Stará Ľubovňa - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Žst. Stará Ľubovňa leží ne neelektrifikovanej jednokoľajnej trati Poprad-Tatry - Plaveč.

Umiestnenie a určenie ţelezničnej stanice

Železničná stanica Stará Ľubovňa leží v km 17,790 jednokoľajnej trate Plaveč - Poprad Tatry. Je stanicou:
 - zmiešanou - podľa povahy práce;
- medziľahlou - po prevádzkovej stránke;
- nesamostatnou, pridelenou k ŽST Plaveč. Sídlom prednostu stanice je ŽST Plaveč.

Styk dráh

Celoštátnej dráhy s vlečkami: Bývalá vlečka Uhoľné sklady odbočuje na plavečskom zhlaví výhybkou č. 4 v km 17,614 a konči pri návesti „Stoj“ v km 17,950 staničnej koľaje č. 4. Vlečka sa neprevádzkuje,

Nástupištia

V stanici sú dve nástupištia:
- medzi koľajami č. 1 a 3 je sypané nástupište so spevnenou hranou v dĺžke 230 m;
- medzi koľajami č. 3 a 5 je sypané nástupište so spevnenou hranou v dĺžke 230 m;
Príchod na nástupištia je od prijímacej budovy cez priechody v úrovni koľají. Priechody v úrovní koľají pre  cestujúcich a vozíky sú po 3 v koľajach č. 3 a 5. Ich umiestnenie je nasledovné :
- oproti vchodu do dopravnej kancelárie;
- oproti vchodu do vestibulu prijímacej budovy;
- oproti východu zo staničnej reštaurácie.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica Stará Ľubovňa je vybavená zabezpečovacím zariadením 2. kategórie - hlavné návestidlá sú závislé na polohe prechodených a odvratných výhybiek. Závislosť je prostredníctvom ústredných a elektromagnetických zámok. Zabezpečovacie zariadenie nedovoľuje postavenie zakázaných súčasných vlakových ciest.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničných úsekoch Stará Ľubovňa - výh. Plavnica a Stará Ľubovňa - Podolínec je traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie - obojsmerný reléový poloautomatický blok so samostatnými predzvesťami s absolútnym významom návesti "Stoj". Zabezpečenie jázd vlakov je doplnené ponukou, prijatím a telefonickou odhláškou.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Koľajové váhy:
Koľajová váha sa nachádza na koľají číslo 4, nosnosť 90 tón, je vo vlastníctve ŽSR.

Rampy:
Pre nakládku a vykládku vozňov slúži bočná rampa pri koľaji číslo 5 v dĺžke 80 metrov a čelná rampa pri koľaji číslo 7. Prístup k rampám je z prístupovej cesty od mesta Stará Ľubovňa.

Manipulačné priestory:
V stanici sa nachádzajú vedľa koľají číslo 4, 5 a 7.Tieto priestory slúţia pre nakládku a vykládku ţelezničných vozňov. Priestory sú spevnené a osvetlené. Prístup je z miestnej komunikácie.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
503 kB
29.7.2009

Galéria objektu