Maťovce ŠRT - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 13    Manipulačné: 3    Ostatné: 4   

Rozchody koľají

1 520 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Umiestnenie a určenie železničnej stanice:

Železničná stanica Maťovce ŠRT leží v km 2,382 jednokoľajnej trate Užhorod UZ - Maťovce ŠRT - Haniska pri Košiciach ŠRT. Trať je širokého rozchodu (1520 mm) elektrifikovaná jednosmernou prúdovou sústavou s napätím 3 000 V.

Je stanicou : 
- nesamostatnou pridelenou ŽST Maťovce.
- nákladnou podľa povahy práce. 
- východiskovou a konečnou po prevádzkovej stránke. 
- výmenou pohraničnou prechodovou stanicou na železnice UZ. 
- dispozičnou pre trať : Maťovce ŠRT - Užhorod UZ Maťovce ŠRT - Haniska pri Košiciach ŠRT

Rozčlenenie stanice Koľajisko v obvode stanice pozostáva:
a) stanica širokého rozchodu:
- vchodová skupina dopravných koľají č.1š, 2š, 3š, 4š, 5š. - odchodová skupina dopravných koľají č.101š, 201š, 202š, 204š, 206š. - manipulačných koľají č.104š a 208š. - skupina koľají 500 (501š, 501aš, 502š, 502aš, 503š), tzv. zásobných koľají ŢPV, ktorá odbo-čuje výhybkou č.2š. 
b) obvod prekládky (koľaj č.301š, 302š, 303š, 304š, 306š) zo stanice odbočuje výhybkou č.21š. 
c) rušňové depo ZSSK CARGO je obvodom dopravcu, hranicu tvorí koncový styk výhybky č.100š v km 3,152. 
d) železničná preväzovňa vozňov je obvodom dopravcu, hranicu tvorí koncový styk výhybky č.506š v km 1,445. e) koľají vyuţívaných pre potreby SMÚ ŢTS TO Trebišov ŠR, ktoré odbočujú prostredníctvom výhybky č.13š.

Styk dráh so zahraničnými dráhamiTraťový úsek Pavlovo UZ - Maťovce ŠRT je pohraničným úsekom. Doprava sa vykonáva v zmysle Služobného predpisu o pravidlách prevádzky vlakov na hraničnom priechode medzi stanicami Užhorod – Pavlovo – Maťovce. S vlečkami:
- Premako a.s., Maťovce - odbočuje z koľaje č.604š výhybkou č.Mz1š v km 3,393 a na koľaji č.306š začína v km 4,1 po koniec koľaje ukončenej zarážadlom. 
- C.B.R. Maťovce, Carbon Black Reloadinig s.r.o., Maťovce - odbočuje z koľaje č.304š výhybkou č.303š v km 3,496 a končí v km 3,729.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici ŽST Maťovce ŠRT je vybavená zabezpečovacím zariadením 2. kategórie so svetelnými hlavnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou, ktoré sú závislé na polohe prechodených a odvratných výhybiek a výkoľajok. Závislosti ručne prestavovaných výhybiek (výkoľajok) a zabezpečovacieho zariadenia sú zriadené prostredníctvom ústrednej zámky (umiestnené na výhybkárskych stanovištiach) a elektromagnetických zámkov. Na všetkých dopravných koľajach a výhybkách sú zriadené koľajové obvody, mimo úsekov od vchodových návestidiel po výmenové obvody krajných výhybiek. Časť koľajiska (skupina koľají č.500 vrátane odbočnej výhybky č.2) je vybavená staničným zab. zariadením typu TEST s ústredne prestavovanými výhybkami.
Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch. Medzistaničný úsek Pavlovo ŠRT - Maťovce ŠRT a Maťovce ŠRT - Vojany ŠRT je vybavený zab. zariadením druhej kategórie (reléovým poloautomatickým blokom). Na pohraničnej trati sa vlaky popri obsluhe RPB ponúkajú a prijímajú.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Rampy
V obvode prekládky je vybudovaná:
- bočno čelná rampa dlhá 590 m a široká 12 m. K rampe sú priľahlé koľaje:
- normálnorozchodné: 1a (južná strana) 2a (severná strana)
- širokorozchodné : 301š (juţná strana), 304š (severná strana) Koľaje č.1b (normálneho rozchodu) a 302š (širokého rozchodu) sú k rampe zaústené čelne. Prístup na rampu je umožnený z oboch čelných strán po spevnenej ploche. 
- bočná rampa dlhá 120 m. K rampe sú priľahlé koľaje:
- normálnorozchodná: 4a (južná strana)
- širokorozchodná: 306š (južná strana)
Prístup na rampu je umožnený po betónovej ploche medzi koľajami č.4a a 2a. Pre potreby prekládky je možné využiť i spevnené manipulačné plochy medzi koľajami č.301š a 3a, resp. 306š a 2a. Do obvodu prekládky vedie prístupová cesta, ktorá je priamo napojená na verejnú komunikačnú sieť.

Koľajová váha
Dynamická koľajová váha sa nachádza na hlavnej staničnej koľaji (koľaj č.1š na užhorodskom zhlaví) v km 1,360 v blízkosti St.Iš. Koľajová váha má únosnosť 30 ton/os. Dĺžka váhy je 47 m (od km 1,336 po km 1,383 ). Ide o koľajovú váhu s neprerušenými koľajami. Zariadenie je zo severnej strany ohradené zábradlím a na južnej strane je umiestnený vážny domček, v ktorom sú namontované snímacie prístroje. Na vážnom domčeku je umiestnená lampa na osvetľovanie a snímacia kamera na sledovanie jednotlivých koľajových vozidiel počas váženia. Samotné váženie koľajových vozidiel sa vykonáva za pohybu pri rýchlosti 6 - 14 km/hod. Vyhodnocovacie a obsluhovacie zariadenie je umiestnené vo výpravnej budove ŽST Maťovce ŠRT

ŽPV (preväzovňa vozňov)
V ŽPV sa vykonávajú činnosti spojené s výmenou podvozkov železničných vozňov, čím sa umožní ich prechod z rozchodu 1435 mm na 1520 mm, resp. opačne, bez ich prekládky. Výmena podvozkov sa realizuje v krytej hale. Prísun a odsun vozňov obidvoch rozchodov je realizovaný formou posunu. Technologické zariadenie používané pri výmene podvozkov a koľajisko (skupina koľají 400) sú v správe ZSSK CARGO.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu