Vyjadrenie ZSSK ku rozhodnutiu Protimonopolného úradu SR

3.8.2004 16:40

Vyjadrenie ZSSK ku rozhodnutiu Protimonopolného úradu SR

Bratislava - Železničná spoločnosť, a.s. (ZSSK) má výhrady voči rozhodnutiu Protimonopolného úradu SR (PMÚ), aj keď jeho rozhodnutie rešpektuje. ZSSK využije dostupné zákonné prostriedky na dovolanie sa svojho práva.

Podľa PMÚ SR ZSSK zneužíva dominantné postavenie na trhu v tom, že umožňuje používanie plomb len od jedného dodávateľa. Pravda je však taká, že ZSSK je ochotná uznať aj iné licencované a odskúšané plomby, napríklad plomby colných alebo iných orgánov štátnej správy či plomby prepravcov. Nie je však ochotná používať plomby, ktoré nevyhovujú stanoveným kritériám.

Prepravná prax je taká, že ZSSK po prevzatí zásielky na prepravu tovaru uzatvorí vagón a súčasne ho zabezpečí plombou. Robí tak podľa platného prepravného poriadku ZSSK a na základe uzatvorenej zmluvy s dodávateľom. Plomby slúžia na ochranu tovaru našich zákazníkov a takisto aj na vlastnú ochranu, pretože Železničná spoločnosť, a.s. zodpovedá zákazníkom a v medzinárodnej preprave aj colným orgánom za obsah zásielky.

Pre objasnenie celej problematiky uvádzame, že:

PMÚ začal konanie na základe podnetu spoločnosti Anitram Expos, s. r. o., ktorá bola neúspešným uchádzačom vo výberovom konaní vedenom Zásobovacím závodom Explózia – Vrútky Železničnej spoločnosti, a .s. na dodávky plastových plomb pre našu spoločnosť.

ZSSK začala na podnet uvedenej firmy skúšobnú prevádzku v nákladnej preprave plomb PL 91, ktoré táto firma chcela dodávať pre našu spoločnosť. Firma predložila certifikát č. 00090103/3/2002 Skúšobného ústavu dopravnej a stavebnej techniky Žilina š. p., ktorým sa potvrdila zhoda vlastností tohto výrobku s určenými technickými požiadavkami, ktoré vypracoval tento ústav. Zároveň bolo predložené osvedčenie Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ SR o spôsobilosti výrobku a rozhodnutie o schválení a osvedčení spôsobilosti špeciálnej uzávery vydané Colným úradom v Bratislave. Skúšobná prevádzka sa realizovala tak, že zákazník Slovnaft a. s. Bratislava po kladnom stanovisku vtedajších Železníc SR používal tieto plomby na plombovanie cisternových nákladných vozňov.

Výsledky skúšobnej prevádzky boli predložené komisii pre verejné obstarávanie v prvom polroku 2003, ktoré organizoval Zásobovací závod Explózia – Vrútky ZSSK.

Divízia nákladnej prepravy ZSSK, oddelenie kontroly a predpisov podalo komisii pre verejné obstarávanie záporné stanovisko k dodávke plomb PL 91, o ktoré v súťaži išlo, a to z dôvodu, že v skúšobnej prevádzke sa plomby ukázali ako krehké, čím dochádzalo k ich praskaniu, a tak poškodené plomby boli počas prepravy nahradzované.

ZSSK obdržala vyjadrenie Skúšobného ústavu dopravnej a stavebnej techniky Žilina š. p. č. j. ÚSCV – 290/03 zo dňa 11.3.2003, v ktorom nám tento úrad oznámil, že plomba PL 91 nevyhovuje požiadavkám metodiky SÚDST Žilina š. p. č. j. MET 01/LSZT/02 „kritéria pre hodnotenie plomb“, nakoľko skúšobná komisia predviedla a zdokumentovala spôsob otvorenia a opätovného uzavretia tejto plomby bez zjavných stôp poškodenia. Túto skutočnosť potvrdil aj Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR č.p. KEÚ – 391/BA-2003 zo dňa 12.5.2003.

Ak sa dá plomba bez viditeľných stôp poškodenia otvoriť, nie je možné určiť okamih zodpovednosti dopravcu vo vnútroštátnej a hlavne v medzinárodnej nákladnej preprave v tom zmysle, ktorý dopravca bude hlavným zodpovedným, lebo sa porušenie plomby a tým aj porušenie zásielky v krytých a cisternových vozňoch pri odovzdávaní vozňov medzi dopravcami nezistí.

Zároveň predpisy platné v medzinárodnej preprave záväzné pre železničných dopravcov (PIM) vyžadujú, aby vozne boli plombované plombami colných alebo iných orgánov štátnej správy alebo oficiálne uznanými plombami odosielateľa. Tieto predpisy, aj keď sú interné, musia dopravcovia dodržiavať. Takéto plomby musia byť v ZSSK evidované, zapisujú sa do nákladného listu. Ak by neboli vozne takýmito plombami zaistené, má železničný dopravca – napr. české, rakúske alebo maďarské dráhy právo odmietnuť takýto vozeň prevziať. -zssk- a -rp-