Valkovňa - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Nadmorská výška

720 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka,

Ďalšie informácie

Zast. Valkovňa leží na neelektrifikovanej trati č. 172 (Banská Bystrica - Červená Skala), leží v km. 33,775 medzi stanicami Červená Skala – Heľpa. Pridelená je železničnej stanici Brezno. Zastávka je neobsadená, vybavená čakárňou, dĺžka nástupišťa je 75 m, čakáreň a nástupište sú elektricky osvetlené.

Obec (717 m) v úzkom údolí horného toku Hrona pod strmým zalesneným svahom vrchu Hôrka, na východ od Pohorelej.
    Vznikla roku 1954 zlúčením starých osád, ktorých počiatky a rozvoj sú späté so železiarskou výrobou. Osady Nová Maša, Švábolka, Zlatno a Vaľkovňa patrili pôvodne k obci
Šumiac a vznikli v 18. -19. storočí okolo maše, hámrov a valcovní plechu. Všetky tieto podniky boli súčasťou komplexu Coburgovských železiarní na Horehroní. V lokalite sa nachádzajú zvyšky pôvodnej valcovne z konca 18. storočia a maše z 19. storočia. Život a kultúra hámorníckych a neskôr priemyselných osád sa odlišovali výrazne od okolitých starších dedín. Súviseli s baníckou a hámorníckou prácou, a tak v 19. a začiatkom 20. storočí nadväzovali na robotnícku kultúru uhorských miest a mestečiek.
    Nová Maša, vznikla v 2. polovici 18. storočia ako robotnícke sídlo okolo maše.
    Švábolka, osada na miestach, kde hlavná cesta prechádza na pravý breh Hrona, vznikla koncom 18. storočí, keď tu postavili železný hámor a roku 1833 valcovňu plechov, ktorá pracovala až do roku 1926.
    Zlatno, osada na ľavom brehu Hrona pri ústí potokov Havraník a Zlatnica. Vznikla ako sídlisko koncom 18. storočia pri železných hámroch, ku ktorým roku 1848 pribudla valcovňa.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu