Liliput DB rychlikove vagony

Predaj
Modely H0
SENEC
0904911007