PKP

PKP 25/20 a modifikácie

PKP 25/20 – Pokladač koľajových polí je stroj určený pre pokládku a znášanie koľajových polí v dĺžkach do 25 m a hmotnosti do 20 ton. Je tvorený ťahačom Tatra s adaptérmi pre jazdu po koľaji, na ktorom je kĺbovo upevnený priehradový nosník (žeriavový most). Zadná časť nosníku spočíva na portále s koľajovým podvozkom. Pojazd zabezpečujú pneumatiky zadných náprav ťahača, pracovné činnosti sú zabezbečené elektromotormi. Stroj je ovládaný z ovládacieho panelu spojeného káblami so strojom tak, že obsluha sa pohybuje vedľa stroja. Prepravuje sa rozobraný po železnici (5 vozňov), v mimoriadných prípadoch je preprava možná i po ceste. Prototyp bol vyrobený v podniku MTH Plzeň v druhej polovici 60tych rokov a sériová výroba bola presunutá do podniku mostáreň Brezno. Začal sa používať u železničného vojska a keďže sa táto technológia osvedčila, začali sa tieto stroje dodávať i pre civilný sektor. V priebehu desaťročí prešli jednotlivé stroje rôznymi úpravami smerujúcimi k ich zdokonaleniu a zefektívneniu práce. Pôvodné ťahače Tatra T 138 boli nahradzované ťahačmi T 148, boli dosadené hydraulické adaptéry na nakoľajovanie ako i ďalšie prvky. Ku niektorým strojom boli dodané upravené ťahače Tatra T 815. Týmto vznikli rôzne verzie pôvodného stroja – PKP 25/20m, PKP 25/20M, PKP 25/20h, PKP 25/20H, 25/20.1H, 25/20.2H. Bolo vyrobených niekoľko desiatok kusov.

PKP 25/20i – Inovovaný pokladač koľajových polí, ktorý principiálne vychádza z pôvodného PKP 25/20, má však odlišnú konštrukciu. Zásadným rozdielom oproti pôvodnej verzii je možnosť natáčať posledný diel nosníka do strán, čo značne uľahčuje pokládku koľajových polí v oblúkoch o malých polomeroch. Použitie kývneho ramena umožnilo skrátiť jeho prepravnú dĺžku. Obsluha stroja je presunutá do kabíny zavesenej na žeriavovom moste. Elektromotorický pohon pracovných častí ostal zachovaný. Ako ťahač slúži upravená Tatra T 815. Boli vyrábané v rokoch 1986 až 1991 a celkom bolo vyrobených 14 strojov, pričom prvých 13 bolo dodaných železničnému vojsku a posledný ČSD (dnes u TSS St. Plzenec).

PKP 25/20 – hydro; 25/20.1i – (Stroj vznikol rekonštrukciou PKP 25/20i v roku 1995 u firmy SaZ s.r.o., ktorej hlavnou črtou bolo nahradenie elektrického pohonu pracovných častí pohonom hydraulickým. Bol nasadený do prevádzky v rokoch 1995/96 a následne bol až do roku 2007 súčasťou štátnych hmotných rezerv v ČR. V rokoch 2006 a 2008 boli podobne rekonštruované ďalšie dva stroje, označené PKP 25/20.1i.

Technické údaje pre PKP 25/20 (25/20i):

Prepravná dĺžka: 57,2 (53,12) m
Hmotnosť: cca 40 (60) t
Max. rýchlosť: 20 (30) km/h
Max. sklon: 30 (40) ‰
Pracovný výkon: cca 100 m/hod (záleží od konkrétnych podmienok)