Prerokovanie železničného koridoru v Bratislave (doplnené plániky)

24.11.2007 15:00 -po-

Prerokovanie železničného koridoru v Bratislave (doplnené plániky)

Prerokovanie železničného koridoru v Bratislave bude 29.októbra. Železničné prepojenie koridoru TEN-T s letiskom M.R. Štefánika a železničnou sieťou v Bratislave patrí k najvýznamnejším plánovaným dopravným stavbám v hlavnom meste. Jeho realizácia ovplyvní mestskú dopravu, pretože prevezme časť jej úloh.

Verejné prerokovanie štúdie tohto projektu bude 29. októbra o 17. hodine v budove Technopolu v bratislavskej Petržalke. Pre verejnosť bude zabezpečená prezentácia štúdie.

Súčasťou dopravnej stavby má byť tunel od železničnej stanice (ŽS) Bratislava predmestie do mestskej časti Petržalka za riekou Dunaj. Prvý variant výstavby tunela vedie pod Karadžičovou ulicou a Dostojevského radom, koryto Dunaja pretína západne od novostavby Slovenského národného divadla (SND), informoval TASR spracovateľ zámeru DI Koridor, s. r. o.

Trasa druhého variantu vedie východnejšie medzi budovou Všeobecnej úverovej banky a autobusovou stanicou Mlynské Nivy a popod rieku sa zapúšťa východnejšie od novostavby SND.

V Petržalke sa trasa tunela stáča na západ, napája sa na existujúcu železničnú trať a končí v blízkosti budúceho komplexu Digital park II. Za korytom Dunaja je zároveň riešený koľajový rozplet, ktorý umožní napojenie petržalskej trasy nosného dopravného systému priamo do tunela. Tunel je v úseku od ŽS Bratislava predmestie po Šancovú ulicu navrhnutý ako dvojkoľajný, hĺbený zhora. Od Šancovej ulice do Petržalky má trasa viesť v dvoch jednokoľajných tuneloch budovaných razením.

DI Koridor je dcérskou spoločnosťou Dopravoprojektu, a. s., a Infraprojektu, s. r. o. Obe firmy spolu vyhrali tender Železníc SR.

 Záujemcovia môžu nahliadnuť do dokumentácie železničného prepojenia v Dopravoprojekte v Bratislave. Dokumentácia je ďalej prístupná aj na stránke www.telecom.gov.sk, ktorá patrí Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácii SR. Stanoviská a pripomienky treba zaslať do 9. novembra na adresu Dopravoprojektu.


enviro štúdia

Výhľadová štúdia ŽSR

Vizualizácia novej zástavby v Petržalke MHD. 25 Mb

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy