Vrútky - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Martin-Vrútky

Nadmorská výška

382 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 10    Manipulačné: 5    Ostatné: 10   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Mestská hromadná doprava, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Vrútky leží na trati ŽSR č. 180 Žilina - Košice. Odbočuje z nej trať ŽSR č. 170 do Banskej Bystrice a Zvolena. V r. 1950 spojením sa Vrútok do veľkého Martina bola stanica Vrútky premenovaná na Martin – Vrútky. Od r. 1954 sa vrátila k pôvodnému názvu Vrútky.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Žiliny

Umiestnenie a určenie železničnej stanice
Železničná stanica Vrútky leží v km 316,679 elektrifikovanej dvojkoľajnej trate Kraľovany – Žilina – Púchov o rozchode 1435 mm.
Je stanicou: - zmiešanou a vlakotvornou podľa povahy práce,
- odbočnou pre trať Vrútky - Zvolen,
- dispozičnou pre trať: - Vrútky – Kremnica - Zvolen (dispozičná právomoc pre všetky vlaky)
- Odbočka Dolná Štubňa – Banská Bystrica (dispozičná právomoc pre všetky vlaky)

Rozčlenenie stanice

Železničná stanica Vrútky sa člení na tieto obvody:
- osobné koľajisko
- koľajisko PSt. 3
- koľajisko nákladového a prepravného obvodu.
Hranica medzi koľajiskom PSt. 3 a manipulačnými koľajami č. 29 – 41 ŽST Vrútky nákladná stanica je hrot výhybky č. 111.
Hranica medzi koľajiskom PSt. 3 a koľajou č. 43 ŽST Vrútky nákladná stanica je hrot výhybky č. 118 a hrot výhybky 112a/b.
Hranica medzi koľajiskom Pst. 3 a osobným koľajiskom je námedzník výhybky č. 22, výhybka č. 40a/b na koľaji č. 105a/5a a výhybka č. 45a/b na koľaji 103a/3a. Hranica medzi osobným koľajiskom a koľajiskom nákladového a prepravného obvodu je výhybka č. 85.
K stanici je pridelená nesamostatná stanica Vrútky nákladná stanica. Leží v km 314,963 elektrifikovanej dvojkoľajnej trate Kraľovany – Žilina – Púchov o rozchode 1435 mm. Je stanicou medziľahlou, nákladnou podľa povahy práce a odbočnou pre trať Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava – Vrútky.
K stanici je pridelená nesamostatná stanica Martin. Leží v km 305,490 jednokoľajnej trate Zvolen nákladná stanica – Vrútky, ktorá je v úseku Zvolen nákladná stanica – Hronská Dúbrava a Horná Štubňa – Vrútky dvojkoľajná s rozchodom 1435 mm.
Úseky dvojkoľajnej trate Zvolen nákladná stanica – Hronská Dúbrava a Martin – Vrútky sú elektrifikované. Podľa povahy práce je stanicou zmiešanou a medziľahlou. Je výmennou stanicou medzi Oblastným riaditeľstvom Trnava a Oblastným riaditeľstvom Košice.

Styk dráh.

Vlečky odbočujúce v stanici:
- Vlečka COMPEL RAIL a. s. odbočuje zo spojovacej koľaje č. 39b výhybkou č. 311.
- Účelové koľajisko Správy EaE OTV Vrútky odbočuje výhybkou č. 310 z vlečkovej koľaje vlečky COMPEL RAIL a. s. (bez vlečkovej zmluvy)
- Účelové koľajisko TO Vrútky odbočuje zo spojovacej koľaje č. 39b výhybkou č. T1.
- Vlečka ŽELEZNIČNÝCH OPRAVOVNÍ A STROJÁRNÍ a. s. Vrútky (západná časť) odbočuje z koľaje č. 20 výhybkou č. 64 a z výťažnej koľaje č. 10a výhybkou č. 47.
- Účelové koľajisko Mechanizačného dopravného strediska Vrútky odbočuje z koľaje č. 119 výhybkou č.13. Pokračovaním tejto koľaje je koľaj Výskumného a vývojového ústavu železníc. Do jeho areálu zasahuje i časť koľaje č. 119a.
Spojovacia koľaj vlečkového areálu „Explózia“ odbočuje zo spojovacej koľaje č. 39a výhybkou č.121 a z koľaje č. 103b výhybkou č. 124 (koľajová spojka tvorená výhybkami č. 124 a 126). 
Do tohoto areálu patria vlečky:
- NEOGRAFIA a. s. Martin, odbočuje výhybkou T1.
- ZDROJ MT s. r. o.,odbočuje výhybkou D1.
- LESY SR závod Žilina, odbočuje výhybkou L1.
- VOLKSWAGEN SLOVAKIA a. s., odbočuje výhybkou V1
- PROWOOD a. s. , odbočuje výhybkou P1.
- PROBUGAS a. s. Martin, odbočuje výhybkou P5.
- ZSSK Cargo – CENTRÁLNY SKLAD Vrútky , odbočuje výhybkou Z1.
- EBA s. r. o. Bratislava (bez vlečkovej zmluvy), priamo pripojená na koľajisko Centrálneho skladu Vrútky.
- STREDOSLOVENSKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY Žilina priamo pripojená na vlečkovú koľaj vlečky EBA.
Okrem uvedených vlečiek sa v tomto areáli nachádzajú manipulačné miesta:
- STREDISKO ZVRŠKOVÉHO MATERIÁLU, odbočuje výhybkou E7
- ZVAROVACIA A REGENERAČNÁ ZÁKLADŇA, odbočuje výhybkou R1

Vlečky odbočujúce na šírej trati:

- Vlečka Meniareň Dubná Skala odbočuje z 1. traťovej koľaje medzi stanicami Varín – Vrútky výhybkou č. M 1 v km 319,850 – bez vlečkovej zmluvy.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam.

- Odbočka Potok leží v km 327,695 medzi stanicami Vrútky - Varín na 2. traťovej koľaji. Je diaľkovo obsluhovaná zo stanice Varín.
- Zastávka Strečno leží v km 326,004 medzi stanicami Vrútky - Varín. Je pridelená stanici Varín. Má jednu čakáreň pre cestujúcich, dve nástupištia dlhé 200 m. Je vybavená podchodom pre cestujúcich k nástupišťu pri druhej traťovej koľaji. Osvetlenie je elektrické, ovládané časovým spínačom.
- Zastávka Priekopa leží v km 309,330 medzi stanicami Vrútky - Martin. Je pridelená stanici Vrútky. Zastávka nie je obsadená. Má dve nástupištia dlhé 150 m s úrovňovým prechodom. Osvetlenie je elektrické, ovládané časovým spínačom.

Nástupištia.

Nástupište č.1 je určené pre nastupovanie a vystupovanie cestujúcich pri vlakoch zastavujúcich na koľajach č. 1 a 3. Je dlhé 390 m, čiastočne je kryté. Pre zvýšenie bezpečnosti pri nastupovaní a vystupovaní je medzi koľajami č. 1 a 3 spevnené vyvýšené nástupište. Príchod na nástupište je z vestibulu prijímacej budovy. Na prechádzanie cez koľaj č. 3 slúžia dva úrovňové prechody pre cestujúcich.
Kryté nástupište č. 2 je medzi koľajami č. 2 a 6. Je dlhé 440 m. Príchod na nástupište je podchodom z prvého nástupišťa.
Nástupište č. 3 sa nachádza vedľa koľají č. 5, 5a. Je dlhé 80 m, nie je kryté. Príchod je z prvého nástupišťa.
Nástupište č. 4 sa nachádza medzi koľajami č. 3a - 5a. Je dlhé 185 m, nie je kryté. Je určené pre vystupovanie cestujúcich z vlakov končiacich na koľaji č. 3a.
Cez koľajovú spojku tvorenú výhybkami č. 59 a 62 a cez koľaj č. 5a sú prechodové mostíky pre cestujúcich. Pre prechádzanie oprávnených zamestnancov žst na druhé nástupište sú medzi koľajami č. 1, 2 a 3 dva úrovňové prechody.
Medzi koľajami č. 1, 2, 3a, 5a sú úrovňové prechody.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Stanica Vrútky je vybavená zabezpečovacím zariadením 3. kategórie - reléové zabezpečovacie zariadenie cestového systému s číslicovou voľbou, so svetelnými, na sebe závislými hlavnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Medzistaničný úsek Vrútky - Martin je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením 2. kategórie - reléový obojsmerný poloautomatický blok s jedným priestorovým oddielom. 
Medzistaničný úsek Vrútky - Varín je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením 3. kategórie obojsmerný automatický blok s úplnou blokovou podmienkou a s traťovým súhlasom. Na druhej traťovej koľaji je rozdelený odbočkou Potok, ktorá je diaľkovo ovládaná zo stanice Varín.
Medzistaničný úsek Vrútky - Vrútky nákladná stanica je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením 3. kategórie – obojsmerný automatický blok.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Rampy

V koľajisku prepravného a nákladového obvodu medzi koľajami č. 5b a 9b sa nachádza kombinovaná bočná a čelná rampa.
Vedľa koľaje č. 11b je umiestnená bočná rampa.
Vedľa koľaje č. 119 v Pst. 3 koľajisku je vybudovaná kombinovaná bočná a čelná rampa.

Koľajové váhy

Na koľaji č. 13b, za výhybkou číslo 78, je umiestnená koľajová váha.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
456 kB
4.3.2009
PDF
PDF
179 kB
9.6.2009

Galéria objektu