zariadenia SZZ.

Realizáciou stavby B sa výrazne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy a budú vytvorené podmienky pre dispečerizáciu trate v budúcnosti.

Stavba C „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“

Účelom stavby je elektrifikácia existujúcej jednokoľajnej železničnej trate v úseku Bánovce nad Ondavou – Humenné,  vykonanie ďalších požadovaných predelektrifikačných prác a zrealizovanie súvisiacej rekonštrukcie na tomto úseku železničnej trate.  V stavbe ide predovšetkým o vybudovanie trakčného systému jednosmernej trakčnej sústavy 3 kV na izolačnú hladinu 25kV AC

Vysoký stupeň prípravy, environmentálne prínosy a podpora konkurencieschopnosti železničnej dopravy sú dôvody, pre ktoré bol projekt zaradený do Plánu obnovy a odolnosti. Podmienkou financovania projektu z Plánu obnovy a odolnosti je ukončenie realizácie a čerpania zdrojov do konca roku 2026. Lehota výstavby je 810 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Podľa ŽSR je plánovaný termín ukončenia realizácie jún 2026. Predpokladaná hodnota zákazky je 170 642 789,24 EUR.

PLÁN OBNOVY je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Súvisiace prílohy:

zvuková správa 1
zvuková správa 2

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice.