Zvolen osobná stanica - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 25    Odstavné: 7    Ostatné: 7   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Informačná kancelária, Mestská hromadná doprava, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Úschovňa batožín, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Zvolen je dôležitým železničným uzlom stredného Slovenska. Je to križovatka tratí č. 150 Zvolen – Nové Zámky, č. 153 Zvolen – Čata, č. 170 Zvolen – Košice, č. 170 Zvolen – Banská Bystrica – Vrútky a č. 171 Zvolen – Kremnica – Diviaky. Súčasná stanica bola vybudovaná na mieste pôvodnej zastávky Zvolen hrad v rokoch 1952 - 1963. Výpravná budova bola odovzdaná do užívania 29.8.1959.

Železničná stanica Zvolen - osobná stanica leží v km 215,820 trate Zvolen nákladná stanica - Hronská Dúbrava - Vrútky, ktorá je v úseku Zvolen nákladná stanica - Hronská Dúbrava, Horná Štubňa - Vrútky dvojkoľajná, v úseku Hronská Dúbrava - Horná Štubňa jednokoľajná, v úseku Zvolen nákladná stanica - Hronská Dúbrava, Martin – Vrútky je elektrifikovaná.
Je stanicou : - I. kategórie
- osobnou podľa povahy práce
- odbočnou stanicou jednokoľajnej trate:
- Zvolen osobná stanica - Banská Bystrica - Dolná Štubňa odbočka
- Zvolen osobná stanica - Šahy.
- dispozičnou pre vlaky osobnej dopravy (okrem východzích osobných vlakov zo Zvolena nákl. stanice) a pre nákladné vlaky pri ktorých sa vykonáva preprah, alebo obiehanie HDV pre trate:
- Zvolen osobná stanica - Banská Bystrica
- Zvolen osobná stanica - Hronská Dúbrava - Vrútky
- Zvolen osobná stanica – Fiľakovo (pre vlaky končiace vo Fiľakove)
- Zvolen osobná stanica – Lučenec (pre všetky vlaky, okrem vlakov končiacich vo Fiľakove)
- Zvolen osobná stanica - Šahy
- Zvolen osobná stanica - Levice

Rozčlenenie stanice


Železničná stanica Zvolen je rozčlenená na Zvolen osobnú a Zvolen nákladnú stanicu. K železničnej stanici Zvolen sú administratívne pričlenené:
- nesamostatná stanica Dobrá Niva
- nesamostatná stanica Sása - Pliešovce
- nesamostatná stanica Sliač kúpele
- výhybňa Slatinka.
- nákladisko Breziny

Zvolen osobná stanica slúži pre prepravu cestujúcich, pre podaj, výdaj, nakládku, vykládku a prekládku služobnej pošty, pre nakládku a vykládku vozňových zásielok na priľahlých vlečkách, nakládku a vykládku poštových zásielok. Koľaj od vchodového návestidla BL po návestidlo Sc4a Zvolen nákladnej stanice je
začlenená do obvodu Zvolen osobnej stanice. Obvod stanice hraničí s obvodom Rušňového depa zriaďovacím návestidlom Se201, Se202 na rušňovej koľaji, v km 214,988. Zariadenie pre prevádzkové ošetrenie osobných vozňov - koľaje KPPOS. Je to účelové koľajisko a na koľajisko železničnej stanice je pripojené na fiľakovskom zhlaví výhybkovou spojkou 39/41 a na vrútockom zhlaví výhybkami č. 51 a 09.

Styk dráh

Vlečky odbočujúce v stanici a na šírej trati v priľahlých medzistaničných úsekoch:
Vlečka Doprastav a.s. odbočuje v km 216,726 výhybkou č.80 z koľaje 5a na dúbravskom zhlaví.
Vlečka Poľnonákup SLATINA a.s. Breziny odbočuje v km 7,000 výhybkou č. 2 a v km 7,617 výhybkou č. 4 z nákladiska Breziny. Obsluhu vlečky je možné vykonať manipulačným vlakom, ktorý bude vo vlečke posunovať.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Automatické hradlo Budča leží v km 222,212 medzi ŽST Zvolen os. stanica – Hronská Dúbrava. Je pridelené stanici Hronská Dúbrava.
Zvolen mesto odbočná výhybka č.3 leží v km 1,029 trate Zvolen nákl. st. – B. Bystrica. Je obsluhovaná panelovým výpravcom Zvolen osobnej stanice.
Zastávka Zvolen mesto leží v km 1,194 medzi vchodovým návestidlom BL a odbočnou výhybkou č. 3 Zvolen osobnej stanice. 
Nákladisko Breziny leží v km 7,294 medzi stanicami Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva. Administratívne je pridelené ŽST Zvolen. Výhybky sú ručne prestavované. Hlavné kľúče sú uzamknuté v elektromagnetickej a ústrednej zámke.
Zastávka Breziny leží v km 8,225 medzi stanicami Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva.
Zastávka Podzámčok leží v km 10,045 medzi stanicami Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva.

Nástupištia

V stanici sú vybudované štyri vyvýšené nástupištia a to:
- nástupište č. 1 - je obojstranné o dĺžke 245 m medzi koľajami č. 12b (12c) a 18, a jednostranné popri koľaji 12c v dĺžke 187 m od zarážadla 18. koľaje smerom ku vrútockému zhlaviu (pred staničnou budovou).
- nástupište č. 2 – obojstranné medzi koľajami č. 2 a 6 v dĺžke 300 m
- nástupište č. 3 – obojstranné medzi koľajami č. 1 a 5 je v dĺžke 300 m
- nástupište č. 4 – obojstranné medzi koľajami č. 11 a 15 je v dĺžke 300 m
Nástupištia č. 2, 3 a 4 sú v 2/3 dĺžky kryté, nástupište č. 1 je kryté asi v dĺžke 100 m. Pre prepravu služobnej pošty sa využíva batožinový podchod s výťahmi na každé nástupište.
Pre cestujúcich slúžia dva podchody, ktorými sa môžu dostať z vestibulu na druhé, tretie a štvrté
nástupište.  Pre zamestnancov Pošty 2 Zvolen je vybudovaný osobitný podchod s výťahmi na konci nástupíšť
č.2, 3 a 4 (od vrútockého zhlavia) zaústený do budovy pošty. Batožinové výťahy môžu obsluhovať len zamestnanci služobnej pošty ZSSK. Na fiľakovskom zhlaví je vybudovaný úrovňový prechod cez koľaje 12c-11. Tento prechod je možné použiť pre prechod akumulátorového plošinového vozíka so zásielkami od a ku vlaku
počas poruchy niektorého z batožinových výťahov alebo na prepravu imobilného cestujúceho od a ku vlaku (v čase neprítomnosti zamestnanca služobnej pošty).
- využitie tohto prechodu pre jazdu akumulátorového vozíka, alebo prepravu invalidného cestujúceho na vozíku je možné po dohode zamestnanca služobnej pošty alebo vonkajšieho výpravcu s panelovým výpravcom.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Stanica je vybavená staničným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie, RZZ typu AŽD 71 cestového systému s výmenami prestavovanými skupinovo. Všetky ústredne prestavované výhybky a výkoľajky sú vybavené trojfázovými elektromotorickými prestavníkmi s kontrolou polohy jazykov. 

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Zvolen osobná stanica - Zvolen nákladná stanica je zriadené AH 83 bez náv. bodu (sú možné jazdy po oboch traťových koľajach obojsmerne t.j. proti správnemu smeru). Medzistaničný úsek tvorí jeden priestorový oddiel, pričom odchodové návestidlá jednej stanice sú zároveň predzvesťami vchodových návestidiel druhej stanice. TZZ na oboch traťových koľajach umožňuje jazdu vlakov proti správnemu smeru.
Medzistaničný úsek Zvolen osobná stanica - Hronská Dúbrava je zabezpečený traťovým zabezpečovacím zariadením (TZZ) typu AH 88 ( automatické hradlo) s dvomi oddielmi (AH Budča). TZZ na oboch traťových koľajach umožňuje jazdu vlakov proti správnemu smeru  (obojsmernú prevádzku po oboch traťových koľajach).
Medzistaničný úsek Zvolen osobná stanica - Sliač kúpele je zabezpečený TZZ typu AH 88 bez oddielových návestidiel AH.
V medzistaničnom úseku Zvolen os. stanica - Dobrá Niva je traťové zabezpečovacie zariadenie TZZ 3. kategórie. Jazda následných vlakov je zabezpečená osobitne riešeným RPB s kontrolou voľnosti trate. Jazda protismerných vlakov je zabezpečená traťovým súhlasom využívaním pre automatický blok. Voľnosť traťovej koľaje je zisťovaná počítačom náprav typu AZF.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

ZS Cargo Sk - Nákladný obvod
Zariadenia pre nákladové a prepravné práce vozňových zásielok sú vo Zvolene nákladnej stanici.
ZSSK - Prepravná prevádzka
Výdajne cestovných lístkov sú umiestnené vo veľkom vestibule vedľa hlavného vchodu. Doplatková pokladnica sa nachádza vedľa Zákazníckeho centra. Zákaznícke centrum sa nachádza vedľa vchodu do malého vestibulu.
Komando vlakových čiat sa nachádza na prízemí administratívnej budovy.
Pre potreby cestujúcich sú v staničnej budove umiestnené tieto zariadenia:
Osobné pokladnice - vo veľkom vestibule je predaj cestovných lístkov, miesteniek, lôžkových a lehátkových lístkov v osobných pokladniciach, v ktorých si cestujúci môže kedykoľvek zakúpiť cestovný lístok vnútroštátnej a medzištátnej prepravy. Výdaj cestovných dokladov sa zabezpečuje na dvoch termináloch KVC, zariadenia pre komplexné vybavenie cestujúcich KVC včítane rezervácie miest pre medzištátnu a vnútroštátnu prepravu cestujúcich. Vedľa osobných pokladníc sa nachádza aj automat MERONA, ktorý slúži na predaj cestovných
lístkov. Zákaznícke centrum - prevádzka je v čase určenom CEP. V čase od 18.00 hod. do 6.00 hod. Poskytuje informácie cestujúcim zamestnanec osobnej pokladne. V zákazníckom centre poskytujú informácie cestujúcej verejnosti vo vnútroštátnej a medzištátnej preprave ako aj informácie cestujúcej verejnosti požadované telefonicky. Podávanie informácií o vlakových spojoch vo vnútroštátnej preprave a vybraných spojoch do zahraničia je zabezpečené pomocou elektronického cestovného poriadku ELIS. V prípade vyťaženosti osobných pokladníc zabezpečuje pre cestujúcich aj predaj cestovných dokladov z KVC. V zákazníckom centre je možné zakúpiť si cestovné poriadky, železničné publikácie a iný sortiment, potvrdiť preukazy na zľavu cestovného, zabezpečiť školské akcie. Kniha sťažností sa nachádza v miestnosti vonkajšieho výpravcu, ktorý ju na požiadanie vydá cestujúcemu.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
232 kB
17.4.2020
JPG
JPG
380 kB
17.4.2020

Galéria objektu