Vydrník - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Hrabušice

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Manipulačné: 2    Odstavné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Žst. Vydrník leží na elektrifikovanej trati č. 180 (Žilina - Košice) medzi žst. Poprad - Tatry a žst. Spišská Nová Ves.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice Železničná stanica Vydrník; leží v km 185,953 , je stanicou štvrtej kategórie; dvojkoľajná trať, (rozchod 1435 mm); elektrifikovaná trať Košice – Kráľovany; sídlo prednostu železničná stanica Spišská Nová Ves; podľa povahy práce, zmiešanou; po prevádzkovej stránke medziľahlou;

Styk dráh

VLEČKA LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p., OZ Prešov, odbočuje v ŽST Vydrník pokračovaním koľaje č. 5a , na košickom zhlaví v km 185,748.
VLEČKA SORINO HOLZ, spol. s.r.o., zaúsťuje do železnice v železničnej stanici Vydrník do koľaje č. 6a v km 185,743 výhybkou P1.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka SMIŽANY leží v km 175,961. Je komerčne obsadená. 
Hlásnica „ Čingov" pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Spišská Nová Ves do ŽST Vydrník, leží v km 176,771 s predzvesťou v km 175,506. Hlásnica je pridelená ŽST Spišská Nová Ves.
Hlásnica „Čingov" pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Vydrník do ŽST Spišská Nová Ves, leží v km 177,847 s predzvesťou v km 179,099. Hlásnica je pridelená ŽST Spišská Nová Ves.
Zastávka SPIŠSKÉ TOMAŠOVCE leží v km 179,945. 
Hlásnica „ Hadušovce" pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Spišská Nová Ves, leží v km 181,104 s predzvesťou v km 179,511. Hlásnica je pridelená ŽST Spišská Nová Ves.
Zastávka LETANOVCE leží v km 181,361. 
Hlásnica „ Hadušovce “ pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Vydrník do ŽST Spišská Nová Ves, leží v km 182,900 s predzvesťou v km 184,223. Hlásnica je pridelená ŽST Spišská Nová Ves.
Zastávka SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK - leží v km 188,710 
Hlásnica „ Hôrka “ pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Vydrník do ŽST Poprad - Tatry, leží v km 191,538 s predzvesťou v km 189,875. Hlásnica je pridelená ŽST Vydrník.
Hlásnica „ Dubina “ pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Poprad – Tatry do ŽST Vydrník, leží v km 190,902 s predzvesťou v km 192,094. Hlásnica je pridelená ŽST Vydrník.
Zastávka GÁNOVCE - leží v km 193,760 medzi stanicami Vydrník a Poprad -Tatry.
Hlásnica „ Hozelec “ pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Vydrník do ŽST Poprad - Tatry, leží v km 196,251 s predzvesťou v km 194,584. Hlásnica je pridelená ŽST Poprad -Tatry.
Hlásnica „ Tehelňa “ pre jazdy vlakov po nesprávnej koľaji zo ŽST Poprad – Tatry do ŽST Vydrník, leží v km 195,598 s predzvesťou v km 197,096. Hlásnica je pridelená ŽST Poprad - Tatry.

Nástupištia

Stanica má jednostranné vyvýšené nástupištia a to:
- medzi koľajami 1 a 2 o dĺžke 255 m s vyvýšenou hranou, ktorá je z betónových dielcov pri koľaji č.1.
- medzi koľajami 2 a 4 o dĺžke 255 m s vyvýšenou hranou, ktorá je z betónových dielcov pri koľaji č.2.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici je zabezpečovacie zariadenie 2.kategórie, elektromechanické so svetelnými na sebe závislými návestidlami. Staničné zabezpečovacie zariadenie je naviazané na jednosmerný automatický blok v
oboch smeroch.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V traťovom úseku Spišská Nová Ves - Vydrník – Poprad -Tatry je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie - jednosmerný trojznakový automatický blok s permisívnym významom návesti "Stoj" a prenosom návestných znakov pre zariadenie VZ.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Rampy:
pri koľaji č.6 je bočná rampa, ktorá je obmedzená na pristavovanie najviac troch vozňov;
Manipulačné priestory:
manipulačný priestor pre nakládku a vykládku žel. vozňov je medzi koľajami č. 6 a 8, vedľakoľaje č. 7. Priestranstvá sú dostatočne osvetlené elektrickými stožiarovými lampami. Doplnkové osvetlenie je možné zabezpečiť zo zásuvkových stojanov, ktoré sú na tento účel zriadené pri koľaji č.6. Vykládka a nakládka substrátov sa prevádza nepretržite, t.j. aj v nočnej dobe. Stanica nie je vybavená koľajovou váhou.
Manipulačné koľaje: manipulačné koľaje pre nakládku a vykládku vozňov sú koľaje č. 6, 7.

História  obce
 
    Obec sa nachádza v západnej časti Hornádskej kotliny a na južných svahoch Kozích chrbtov. Do chotára patrí kopec Dzelnik, z ktorého sa naskytá nádherný pohľad na Tatry a Slovenský raj. Bolo tu sídlisko z doby Veľkomoravskej ríše. Najstaršia zmienka o obci je z roku 1294. Obyvatelia sa zaoberali pôvodne poľnohospodárstvom. Vo Vydrníku prevláda rímskokatolícky viera. Klasicistický kostol bol postavený v rokoch 1799 - 1801 na mieste starého gotického kostola, ktorý bol pôvodne založený v 13. storočí. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou je zaklenutý pruskými klenbami. V obci je materská škola ako aj prvý stupeň základnej školy. Z turistického hľadiska má obec význam ako východisko do severnej časti Slovenského raja. Návštevníci s môžu ubytovať na súkromí. Bol tu zriadený aj skautský dom, ktorý je ideálnou voľbou pre oddiely i družiny pri spoznávaní krás severovýchodného Slovenska.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu