Modernizácia IV. koridoru (I) - súčasný stav

2.6.2024 8:00 Tomáš Mateovič

Modernizácia IV. koridoru (I) - súčasný stav

V blízkej dobe je avizovaný začiatok stavebných prác na IV. železničnom koridore z Kútov do Bratislavy, presnejšie v úsekoch Lanžhot – Kúty(mimo) a Malacky – Devínska Nová Ves. Modernizácia rieši zvýšenie maximálnej traťovej rýchlosti z 140 km/h až na 200 km/h, rekonštrukciu železničného zvršku a trakčného vedenia, modernizáciu TZZ a SZZ, zriadenie mimoúrovňových križovatiek - výstavba nadjazdov a podjazdov a ďalších stavebných objektov súčasťou stavby.

Z dôvodu nesúhlasného stanoviska obce Plavecký Štvrtok sa skomplikovalo celé územné konanie na stavbe B v úseku Zohor – Malacky. Našťastie ÚR na tento úsek už bolo vydané, aktuálne sa čaká na stavebné povolenie. Počas voľného dňa som mal príležitosť zdokumentovať aktuálny stav úseku z Kútov do Devínskej Novej Vsi pred začiatkom modernizácie. V článku sa oboznámime so súčasným stavom úsekov na predmetnom úseku a prípadne aj ich budúcim stavom po dokončení stavebných prác.

Traťovým zabezpečovacím zariadením na úseku Devínska Nová Ves – Kúty budú automatické hradlá a na úseku Kúty – Lanžhot bude automatický blok. Zábrzdná vzdialenosť je stanovená na 1000 m s európskym systémom ETCS L2. Pri modernizácii bude implementovaný systém GSM-R aj v úseku Malacky – Kúty, ktorého realizácia je súčasťou iného projektu.

Účelom modernizácie je zlepšiť podmienky pre cestujúcich a zamestnancov, preto na železničných zastávkach a staniciach budú umiestnené mobiliáre, odpadkové koše, stojany na bicykle, prvky drobnej architektúry a rôzne ďalšie objekty. Na zastávkových nástupištiach smerom na Bratislavu budú umiestnené dva prístrešky, v opačnom smere na Kúty bude umiestnený len jeden. Minimálna dĺžka nástupíšť na zastávkach je stanovená na 250 metrov, v staniciach 400 metrov.

Ďalšie podrobné informácie o stave po modernizácii (poloha nadjazdov a podjazdov, usporiadanie staničných koľají a nástupíšť v staniciach, prehľadné situácie stavby,...) sú dostupné na internete.

Modernizácia trate Malacky – Kúty

Modernizácia tohto úseku nie je súčasťou stavby Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/CZ, avšak je samostatným projektom na obstaranie projektovej dokumentácie pre úsek Malacky – Kúty. Spustenie verejného obstarávania na realizáciu stavby sa očakáva v roku 2025 a začiatok stavebných prác sa očakáva v roku 2026. Pre túto stavbu bolo vydané v marci územné rozhodnutie.


Traťový úsek Kúty – Sekule, železničný most ponad Myjavu v km 48,1, © Tomáš Mateovič, 29.5.2024

Úsek Kúty – Sekule

V traťovom úseku Kúty – Sekule s maximálnou traťovou rýchlosťou 140 km/h sa nachádzajú viaceré mostné objekty a dve priecestia v km 47,358 a 46,358. Traťová rýchlosť na tomto úseku sa má zvýšiť na 200 km/h. Veľkým obmedzením traťovej rýchlosti bude pri vjazde do Kútov, kde má byť 120 km/h. Priecestie v km 46,358 je navrhované na zrušenie. Má sa nahradiť nadjazdom v mieste priecestia v km 47,358 - prístup zo zrušeného priecestia bude zabezpečený vybudovaním novej poľnej cesty. Železničná stanica Sekule je navrhovaná na zrušenie, náhradou bude vybudovanie zastávky a výhybne Sekule.


Miesto budúcej výhybne Ciglát, približne v km 39,690, © Tomáš Mateovič, 29.5.2024

Úsek Sekule – Veľké Leváre

V traťovom úseku Sekule – Veľké Leváre sa nachádzajú tri priecestia v km 44,191, 41,214 a 36,677. Priecestie v km 44,191 nachádzajúce sa v obvode ŽST. Sekule bude nahradené cestným nadjazdom cesty III/1140. Obdobné platí aj pre priecestia v km 41,214 a 36,677 pri zastávkach Moravský Sv. Ján a Závod, ktoré tiež budú nahradené nadjazdom. V úseku Závod – Moravský Svätý Ján bude vybudovaná dočasná výhybňa Ciglát. Za výhybnou Ciglát smerom na Bratislavu bude oblúk preložený, z dôvodu zvýšenia traťovej rýchlosti na 200 km/h.


Most ponad rieku Rudava pri Veľkých Levároch, © Tomáš Mateovič, 29.5.2024

Úsek Veľké Leváre – Malacky

V traťovom úseku Veľké Leváre – Malacky s maximálnou traťovou rýchlosťou 140 km/h (len po 2.TK) sa nachádzajú mostné objekty, ktoré budú počas stavby zrekonštruované alebo zmodernizované. Priecestie smerom na Kúty vo Veľkých Levároch bude nahradené nadjazdom a priecestie smerom na Malacky bude prestavané na podchod pre cyklistov a chodcov. V mieste mosta ponad Rudavu za Veľkými Levármi je plánovaná preložka z dôvodu vyššej traťovej rýchlosti po modernizácii. Pri vchode do Malaciek sa nachádzajú viaceré priecestia, ktoré nahradia mimoúrovňové križovania.

Modernizácia trate Devínska Nová Ves – Malacky

Nasledujúci úsek je súčasťou projektu Modernizácia dvoch úsekov železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/CZ. Predmetný úsek sa delí na niekoľko ucelených častí stavby: UČS 01 Devínska Nová Ves – Zohor(mimo), UČS 02 ŽST. Zohor, UČS 03 Zohor(mimo) – Malacky(mimo) a UČS 04 ŽST. Malacky. Pre UČS 01 a 02 sa očakáva stavebné povolenie v júni tohto roka. Podľa mesačného výlukového plánu je začiatok stavebných prác naplánovaný na 24. jún 2024, 14 dní neskôr od pôvodného dátumu stanoveného v ročnom pláne výluk ŽSR.


Drevené podvaly na 1. TK, traťový úsek Malacky – Plavecký Štvrtok, © Tomáš Mateovič, 29.5.2024


Čiastočne obnovený úsek Plavecký Štvrtok – Zohor, © Tomáš Mateovič, 29.5.2024

Úsek Malacky – Zohor

V traťovom úseku Malacky – Zohor je na prvej traťovej koľaji obmedzenie traťovej rýchlosti na 80 km/h z dôvodu zlého stavu koľajníc. Totižto, podvaly na prvej traťovej koľaji sú po zastávku Plavecký Štvrtok drevené. Za zastávkou Plavecký Štvrtok bude v smere na Kúty vybudovaná trvalá výhybňa Záhorie. Trať od Plaveckého Štvrtka smerom na Zohor je obnovená, vďaka optimalizačným prácam. V tomto úseku sa tiež nachádzajú priecestia, ktoré budú nahradené nadjazdom alebo podjazdom.


Miesto budúceho nadjazdu cestného obchvatu obce Zohor, ŽST.  Zohor, © Tomáš Mateovič, 29.5.2024


Optimalizovaný úsek Devínske jazero – Devínska Nová Ves, © Tomáš Mateovič, 29.5.2024

Úsek Zohor – Devínska Nová Ves

V traťovom úseku Zohor – Devínska Nová Ves sa uskutočnili viaceré stavebné práce v etapách s účelom optimalizácie traťovej rýchlosti. Pri zastávke Devínske Jazero sa bude nachádzať mimoúrovňové križovanie, ktoré nahradí priecestie v km 4,281. Za priecestím navrhované na zrušenie v km 6,242 bude vybudovaná trvalá výhybňa Malý Háj. Trať za Devínskou Novou Vsou bude rýchlostne obmedzená na 160 km/h, kvôli sústave oblúkov nachádzajúce sa za stanicou. Za zastávkou Devínske jazero sa má traťová rýchlosť zvýšiť už na maximálnych 200 km/h.

Môj vlak prichádza do Devínskej Novej Vsi, kde predmetný úsek modernizácie končí. Samotná stanica sa nebude modernizovať, uskutoční sa len úprava výhybiek smerom na Zohor. Modernizácia IV. koridoru je výrazne omeškaná a stretáva sa s viacerými problémami, ako je vysporiadanie pozemkov, územné rozhodnutia, nesúhlasné stanoviská od obcí, atď. Viackrát bolo vyhlásené, že sa stavebné práce už začali, no opak je pravdou. Začiatok stavebných prác je veľká neznáma, avšak je nádej, že sa kopať začne koncom tohtoročného júna. Ďalšie diely budú fotoreporty dokumentujúce priebeh stavebných prác.

Úvodná snímka: Úsek Sekule – Veľké Leváre, © Tomáš Mateovič, 29.5.2024