Šenkvice estakáda

Estakáda sa nachádza na trati ŽSR číslo 120 medzi ŽST Pezinok a Šenkvice. Jej dĺžka je 740 m a dokončená bola v roku 2005.

Vybudovala sa ako  Najzložitejšia časť stavby preložky V. koridoru, ktorá sa skladá z dvoch častí. Prvá časť modernizovaného úseku kopíruje pôvodnú starú trať v dĺžke 1,5 km a druhý úsek nahradila preložka železničnej trate v dĺžke 3,5 km. V tomto úseku je nová trať vedená na novovybudovanom železničnom násype, ktorého výška je až do 8 m a zvyšnú časť tvorí železničná estakáda v dĺžke 740 m.

Železničná estakáda pozostáva z 20 prostých polí s rozpätiami 35,65 m samostatne pre každú koľaj. Nosná konštrukcia je navrhnutá ako spriahnutá oceľobetónová trojnosníková (plnostenné nosníky) so železobetónovou mostovkou a s priebežným koľajovým lôžkom. Hlavné nosníky ocelovej konštrukcie sú vysoké 2.720 mm a dĺžky 36,35 m so zvislými výstuhami vo vzdialenostiach 3,961 m a jednou vodorovnou výstuhou. Mostovku tvorí spriahujúca železobetónová doska. Oceľové nosníky budú vyhotovené z ocele pevnostnej rady 52 - hrúbky do 20 mm, oceľ 11 523, nad 20 mm oceľ 11 483. Z ocele pevnostnej rady 37 sa vyhotovia priečne stužidlá bežné a časť vodorovného zavetrovania. Hlavné nosníky sú vzdialené od seba v koľ. č. 2 - 160 mm a koľ. č. 1 1.700 mm. Spriahnutie so železobetónovou doskou tvoria trny a kozlíky, navarené na hornú pásnicu oceľových nosníkov. Konštrukcia je zatriedená do výrobnej skupiny A podľa STN 73 2601. Nosné konštrukcie sú dimenzované pre náhodilé krátkodobé zaťaženie vlakom a dosiahnuté priehyby vyhovujú kritériám podľa Eurocodu 1.

ŽELEZOBETÓNOVÁ MOSTOVKA

Mostovku tvorí spriahujúca železobetónová doska z betónu B400 a ocele /V/10425, samostatná pre každú koľaj. Pri pohľadových plochách je potrebné, aby mal betón homogénnu štruktúru a zafarbenie. Povrchové plochy musia byť hladké so zvýšením odolnosti povrchu proti rozrušeniu betónu. Je potrebné, aby betón bol vyrábaný z jedného druhu cementu a kameniva podľa rovnakej receptúry. Povrchová úprava sa zabezpečí formovacou fóliou Formtex alebo porovnateľným materiálom, vloženým do debnenia. Horný povrch dosky je v priečnom sklone 2 % do osi koľají. Medzi nosnými doskami je pozdĺžna škára šírky 100 mm, prekrytá odvodňovacími krycími prefabrikovanými doskami z betónu B330 a ocele /V/10 425. Súčasťou rímsovej časti nosnej betónovej dosky je obojstranný žľab rozmerov 300 x 200 mm pre káblové vedenia. Dno žľabu je v priečnom sklone 2% a pozdĺžnom podľa nosnej konštrukcie 0,6 %. Odvodnenie žľabu je zabezpečené zabetónovanými plastovými rúrkami ø 32/1,8 mm po 2 m smerom do koľajového žľabu. Dilatácia medzi konštrukciami je ri