Modernizácia severnej trasy bude pokračovať úsekom Poprad Tatry - Vydrník

4.8.2022 9:33Zdroj: ŽSR

4.8.2022

ŽSR vyhlásili verejné obstarávanie na modernizáciu železničnej trate „Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník“. Predmetom riešenia je modernizácia traťového úseku ŽST Vydrník – Poprad-Tatry v celkovej dĺžke 14,217 km.

Celkovo máme v pláne modernizovať 32-kilometrovú trať z Popradu do Markušoviec, ktorá obsahuje zmeny trasy a zvýšenie rýchlosti na trati, čím prispejeme ku komfortnejšiemu a rýchlejšiemu cestovaniu pre verejnosť. Náklady vo výške viac ako šesťsto miliónov eur plánujeme financovať z dvoch zdrojov – pri úseku Poprad - Vydrník z Plánu obnovy a odolnosti SR a úsek Vydrník – Markušovce z Programu Slovensko“, uviedol Jaroslav Kmeť, štátny tajomník ministerstva dopravy.

Úsek železničnej trate Poprad Tatry – Vydrník je súčasťou dvojkoľajnej železničnej trate Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – štátna hranica s Ukrajinou, ktorá je súčasťou vetvy Va. koridoru č. V., súčasťou trasy E 40 podľa Európskej dohody o medzinárodných železničných magistrálach z r. 1985 a súčasťou trasy C-E 40 podľa Európskej dohody o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy z r. 1993. Železničná infraštruktúra na trati sa blíži k hranici svojej životnosti a SR je povinná do roku 2030 splniť na trati nariadenia transeurópskej dopravnej siete. Modernizácia trate obsahuje zmeny trasy a povedie k zvýšeniu rýchlosti zo súčasných 80 – 110 km/h na 160 km/h. Projekt nadväzuje na štúdiu uskutočniteľnosti k modernizácii trate Žilina – Košice – Čierna nad Tisou z roku 2015.

Cieľom  stavby je modernizácia železničnej infraštruktúry v úseku Poprad Tatry (mimo) – Vydrník (vrátane) ako aj prestavba existujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zlepšenia jej technického vybavenia a použiteľnosti, a to zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým zlepšenia jej parametrov.

Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy a tým sa v konečnom dôsledku znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami.

Predpokladaná hodnota zákazky je 220 943 951,26 EUR a lehota výstavby bola určená na  990 dní od odovzdania prvého staveniska.

PLÁN OBNOVY je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.