Rekonštrukcia trate Boleráz - Smolenice

11.5.2022 8:00 Miroslav Sekela

Rekonštrukcia trate Boleráz - Smolenice

V pondelok 16. mája 2022 začínajú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) s komplexnou rekonštrukciou železničného zvršku (KRŽZ) medzi stanicami Boleráz a Smolenice. Rekonštrukcia traťovej koľaje č. 1 v úseku medzi žst. Boleráz a žst. Smolenice je navrhnutá z dôvodu prevádzkového opotrebovania a uplynutia životnosti jednotlivých prvkov koľaje. Jej hlavným cieľom je zaistiť dlhodobú bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku a zvýšenie traťovej rýchlosti. Rekonštrukcia bude mať priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch.

Zhotoviteľom stavebných prác, ktoré majú trvať do šiestich mesiacov od prevzatia staveniska, je spoločnosť Železničné stavby, a. s., Košice. V tendri predložilo ponuky celkovo sedem uchádzačov, Železničné stavby uspeli s cenovou ponukou 9,94 mil. € bez DPH. Vysúťažená zmluvná cena je oproti pôvodnej odhadovanej hodnote zákazky vyššia o takmer 1,2 mil. eur.

Súčasný stav rekonštruovaného úseku

Úsek trate Boleráz - Smolenice s dĺžkou 4 950 m začína na začiatku výhybky č. 6 v Dopravni DOT Boleráz a končí na začiatku výhybky č.1 v Dopravni DOT Smolenice. Najvyššia traťová rýchlosť je 80 km/h, zábrzdná vzdialenosť je 700 m. Trať je elektrifikovaná jednofázovou trakčnou sústavou 25kV, 50Hz. Z pohľadu zabezpečenia je traťou s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením. Návestidlá sú svetelné. V koľaji nie sú izolované styky, ale počítače osí.

Trať je sčasti vedená na mierne vysokom násype železničného telesa v rovinatom až mierne zvlnenom teréne a sčasti v záreze, najmä okolo vodnej nádrže Boleráz. Smerové vedenie trate je podmienené morfológiou krajiny, ktorú smerovými oblúkmi (min. 385 m a max. 1 000 m) výrazne nenarúša. Pozdĺžny sklon jestvujúcej trate stúpa od ŽST Boleráz v rozmedzí od 0,5 ‰ do 7,4 ‰. Od okolitého terénu tvoreného prevažne poľnohospodársky obrábanou pôdou je železničné teleso oddelené nespevnenými priekopami. Miestami však absentuje akéhokoľvek odvodňovacie zariadenie, najkritickejšie miesto je úsek trate od km 17,000 po km 17,800 vedený v záreze bez odvodňovacieho zariadenia. Od km 17,660 po km 17,763 po pravej strane trate v smere staničenia je vybudovaný monolitický priekopový múrik, ktorý plní ako odvodňovaciu funkciu, tak aj zabezpečuje priľahlý svah nad traťou.


Rôzne úseky rekonštruovanej trate; Zdroj: EIA Oznámenie o zmene © Reming Consult a.s.

Železničný zvršok

Súčasný stav

Železničný zvršok s rozchodom 1 435 mm je tvorený prevažne z koľajníc tvaru T a S49. Koľajnice tvaru T sú z roku 1966, koľajnice S49 (49 E1) sú z rokov 1985, 1989, 1990 a 1996 vložené v rámci výmeny opotrebovaných koľajníc v oblúkoch. Podvaly sú prevažne betónové SB3 a SB4 s drevenými hmoždinkami a drevené. Rozdelenie podvalov je „d“. Podkladnice sú klinové, na betónových podvaloch dvojvrtuľové T8, na drevených podvaloch štvorvrtuľové T5. Na niektorých betónových podvaloch sú drevené hmoždinky nahradené polyamidovými a podkladnice T8 sú nahradené rebrovými ŽT. Stupeň znečistenia štrkového lôžka sa odhaduje na 60% celkového množstva. Posledná väčšia obnova trate bola vykonaná v rokoch 1980 – 1990.


Trať pred Smolenicami; Zdroj: EIA Oznámenie o zmene © Reming Consult a.s.

Trakčné vedenie v danom úseku bolo vybudované a uvedené do prevádzky v roku 1982. V súčasnosti je po dobe životnosti a nespĺňa aktuálne platné predpisy a normy, trakčné stĺpy na šírej trati sú betónové bez svorníkov, výmenné polia sú v dĺžke troch rozpätí, zakotvené na oceľový trubkový stožiar s protikotvou, pevné body sú zakotvené na betónový stožiar s protikotvou. Ochranné opatrenia pred dotykom neživých častí sú v súčasnosti zabezpečené priamym ukoľajnením oceľových konštrukcii so zemou trakčnej siete (koľajnicou).

Traťový úsek Boleráz - Smolenice je aktuálne zabezpečený traťovým zabezpečovacím zariadením 3. kategórie podľa TNŽ 34 2630 typu automatické hradlo bez oddielového návestidla pri trati. V priľahlých železničných staniciach sú prevádzkované staničné zabezpečovacie zariadenia 3. kategórie podľa TNŽ 34 2620, diaľkovo ovládané z dispečerského pracoviska v ŽST Jablonica. Návestidlá sú svetelné, výhybky sú prestavované trojfázovými elektromotorickými prestavníkmi, voľnosť koľají je zisťovaná pomocou počítačov osí.

Stav po rekonštrukcii

Smerová úprava koľaje v dotknutom úseku sa snaží čo najviac kopírovať jej pôvodné smerové vedenie z dôvodu eliminácie zemných prác a finančnej náročnosti stavby. Zároveň je však jej cieľom zvýšenie traťovej rýchlosti na traťovú rýchlosť 90 km/h s miestnym obmedzením na 80 km/h od km 16,270 po km 18,110, čo si vyžiada mierne smerové posuny v upravovaných smerových oblúkoch.

Železničný zvršok bude z koľajníc tvaru 49E1 na betónových podvaloch s pružným bezpodkladnicovým upevnením koľajníc skrutkového typu z nového materiálu. V smerových oblúkoch s polomermi ≤ 600 m budú použité koľajnice s vyššou tvrdosťou z ocele. Koľaj bude zvarená do bezstykovej koľaje. Pred výhybkami budú vložené minimálne 3 ks nových drevených podvalov s rebrovými podkladnicami.

Pôvodné koľajové lôžko bude prečistené pomocou strojnej čističky alebo recyklačnej základne. Časť materiálu (cca 31%) bude spätne zabudovaná do koľajového lôžka. V celom traťovom úseku bude vybudované odvodnenie železničného telesa. Staničenie trate bude upevnené na na stožiare trakčného vedenia.

Vybudované bude nové trakčné vedenie, ktoré bude napájané z pôvodných napájacích bodov. Navrhnutá je plne kompenzovaná zostava trakčného vedenia typu S s napínacím ústrojenstvom s prevodom 1:3. Zostava trakčného vedenia bude tvorená trolejovým drôtom 100 mm2 Cu, nosným lanom 50 mm2 Bz a prídavným lanom 50 mm2 Bz. Pre nosné stožiare betónové budú použité hĺbené hranolové základy a pre kotevné stožiare priehradové budú použité hĺbené pätkové základy. V žst. Boleráz a Smolenice budú vybudované nové trakčné podpery a nové stožiare.

priecestia

Súčasný stav

V medzistaničnom úseku sa nachádzajú dve priecestia, v km 15,457 na miestnej asfaltovej komunikácii a v km 19,256 na poľnej ceste. Obidve priecestia sú nezabezpečené, označené výstražnými krížmi. Konštrukcia priecestí je tvorená výdrevou.


Priecestia na trati; Zdroj: EIA Oznámenie o zmene © Reming Consult a.s.

Stav po rekonštrukcii

Jestvujúce priecestné konštrukcie na danom traťovom úseku sa odstránia a nahradia novými. Priecestie v km 15,457 bude tvorené celogumovou priecestnou konštrukciou a priecestie v km 19,256 bude tvorené betónovými panelmi. Odvodnenie priecestí bude riešené formou trativodov. Na oboch nezabezpečených železničných priecestiach bude výrubom drevín dosiahnutý požadovaný stav rozhľadových pomerov.

mosty a priepusty

Súčasný stav

V rekonštruovanom úseku sa nachádzajú 3 železničné mosty, ktoré sú v rôznej miere poškodené a nevyhovujú súčasným parametrom:

- most v km 16,029 je jednopoľový železobetónový doskový most ponad Bíňovský potok s rozpätím 5,9 m, dĺžkou premostenia 5,0 m a celkovou dĺžkou 13,5 m. Postavený bol v roku 197, posledná rekonštrukcia vykonaná v roku 1979.
- most v km 18,022 je jednopoľový, kamenný oblúkový most ponad tok Trnávka s rozpätím 4,6 m, dĺžkou premostenia 4,0 m a celkovou dĺžkou 14,0 m. Postavený bol v roku 1907, od výstavby nebola vykonaná jeho rekonštrukcia.
- most v km 18,127 je železobetónový doskový most ponad poľnú cestu a potok Trnávka (resp. občasný vodný tok) s rozpätím 8,65 m, dĺžkou premostenia 7,75 m a celkovou dĺžkou 13,15 m. Most bol postavený v roku 1907 a v roku 1947 bol prestavaný.


Súčasný stav dvoch mostov; Zdroj: EIA Oznámenie o zmene © Reming Consult a.s.

V rekonštruovanom úseku sa nachádzajú 4 priepusty, ktoré sú čiastočne zanesené, priľahlé odvodňovacie ryhy nie sú ideálne vyspádované:

- rúrový priepust v km 15,488 o svetlosti 0,6 m je v súčasnosti nefunkčný, zasypaný pod priľahlým terénom.
- rúrový priepust v km 16,518 so svetlou šírkou 0,6 m premosťuje občasný vodný tok, pozostáva zo železobetónových rúr s kolmými čelami. Rímsy a podvalové nosníky sú značne presypané, vtoková aj výtoková časť sú značne zanesené.
- priepust v km 17,788 je železobetónovým doskovým mostom so zabetónovanými koľajnicami a presypanými rímsami doplnenými o betónové prefabrikáty na zachytávanie zosypávajúceho sa štrku. Koľajové lôžko sa aktuálne zosypáva a dno priepustu je značne zanesené.
- priepust v km 19,262 je rúrový, so svetlým otvorom 0,6 m. Okolie ríms je zarastené, nutný obrys koľajového lôžka nevyhovuje, dno priepustu je zanesené a okolie vtoku a výtoku zarastené náletovými drevinami.


Súčasný stav dvoch priepustov; Zdroj: EIA Oznámenie o zmene © Reming Consult a.s.

Stav po rekonštrukcii

Všetky mostné objekty budú zrekonštruované. Rekonštrukcia bude spočívať v opravení poškodených nosných konštrukcií, vybudovaní nových ríms, resp. rozšírení existujúcichríms  a osadení zábradlí na mostoch.

Taktiež budú zrekonštruované všetky jestvujúce priepusty v rôznych rozsahoch v závislosti od zistených nedostatkov. Navrhované je vykonzolovanie a nadbetónovanie ríms na priepustoch tak, aby bol zabezpečený nutný obrys koľajového lôžka. Prečistené tiež budú ich dná a vtokové a výtokové časti od nánosov a dôjde tiež k dláždeniu vtokových aj výtokových častí. Priepust v km 15,448 bol zasypaný, preto je navrhnutá jeho kompletná prestavba na rúrový priepust so šikmými čelami.

zastávka bíňovce

Súčasný stav

Železničná zastávka Bíňovce sa nachádza v km 18,605 – 18,749. Budova zastávky, postavená v akcii „ Z “ za pomoci občanov obce, je z roku 1974. Pre dopravnú cestu je nepotrebná, budova je uzavretá a nevyužívaná. Okenné a dverné konštrukcie sú opatrené debnením, z dôvodu zabezpečenia budovy pred vstupom neprispôsobivých občanov. Časť budovy s jednou bytovou jednotkou je dvojpodlažná a podpivničená. Obostavaný priestor 691 m3, zastavaná plocha 157 m2, úžitková plocha 233 m2. Základy budovy sú z betónu, murivo pórobetónové, stropy žb, strecha plochá z asfaltovej lepenky a vlnitého plechu. Budova je oplotená, napojená na studňu a žumpu.

Nástupište na zastávke je dlhé 144 m a je vybudované z konzolových dosiek so šírkou cca 1500 mm. Výška nástupnej hrany je 170 mm nad STKP a vzdialenosť je 1765 mm od osi koľaje.


Budova zastávky Bíňovce; 8.5.2008 © Miroslav Sekela

Stav po rekonštrukcii

Budova zastávky bude zbúraná a namiesto nej bude osadený nový betónový prístrešok pre cestujúcich, jednoduchej konštrukcie, odolný proti poškodeniu, s možnosťou jednoduchej údržby, minimálnej pôdorysnej plochy 9 m2 a svetlej výšky 2,5 m. Súčasťou vybavenia prístrešku budú lavica na sedenie, vitrína a odpadkový kôš umiestnený mimo priestor samotného prístrešku.

Na zastávke bude vybudované nové nástupište z konzolových dosiek s výškou nástupnej hrany 550 mm nad spojnicou temien koľajnicových pásov, šírkou 3 120 mm a dĺžkou 160 m. Takáto dĺžka nástupišťa bude umožňovať zdvojené radenie EPJ 671 ZSSK. Nástupište bude na oboch stranách ukončené rampou. Povrchová úprava nástupišťa bude riešená zámkovou dlažbou. Na nástupišti budú osadené prvky informačného a orientačného systému pre cestujúcich. Súčasne tu bude vybudované osvetlenie LED svietidlami na sklopných 12 m prírubových stožiaroch.

výluka dopravy

Podľa ročného plánu výluk ŽSR má výluka vyvolaná KRŽZ úseku Boleráz - Smolenice trvať 189 dní, od 16.5.2022 do 20.11.2022. Pôjde o nepretržitú výluku. Osobné vlaky na trati Trnava - Kúty budú v úseku Trnava - Smolenice nahradené náhradnou autobusovou dopravou.

Časové polohy osobných vlakov na úseku Smolenice - Kúty - Smolenice ostanú zachované. Pri taktových vlakoch budú autobusy NAD odchádzať z Trnavy o 15 minút skôr a do Trnavy budú prichádzať o 5 minút neskôr.


Cestovný poriadok trate Trnava - Kúty počas výluky © Zdroj: ŽSR

Súvisiace dokumenty a zdroje
Legenda technického riešenia (dokument vo formáte PDF); Zdroj
Dokumenty k posudzovaniu vplyvov na ŽP (EIA)
Dokumenty k zakázke "Boleráz - Smolenice, KRŽZ koľ. č. 1" na Úrade pre verejné obstarávanie
Zmluva o dielo so Železničné stavby, a.s. Košice na Centrálnom registri zmlúv
Plán výluk ŽSR (dokument vo formáte XLS)
Tlačová správa ŽSR
Stavebné povolenie pre stavbu dráhy (dokument vo formáte PDF)
Výlukový cestovný poriadok s NAD (dokument vo formáte PDF); Zdroj
Leták ZSSK o NAD, zverejnený 12.5 (dokument vo formáte PDF); Zdroj

Titulná fotografia: Miesto niekdajšej výhybňe Bíňovce, 19.9.2014 © Jozef Gulík

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy