Topoľčany

Železničná stanica Topolčany leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza.

História Topoľčian

Najstaršie náznaky osídlenia územia súčasného mesta siahajú do staršej doby kamennej, čo dosvedčujú nálezy častí opracovaného mamutieho kla, nájdeného v blízkosti ohniska paleolitických lovcov v priestore dnešnej kalvárie.

Avšak najstaršie dejiny mesta sú spojené s genézou prehistorickej osady rozkladajúcej sa na vysokej
pravobrežnej terase rieky Nitry v severnom intraviláne súčasného mesta v lokalite s názvom Hrad.
Od doby kamennej až do stredoveku táto osada niekoľkokrát zmenila svoju veľkosť i polohu, pravdepodobne v dôsledku zmien prírodných pomerov, ale jej teritórium bolo vždy ohraničené severne sútokom Bebravy s Nitrou a na juhu sútokom Chociny s Nitrou. Na prelome mladšej a neskorej doby kamennej sa tu usídlil ľud lengyelskej kultúry. Po zavŕšení historického poslania lengyelskej kultúry sem prichádza bádenský ľud, ktorý zároveň prináša nové kultúrne prvky - v materiálnej kultúre to bola keramika, v duchovnej oblasti spaľovanie mŕtvych. Význam osady kulminuje v mladšej a neskorej dobe bronzovej a dobe halštatskej. Kým ťažisko osídlenia v mladšej dobe bronzovej je geograficky späté s južným intravilánom mesta, a teda rovinou
v priestore dnešného futbalového štadióna, kde bola odkrytá osada čakanskej kultúry, v dobe halštatskej sa osídlenie znovu vracia na vysokú pravobrežnú terasu severného intravilánu súčasného mesta. Dokumentuje to odkrytie významnej osady lužickej kultúry zo staršej doby halštatskej. Kontinuitu osídlenia tohto územia dokladá aj odkrytie osady z mladšej doby železnej, ktorú nositelia laténskej kultúry Kelti založili asi v 3. storočí pred Kristom.

Nasledujúce historické obdobia - doba rímska a doba sťahovania národov nie sú zatiaľ doložené uspokojivými dokladmi osídlenia - istý je náznak sezónneho germánskeho osídlenia z druhej polovice 5. storočia. Po tomto období možno pozorovať postupnú zmenu ťažiska osídlenia a jeho posun pribiližne do oblasti súčasného mestského jadra. Výsledkom vývoja zoskupovania osídlenia v prehistorických a historických dobách sú teritoriálne a právne kodifikované Topoľčany.

Historici predpokladajú, že Topoľčany vznikli asi v polovici 9. storočia, keď kulminoval osídľovací proces na Ponitrí. Oporou pre tento predpoklad je aj názov tejto starobylej slovanskej lokality, ktorý vyjadruje charakteristické prírodné prostredie v čase vzniku osady.

Tok rieky Nitry vytvoril v oblasti Topoľčian totiž viacero ramien, v ktorých okolí prevažoval topoľový porast. Logicky potom tunajších osadníkov okolie nazvalo Topoľčaně, t.j. obyvatelia osady nachádzajúcej sa uprostred topoľového porastu. Výhodná poloha Topoľčian ležiacich v blízkosti križovatky diaľkových ciest spôsobila, že už v priebehu 11. storočia sa stali trhovým a mý