Do roku 2030 by cestujúci mohli na jednotný lístok využívať viac druhov dopravy

31.1.2022 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: SITA

Do roku 2030 by cestujúci mohli na jednotný lístok využívať viac druhov dopravy

Pod takýmto optimistickým názvom vydala tlačová agentúra správu po rokovaní vlády SR 26. januára 2022, kde vláda SR na svojom rokovaní schválila uznesenie k Stratégii pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska – vízia smerovania dopravy na Slovensku do budúcnosti.

Ako informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, "na jednotný cestovný lístok na viac druhov dopravy by sa malo cestovať do roku 2030. Dovtedy by malo byť zabezpečené aj zdieľanie dát medzi rôznymi druhmi osobnej a nákladnej dopravy, pričom železničná a vodná intermodálna doprava majú úplne konkurovať cestnej doprave". Uvádza sa v tlačovej správe.

V materiáli ku stratégii sa o jednotnom cestovnom lístku nachádzajú tieto informácie:

  • Vízia plynulého cestovania a digitalizácia výmeny informácií sú relevantné najmä pre pozemnú dopravu. Budúca mobilita by mala ponúkať možnosť jednotného cestovného lístka a tak aj možnosť komunikácie vo všetkých druhoch dopravy.
  • Európsky rok železníc 2021 je pre Slovensko vynikajúcou príležitosťou na posilnenie cezhraničných prepojení v rámci Európy. Po zavedení štvrtého železničného balíka EÚ a otvorením trhov železničnej dopravy konkurencii budú prevádzkovatelia železničnej dopravy schopní lepšie reagovať na potreby zákazníkov a zvýšia kvalitu a nákladovú účinnosť svojich služieb. K ďalšiemu zvýšeniu atraktivity železničnej dopravy v očiach zákazníkov prispeje aj lepšia informovanosť cestujúcich a zabezpečenie nediskriminačného poskytovania cestovných informácií vrátane ponúk multimodálnych cestovných lístkov. V roku 2021 má Európska Komisia v pláne navrhnúť akčný plán na podporu diaľkových a cezhraničných služieb v oblasti osobnej železničnej dopravy. Pripojením sa k tomuto plánu sa bude Slovensko usilovať o zrýchlenie kľúčových prepojení medzi mestami pomocou lepšie riadenej dopravy, koordinovaného zostavovania cestovných poriadkov, združovania železničných vozidiel a cielených zlepšení infraštruktúry na podporu nových vlakových služieb, a to aj v noci. Na niektorých trasách by sa mali podporiť pilotné služby so zapojením všetkých subjektov, ktoré o to prejavia záujem.
  • Je potrebné posilniť jednotný európsky železničný priestor. Ak sa naplnia plány EÚ na rozšírenie železničného trhu, ktorými sa budú riešiť potreby železničných podnikov, pokiaľ ide o prístup ku kvalitnej kapacite, ktorou sa maximalizuje využívanie železničnej infraštruktúry. Cezhraničné cestovné lístky by sa mali dať používať a nakupovať ľahšie. Od roku 2021 vznikne konaním Komisie, ktorá prijme regulačné opatrenia s cieľom umožniť inovatívne a flexibilné cestovné lístky, priestor skombinovať rôzne módy dopravy, a ktoré poskytnú cestujúcim skutočnú možnosť „door-to-door“ cestovných služieb.

Ako sú definované míľniky na dosiahnutie inteligentnej, udržateľnej a odolnej mobilite Slovenska?

  • Do roku 2030 sa integrovaným predajom jednotných cestovných lístkov zabezpečí plynulá multimodálna osobná doprava.
  • Do roku 2030 sa zabezpečí multimodalita a interoperabilita medzi rôznymi druhmi osobnej aj nákladnej dopravy a čím sa urýchli dokončenie jednotného dopravného priestoru.
  • Multimodálna transeurópska dopravná sieť (TEN-T) vybavená pre udržateľnú a inteligentnú dopravu s vysokorýchlostnou prepojenosťou bude pre prevádzku v základnej sieti k dispozícii do roku 2030 a pre prevádzku v súhrnnej sieti do roku 2050.
  • Do roku 2050 bude počet úmrtí v rámci všetkých druhov dopravy na Slovensku takmer nulový.
  • Do roku 2050 takmer všetky automobily, dodávky, autobusy, ako aj nové ťažké úžitkové vozidlá budú nízkoemisné.

Medzirezortové pripomienkovanie tejto vízie prebiehalo v lete 2021, pričom vláde bol materiál predkladaný bez rozporov. Vláda vo svojom uznesení predložila ministrovi dopravy predkladať do roku 2050 v päťročných intervaloch informáciu o plnení Stratégie pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska – vízia smerovania dopravy na Slovensku do budúcnosti.

Podľa vyjadrenia ministerstva dopravy, "cieľom stratégie je vybudovanie smart dopravy, sústreďuje sa preto na rozvoj digitálnych a komunikačných technológií tak, aby doprava už nebola vnímaná ako produkt, ale ako služba. A teda, možnosť dostať sa z bodu A do bodu B čo najrýchlejšie, najefektívnejšie, najbezpečnejšie a najšetrnejšie. Jednoducho smart.

Materiály k rokovaniu vlády nájdete na tomto odkaze.

Máme tu teda ďalšiu víziu. Kedy sa dočkáme aj konkrétneho naplnenia hociktorej vízie prijatej v poslených rokoch? Ak by ste predkladali podobnú správu a víziu, aký akčný plán k zavedeniu jednotného cestovného lístka by ste k nej doplnili? Čo by bolo podľa vás potrebné pripraviť, aké problémy vyriešiť, aby sme aj na Slovensku mohli využívať jednotný cestovný lístok? V akom časovom horizonte je podľa vás možné zaviesť jednotný cestovný lístok? Je tých teoretických 8 rokov veľa alebo málo?

Súvisiace odkazy