Diaľkovo ovládané zabezpečovacie zariadenie trate Plzeň - Cheb

6.7.2006 6:00 Peter Bado

Diaľkovo ovládané zabezpečovacie zariadenie trate Plzeň - Cheb

6. júla 1967 bolo za účasti vtedajšieho ministra dopravy Aloisa Indru slávnostne uvedené do prevádzky diaľkové zabezpečovacie zariadenie s dispečerskou centralizáciou na trati Plzeň – Cheb. Po 39 rokoch dochádza na ňom v súvislosti s prestavbou trate Plzeň – Stříbro k podstatným zmenám a tak si zaslúži malé narodeninové ohliadnutie.

Trať Plzeň – Cheb bola uvedená do prevádzky 28. januára 1872 a v 50tych rokoch minulého storočia sa stala jednou z najzaťaženejších jednokoľajných tratí ČSD, pričom bolo zrejmé, že nebude ďalej postačovať narastajúcej doprave. Zdvojkoľajnenie celej trate vychádzalo vzhľadom k terénnym podmienkam finančne veľmi náročné a tak bolo pristúpené k čiastočnému zdvojkoľajneniu (Plzeň – Kozolupy a Lipová u Chebu - Cheb), vybudovaniu výhybní, elektrifikácii trate a osadeniu nového zabezpečovacieho zariadenia. Na projekte diaľkovo ovládanej „reléovky“ sa podieľali podniky SUDOP Praha, AŽD Praha a Giprotranssignalsvjaz Leningrad. Samotná výstavba zariadenia prebiehala v spolupráci so ZSSR od roku 1964, pričom elektrifikácia trate bola dokončená až v roku 1968. Dispečerské pracovisko bolo umiestnené do budovy ČSD na Purkyňovej ulici v centre Plzne a išlo o prvú diaľkovo ovládanú trať v Československu.

Všetky stanice a výhybne na trati Plzeň - Jižní předměstíCheb sú vybavené reléovým zabezpečovacím zariadením (RZZ). Žst Plzeň - Křimice, Kozolupy a Mar. Lázně sú vybavené RZZ cestového systému, v žst Cheb je RZZ cestového systému s číslicovou voľbou. Tieto stanice sú trvalo obsadené výpravcom. Ostatné stanice sú obsadzované pohotovostným výpravcom a dozorcom výhybiek a ich RZZ cestového typu je upravené ako pre diaľkové ovládanie, tak i pre priame ovládanie z riadiaceho stolu v dopravnej kancelárii. Výnimkou je žst Lipová u Chebu, kde sú pri priamom ovládaní výhybky prestavované jednotlivo. Jednotlivo, pomocou radiča, sú výhybky v staniciach prestavované i pri posune. V žst Plzeň - Jižní předměstí je RZZ s jednotným obslužným pracoviskom (JOP), ktoré umožňuje jej diaľkové ovládanie zo žst Plzeň hl. n. V stanici Pňovany plní pohotovostný výpravca aj úlohy dirigujúceho dispečera pre trať Pňovany – Bezdružice, v staniciach Svojšín a Planá u Mar. Lázní plní úlohy výpravcu pre odbočnú trať. Vo všetkých staniciach úseku Plešnice – Lipová u Chebu sa výprava vlakov uskutočňuje postavením hlavného návestidla na návesť dovoľujúcu jazdu.

 

Celá trať Plzeň - Jižní předměstíCheb je vybavená automatickým blokom (AB), ktorý je na jednokoľajných úsekoch obojsmerný, na dvojkoľajných jednosmerný. Pôvodne bola trať za účelom zvýšenia priepustnosti vybavená štvorznakým AB, avšak kvôli poklesu dopravy a náročnejšej údržbe bol v 90tych rokoch prestavaný na trojznaký. Zariadenie AB zaisťuje taktiež prenos návestných znakov na vlakový zabezpečovač hnacích vozidiel (v obvode staníc sa návestné znaky VZ neprenášajú).

Samotné diaľkovo ovládané zabezpečovacie zariadenie (DOZ) sa skladá z riadiacej stanice umiestnenej v ústrednom stavadle, podriadených staníc, RZZ, AB, prejazdového ZZ, oznamovacieho a rádiového zariadenia a napájania ZZ. Na riadiacom stanovišti sú dva riadiace stoly dispečera a indikačná doska. Riadiaci stôl obsahuje ovládací panel DOZ, zariadenie pre automatický záznam splneného GVD, panel pre ovládanie oznamovacieho zariadenia a zariadenie pre rádiové spojenie s rušňovodičom. Na indikačnej doske je schematicky znázornená trať Plzeň hl. n. - Cheb so všetkými stanicami, rozdelená na dva úseky. Koncové stanice Plzeň hl. n. a Cheb majú zobrazené len vchodové návestidlá a indikáciu odchodových návestidiel. Samostatne riadené stanice Plzeň - Jižní předměstí, Plzeň - Křimice, Kozolupy a Mar. Lázně sú zobrazené jednoduchým znázornením dopravných koľají a zhlaví bez koľajového rozvetvenia. Ďalej majú zobrazené vchodové návestidla a spoločnú indikáciu odchodových návestidiel na každom zhlaví. Všetky ostatné stanice a výhybne majú zobrazené koľajové rozvetvenie, vchodové, cestové i odchodové návestidlá.

 

Usporiadanie na indikačnej doske umožňuje rozdelenie trate na dva dispečerské okruhy - Plzeň - Jižní předměstí – Ošelín a Pavlovice – Cheb. Každý dispečerský okruh DOZ je riadený jedným dispečerom, avšak v prípade potreby je možné celú trať ovládať z jedného riadiaceho stola. V diaľkovo ovládaných staniciach môže dispečer o.i. stavať a rušiť vlakové cesty, predvoliť ďalšiu jednu vlakovú cestu na každom zhlaví, predať celú stanicu na priame alebo jej časť na miestne ovládanie, udeľovať súhlas k odchodu na trať DOZ pre žst Kozolupy, Mar. Lázně a Cheb.

V súvislosti s prebiehajúcou optimalizáciou trate PlzeňStříbro dôjde taktiež k úpravám zabezpečovacieho zariadenia. Počas prestavby budú medzistaničné úseky vybavené automatickým hradlom s počítačmi náprav a v staniciach bude inštalované dočasné JOP. Po ukončení stavebných prác budú traťové úseky vybavené integrovaným elektronickým autoblokom s koľajovými obvodmi a prenos návestných znakov na vlakový zabezpečovač bude zaistený i v staniciach. Stanice Plzeň - Křimice, Kozolupy, Pňovany a Vranov u Stříbra budú vybavené elektronickým stavadlom a diaľkovo ovládané z dispečerského pracoviska. Pre miestne ovládanie v nich bude vyvedená zásuvka pre pripojenie notebooku, vo výhybni Vranov u Stříbra bude zriadená kontrolná doska s ovládacími a kontrolnými prvkami. Stanica Plešnice bude v súvislosti so zdvojkoľajnením úseku KozolupyPňovany nahradená zastávkou a žst Plzeň - Jižní předměstí bude i naďalej ovládaná zo žst Plzeň hl. n. Ukončenie stavby je naplánované na začiatok roku 2009 a definitívna podoba nového dispečerského pracoviska ešte nie je definitívne stanovená. Uvažuje sa, že bude vybavené veľkoplošnou zobrazovacou jednotkou o rozmeroch 105 x 560 cm, bude možné z neho o.i. stavať i posunové cesty a ovládať privolávacie návesti a predpokladá sa, že v budúcnosti bude celá trať ovládaná z dispečerského pracoviska v Prahe Holešoviciach.

 

Keďže pre fotografovanie v uzavretých priestoroch ČD je potrebné osobitné povolenie, ktorým však nedisponujem,  je reportáž doplnená len vonkajšími fotkami, no verím, že i tak si čitateľ dokáže utvoriť ucelený obraz o tomto na ČD unikátnom zabezpečovacom zariadení, ktoré bolo prvým diaľkovo ovládaným v sieti vtedajších ČSD a dve desaťročia jediným. Po ňom nasledovala dispečerizácia trate Praha Holešovice – Kralupy nad Vltavou a neskôr i ďalších tratí na Slovensku i v Českej republike.

Pramene:

[1] Mezi Chebem a Prahou, -jk- Železničář 87/3
[2] 20 let dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, Ing. Pavel Štolchart, Železničář 87/19
[3] www.softikon.wz.cz 
[4] Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení na trati Plzeň - Cheb (www.volny.cz/binko
[5] Projektová dokumentácia stavby „Optimalizace trati Plzeň – Stříbro“, Sudop Praha a.s. 2005
[6] ČD D 46 – Předpis pro organizování a provozování drážni dopravy na trati s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením Plzeň Jižní předměstí - Cheb

Galéria

Súvisiace odkazy