Banská Bystrica - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Nadmorská výška

344 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 15    Manipulačné: 5    Odstavné: 4    Ostatné: 9   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Informačná kancelária, Mestská hromadná doprava, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Úschovňa batožín, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Banská Bystrica leží v km 21,383 jednokoľajnej trate Zvolen osobná stanica - Banská Bystrica - Odbočka Dolná Štubňa a v km 21,341 trate Červená Skala - Banská Bystrica. Úsek trate Zvolen osobná (nákladná) stanica - Banská Bystrica je elektrifikovaný jednofázovou trakčnou prúdovou sústavou striedavou 25 kV, 50Hz. Súčasnú výpravnú budovu začali stavať v roku 1941 na zelenej lúke. Do užívania bola slávnostne odovzdaná 1.5.1951.

Je stanicou : druhej kategórie
- vlakotvornou - po prevádzkovej stránke,
- zmiešanou - podľa povahy práce,
- odbočnou - pre trať Červená Skala - Banská Bystrica,
- dispozičnou pre trať: Banská Bystrica - Zvolen, Banská Bystrica - Vrútky, Banská Bystrica - Brezno.

Rozčlenenie stanice

1. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) - ŽST Banská Bystrica - je výkonným pracoviskom Oblastného riaditeľstva Košice riadená prednostom stanice Banská Bystrica. Kancelárie sa nachádzajú v prijímacej budove na I. poschodí, chodba vpravo.
a) K železničnej stanici Banská Bystrica sú pridelené:
Nesamostatná stanica Radvaň
Nesamostatná stanica Vlkanová
Nesamostatná stanica Slovenská Ľupča

2. Obvod osobnej stanice - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Sekcia služieb zákazníkom. Centrum predaja Banská Bystrica. T. G. Masaryka 294/2, 960 02 Zvolen. - je riadená vedúcou zmeny. Kancelárie sa nachádzajú v prijímacej budove na I. poschodí chodba vľavo. Pracoviská sa nachádzajú v prijímacej budove železničnej stanice, ktoré slúžia na vybavovanie cestujúcich.

3. Nákladový a prepravný obvod - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.
Stredisko nákladnej prepravy Banská Bystrica - je riadená prednostom SNP Banská Bystrica. Kancelárie sa nachádzajú v skladištnej budove ŽST Banská Bystrica

4. Zriaďovací obvod:
Je na párnych koľajach 4b až 22 na breznianskom zhlaví, končiaci výťažnou koľajou 4c a na nepárnych koľajach 3b až 19 na vrútockom zhlaví končiaci výťažnou koľajou 3d a na zvolenskom zhlaví na koľajach 9 až 22. Odstavné koľajisko - je ohraničené koľajami 9b až 19.

Styk dráh

a) Vlečka „Smrečina Holding I, a. s., Banská Bystrica“ odbočuje v stanici Banská Bystrica z 22 koľaje výhybkou číslo VK3/S1.
b) Vlečka „Dunajškrob Fatra, a. s., Banská Bystrica“ a „OTTES SLOVAKIA, s. r. o., Banská Bystrica odbočuje v stanici Banská Bystrica z výťažnej koľaje číslo 3d výhybkou číslo 53.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciamZastávka Banská Bystrica - mesto: leží v km 20,043 medzi stanicami Radvaň - Banská Bystrica.
Zastávka Slovenská Ľupča – Príboj: Medzi stanicami Slovenská Ľupča – Banská Bystrica v km 27,502 leží zastávka “Slovenská Ľupča - Príboj zastávka”.
Nákladisko Šalková zastávka: Leží v km 25,819 medzi stanicami Slovenská Ľupča – Banská Bystrica.

Nástupištia

Nástupište číslo 1:
je určené pre nastupovanie a vystupovanie cestujúcich pri osobných vlakoch zastavujúcich na koľaji číslo 9. Je dlhé 280 metrov, čiastočne kryté. Pre zvýšenie bezpečnosti pri nastupovaní a vystupovaní je pri koľaji číslo 9 spevnená vyvýšená hrana nástupišťa. Vedľa trafostanice je zabudovaný samotný objekt technológie elektrického
predkurovacieho zariadenia (EPZ) samostatne stojaci modul VAPO s pôdorysnými rozmermi 12 x 3 m. Na radvanskom zhlaví na nástupišti je umiestnený predkurovací stojan EPZ č. 1, určený na predkurovanie súprav osobných vlakov. Nástupište je elektricky osvetlené.
Nástupište číslo 2:
je ostrovného typu, vybudované medzi koľajami 1 a 5, je dlhé 280 metrov, čiastočne kryté, elektricky osvetlené, príchod na nástupište je podchodom z prvého nástupišťa. Medzi 5 a 7 koľajou v dolnej časti nástupišťa sa nachádzajú vodné hydranty, ktoré slúžia na plnenie súprav osobných vlakov vodou. V dolnej časti nástupišťa na strešných stojanoch je 5 elektrických zásuviek s napätím 220 voltov, ktoré sa používajú pri čistení a vysávaní
súprav osobných vlakov. Na nástupišti v km 21,224 a v km 21,483 sa nachádzajú dvapredkurovacie stojany EPZ stojan číslo 2 a stojan číslo 4 na predkurovanie súprav osobných vlakov. Nástupište je osvetlené.
Nástupište číslo 3:
je ostrovného typu, vybudované medzi koľajami 2 a 6, dlhé 280 metrov, čiastočne kryté, elektricky osvetlené, príchod na nástupište je podchodom z prvého nástupišťa. Na nástupišti v km 21,244 a v km 21,483 sa nachádzajú dva predkurovacie stojany EPZ stojan číslo 3 a stojan číslo 5 na predkurovanie súprav osobných vlakov.
Úrovňové prechody na obidvoch koncoch vyvýšených nástupíšť sú určené na prechod batožinových a poštových vozíkov. Nachádzajú sa v km 21,209 a 21,489. Prechod v km 21,375 pred dopravnou kanceláriou je určený pre vonkajšieho výpravcu.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici Stanica Banská Bystrica je vybavená zabezpečovacím zariadením 3. kategórie (ESA -11). Ovládané je z ústredného stavadla.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

- medzistaničný úsek Radvaň - Banská Bystrica je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením 2. kategórie (reléový poloautomatický blok)
- medzistaničný úsek Banská Bystrica - Kostiviarska je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením 2. kategórie (reléový poloautomatický blok) 
- medzistaničný úsek Slovenská Ľupča - Banská Bystrica je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením 3.kategórie (automatické hradlo)

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a. s. - Stredisko nákladnej prepravy Banská Bystrica sa nachádza v skladištnej budove. Stanica medzinárodných kusových zásielok je v železničnej stanici Zvolen a Martin. Úložná stanica pre plachty je v stanici Zvolen nákladná stanica.

Skladiská:
V nákladovom obvode (SNP), v skladištnej budove sa nachádzajú tri skladové oddiely
- prenajatý skladový priestor č. l - BBOS - Banská Bystrica o ploche 318 m2,
- prenajatý skladový priestor č.2 - Mag - EXPRES - Banská Bystrica o ploche 341 m2,
- skladový priestor č.3 - pre ŽST. Banská Bystrica
Rampy:
Bočné rampy sú po obidvoch stranách skladištnej budovy v dĺžke 115 m. Pri skladištnej budove, pri koľaji 9b sa nachádza kombinovaná bočná a čelná rampa jej krytá časť je dlhá 90 m, šírka rampy je 3 m. Nekrytá časť bočnej - čelnej rampy je dlhá 90 m a široká 20 m. Do čelnej rampy zaúsťuje z východnej strany koľaj č.11. Zo severnej strany má rampa zošikmený nájazd pre motorové vozidlá.
Manipulačné priestory:
Pre nakládku a vykládku vozňových zásielok sú určené všeobecne nakládkové a vykládkové koľaje (VNVK) čísiel 9b,11,13,15,17,19 a k nim priliehajúce manipulačné priestranstvá. Priestranstvá nákladového obvodu a manipulačné miesta, sú osvetlené elektrickými stožiarovými vežami.
Zložiská:
Pri nakládke a vykládke vozňov ako zložisko je možné použiť priestory medzi koľajami 9b - 13 a 13 - 15.
Ako pomocné zariadenie pri vykládke špeciálnych vozňov je vedľa koľaje číslo 15 vybetónovaná jama pre vypustenie sypkých substrátov.
Koľaje:
Pre potrebu nákladového obvodu SNP sú určené koľaje:
9b - dĺžka 311 m, skladištná, slúži pre bočné nakladanie a vykladanie zásielok, odbočuje výhybkou číslo 19.
11 - dĺžka 25 m, slúži pre čelné nakladanie a vykladanie vozňových zásielok, odbočuje výhybkou číslo 18.
13 - dĺžka 187 m, odbočuje výhybkou číslo 32, slúži pre vykládku a nakládku cudzích vozňov, aj v nočných zmenách, slúži na pristavovanie vozňov na opravu nákladu, prekládku vozňových zásielok, z dôvodu technických a prepravných závad. 15 - dĺžka 244 m, slúži pre mechanickú vykládku vozňov ložených sypkými substrátmi,
aj v nočných zmenách odbočuje výhybkou číslo 27. 17 - dĺžka 221 m, odbočuje výhybkou číslo 26, slúži pre vykládku a nakládku vozňov, aj v nočných zmenách ďalej ako koľaj odstavná. 19 - dĺžka 221 m, odbočuje výhybkou číslo 26,slúži pre vykládku a nakládku vozňových zásielok.
Koľajové váhy:
Na koľaji číslo 22 za výhybkou číslo 15 v km 21,538 je umiestnená koľajová váha s neprerušenými koľajnicami pozostávajúca z dvoch vážnych mostov o dĺžke 5,0 a 13,5 m. Najväčšia hmotnosť, ktorú možno na váhe vážiť je do 120 ton.
Koľajová váha umožňuje váženie:
a) dynamické - počas plynulej jazdy ťahaním posunujúceho dielu cez koľajovú váhu rýchlosťou 5 až 10 km/hod.
b) statické – v kľude, kde jednotlivé vozne sa zatlačia na stred koľajovej váhy (pri vozňoch, ktorých rozpätie krajných osí je väčšia ako 13,5 m) 
Obrysnica:
Obrysnica je umiestnená na koľaji číslo 9b, za výhybkou číslo 18 nad čelnou rampou. Je postavená pre prechodný prierez Pz.
Špedičný obvod:
Colné pokračovanie v ŽST. Banská Bystrica zaisťuje colný deklarant, ktorý má služobnú miestnosť v skladištnej budove železničnej stanice. Colné odbavovanie vývozných a dovozných vozňových zásielok, podaných do cudziny
a dodaných z cudziny vykonáva colný deklarant .

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Úsek obchodu, Sekcia služieb zákazníkom, Centrum predaja Banská Bystrica.Pre cestujúcu verejnosť sú vo vestibule prijímacej budovy umiestnené nasledovné zariadenia:
- 2 výdajné okienka pre kompletné vybavenie cestujúcich (KVC)
- 1 výdajné okienko vybavené zariadením JIPES
- 1 hlavná pokladnica ZSSK a. s. CEP Banská Bystrica

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. Stredisko nákladnej prepravy(SNP) Banská Bystrica.V skladištnej budove v nákladovom obvode, sú pre styk s prepravcami k dispozícii:
- 1 nákladná pokladnica pre podaj a výdaj vozňových zásielok,
- 1 hlavná pokladnica,
- 1 reklamačná kancelária pre pátraciu a zisťovaciu službu ako i pre reklamačnú službu,
- 1 kancelária colného deklaranta pre colné odbavovanie vývozných a dovozných zásielok,
- 1 kancelária pre vozňových skladníkov,
- 1 kancelária vedúceho prepravného nákladového obvodu, spoločná s vozňovým disponentom.
- 1 kancelária - ŽST - VPK - Banská Bystrica


Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska – leží vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou. História mesta sa začala písať v 13. storočí. Z pôvodne Slovenskej osady Bystrice – zásluhou niekoľkých rodín saských kolonistov, ktorí na území dnešného mesta prirodzene vytvorili hospodársko-správnu a remeselnícku základňu banskej výroby v tejto oblasti, stúpol význam osady natoľko, že ju kráľ Belo IV. v roku 1255 povýšil na mesto.

Banská Bystrica od udelenia mestských práv prešla viacerými etapami vývoja a trvale sa vpísala nielen do dejín Slovenska. V roku 2005 sa tiež písalo 510. výročie vzniku Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti. Tento banskobystrický mediarsky podnik so svojím obrovským komplexom spracovateľských závodov, dobre premyslenou organizáciou výroby, hustou sieťou skladov a podvojným účtovníctvom patril k najväčším a najmodernejším ranokapitalistickým podnikom svojho druhu v Európskom baníctve a hutníctve.

Mesto Banská Bystrica bolo, ako jedno z prvých miest na Slovensku, vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Medzi najcennejšie pamätihodnosti patrí areál mestského hradu (Barbakanu), námestie s kostolmi Panny Márie a sv. Kríža, starou radnicou, Matejovým domom, barbakanom a zvyškami mestského opevnenia. Srdcom mesta je veľké, obdĺžnikové námestie Slovenského národného povstania s Mariánskym stlĺpom a šikmou hodinovou vežou. Námestie ohraničujú honostné meštianske domy, z ktorých sú najvýznamnejšie Beniczkého a Thurzov dom. Pešia zóna z námestia pokračuje aj na Dolnej ulici, kde je kostol sv. Alžbety a Bethlenov dom, v ktorom vyhlásili sedmohradské knieža Bethlena za uhorského kráľa. Historické meštianske domy možno obdivovať aj na Lazovnej a Hornej Striebornej ulici. V Tihaniovskom kaštieli v mestskej časti Radvaň sú expozície prírodovedného oddelenia Stredoslovenského múzea. Historické múzeá su v Thurzovom dome na Námestí SNP. Vzácne výtvarné diela uchovávajú tri objekty Štátnej galérie: Pretórium, Bethlenov dom a dom maliara Dominika Skuteckého.

Do novodobých dejín Slovenska sa mesto zapísalo 29. augusta 1944, keď tu bolo vyhlásené Slovenské národné povstanie - ozbrojený odpor proti fašistickej okupácii. Po oslobodení mesta v druhej svetovej vojne  - 26. marca 1945 sa Banská Bystrica stala jedným z troch hospodársko-správnych centier Slovenska. Historické jadro mesta bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Po zrušení krajov sa mesto rýchlo prispôsobilo novým územno-administratívnym pomerom a začalo stavať na bankovníctve, školstve a turistike. Založením Univerzity Mateja Bela 1. júla 1992 sa Banská Bystrica stala jedným z centier vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. V školskom roku 2003/2004 študovalo na univerzite 13 788 študentov. V súčasnosti je Banská Bystrica s  81281 obyvateľmi hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom stredného Slovenska a sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja.

V okolí mesta si zaslúži pozornosť drevený kostol v obci Hronsek, kaštieľ v Dolnej Mičinej i hrad v Slovenskej Ľupči. Vzácne sakrálne pamiatky sú v obciach Čerín a Poniky. Banícku minulosť "medenej Bystrice" pripomína horská obec Špania dolina, klenot ľudovej architektúry.

Obnovené historické centrum, nová moderná výstavba a krásna okolitá príroda ponúkajúca široké možnosti pre šport, turistiku a rekreáciu pozývajú návštevníkov k ich prehliadke a sú nevyčerpateľnou studnicou ich spoznávania.

Geografické a demografické údaje

Poloha mesta Banská Bystrica (Námestie SNP) v súradniciach:

48° 44´ 74´´ severnej šírky
19° 08´ 94´´ východnej dĺžky

Rozloha:  103 373 274 m2  =  103,373274 km2

Nadmorská výška:  362 m n.m.

Počet obyvateľov:  81281  (k 31.12.2005)

Hustota obyvateľstva na km2: 786 obyvateľov


História Banskej Bystrice

1255 - Povýšenie na mesto kráľom Belom IV. 1380 - Spoluzaloženie Zväzu stredoslovenských banských miest 1443 - Najstršie artikuly cechu mäsiarov 1495 - Založenie Turzovsko-Fuggerovskej spoločnosti s meďou 1526 - Ozbrojené povstanie baníkov 1577 - Založenie prvej tlačiarne K. Škultétym 1590 - Willenbergov najstarší pohľad na mesto 1605 - Obsadenie a vyplienenie hajdúchmi Štefana Bočkaja 1620 - Zvolenie Gabriela Betlena za uhorského kráľa 1655 - Začiatok tradície radvanského jarmoku 1725 - Prvá manufaktúra na súkno 1766 - Sídlo Zvolenskej stolice 1761 - Jeden z najväčších požiarov v Európe 1776 - Sídlo rímskokatolíckej diecézy 1785 - Vydanie mesačníka prvej slovenskej učenej spoločnosti 1820 - Stála mestská nemocnica 1829 - Otvorenie prvej detskej opatrovne 1841 - Otvorenie mestského divadla 1851 - Vyučovanie slovenčiny na rímskokatolíckom gymnáziu 1862 - Založenie židovskej obce 1889 - Založenie Mestského múzea 1890 - Zriadenie obchodnej a priemyselnej komory 1897 - Prvé oslavy prvého mája 1929 - Otvorenie Národného domu s divadlom 1944 - Centrum Slovenského národného povstania 1945 - Oslobodenie jednotkami sovietskej a rumunskej armády 1955 - Založenie Múzea Slovenského národného povstania 1957 - Otvorenie prírodného plážového kúpaliska 1958 - Dokončnie výstavby Štadióna SNP 1981 - Odovzdanie novej Nemocnice F.D. Roosevelta 1992 - Zriadenie Univerzity Mateja Bela 1994 - Rekonštrukcia Námestia SNP 1997 - Zriadenie Akadémie umení 2005, 2006 - Rekonštrukcia mestského hradu Barbakan

Mapy a nákresy

JPG
JPG
558 kB
14.3.2009

Galéria objektu