40 rokov SPŠ dopravnej v Trnave

17.11.2023 8:00 Ing. Marko Engler, PhD.

40 rokov SPŠ dopravnej v Trnave

Stredná škola je špecifické obdobie v živote človeka – prichádza do nej ako dieťa, strávi v nej štyri roky svojho života a odchádza z nej ako dospelý. Počas týchto štyroch rokov prejde zmenou získavania informácií o svete zo všeobecného pohľadu na ten odbornejší – začína sa špecializovať pre svoje budúce povolanie – svoju životnú dráhu. Pravda, nie každý to zvládne, niekto školu nedokončí, iný si zas počas štúdia uvedomí, že práve toto, čo študuje, robiť nechce. Niekto sa naopak v študovanom odbore nájde, začne ho baviť a aj ďalšie smerovanie po škole venuje tomuto odboru.

Špecializáciu, ako prípravu na budúce povolanie, zabezpečuje aj Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave. Už z jej názvu vyplýva, že sa špecializuje na dopravu. Práve železničná doprava má v nej najdôležitejšiu úlohu – zabezpečila jej vznik ako samostatnej školy. Nejeden čitateľ VLAKY.NET je jej absolventom, prípadne študoval rovnaký odbor na inej dopravnej priemyslovke. Tá trnavská však oslavuje tento rok svoje 40. výročie osamostatnenia sa od Strednej priemyselnej školy v Trnave. Tradíciu železničiarskych odborov stručne dokumentuje nasledujúci príspevok.


Najstaršia budova školy pochádza z roku 1937 © zbierka SPŠD Trnava

Nárast strojárskej výroby v Trnave po druhej svetovej vojne vyžadoval čoraz väčší počet technicky zdatných pracovníkov. To, samozrejme, vyžadovalo prispôsobiť výučbové kapacity potrebám podnikov. Preto na Komenského ulici (v tom čase nazývanej Gottwaldova) v Trnave postavili Strednú priemyselnú školu (SPŠ), ktorá ponúkla stredoškolské kádre s maturitným vzdelaním. Rozvoj priemyslu vyžadoval aj rozvoj dopravy, čomu bolo potrebné opäť prispôsobiť výučbové možnosti, a tak na SPŠ otvorili v roku 1957 nový odbor Bloky a spoje (telefónia, relé, ústredne...). Približne v rovnakom období, v roku 1959 otvorili dopravný odbor Prevádzka a ekonomika dopravy na Strednej ekonomickej škole (SEŠ) nachádzajúcej sa na Študentskej ulici, prakticky na náprotivnej strane oproti SPŠ (najstaršia budova súčasnej Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave, pôvodne Verejná obchodná škola mesta Trnavy z roku 1937).


Najstaršia budova školy v súčasnosti © SPŠD Trnava

V nasledujúcom období vznikli ďalšie odbory zamerané na dopravu. V roku 1962 to bol odbor Elektrická trakcia a energetika v doprave na SPŠ a v roku 1972 odbor Prevádzka a ekonomika dopravy presunuli zo SEŠ na SPŠ, kde zároveň vznikol odbor Stavebná údržba a rekonštrukcia železničných tratí. Odbor Bloky a spoje premenovali na Zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave a všetky dopravné odbory tak sústredili na jednu školu.


Bez počítačov to dnes už nejde... © SPŠD Trnava

Kapacitne však mnohé školy nezvládali čoraz väčší záujem o svoje odbory (prichádzali nové generácie narodené už po druhej svetovej vojne, teda v období hospodárskeho rozvoja), preto sa pre niektoré školy, dovtedy sídliace v starších priestoroch, začali stavať úplne nové budovy v iných častiach mesta. SEŠ presunuli do nových priestorov na Kopánke, čo umožnilo do jej pôvodnej budovy presunúť časť výučby zo SPŠ. Dopravné odbory tak získali samostatné výučbové priestory. Fyzika, chémia a praktická časť výučby však naďalej prebiehala na SPŠ, keďže tam boli vybudované potrebné laboratóriá a dielne. Žiaci mali určenú jednu vyučovaciu hodinu na individuálny presun do laboratórií na SPŠ. Presunuté dopravné odbory vytvorili základ pre samostatnú školu – Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave v roku 1983 (SPŠD).

Zároveň boli odbory upravené nasledovne:

  • Elektrická trakcia a energetika v doprave (E),
  • Železničná doprava a preprava (D),
  • Zabezpečovacia a oznamovacia technika (Z),
  • Prevádzka a údržba cestných vozidiel, Automobilová doprava (AD),
  • Odbor Údržba a rekonštrukcia tratí (U) – tento odbor neskôr presunuli zo SPŠD na Strednú priemyselnú školu stavebnú v Trnave (kde ho v roku 1994 zrušili).


Rozloženie pavilónov v areáli školy © SPŠD Trnava

Priestory SPŠD, získané od SEŠ, boli kapacitne nedostačujúce, preto sa časť výučby realizovala v iných školách alebo v iných priestoroch (praktická časť na SPŠ, teoretická napríklad pre žiakov prvých ročníkov prebiehala v Strednom energetickom učilišti na Kopánke pri letisku, odbor Železničná doprava a preprava (druhý, tretí a štvrtý ročník) presunuli do jednej budovy ZDŠ v Špačinciach a od roku 1985 do Základnej školy v Hrnčiarovciach nad Parnou, v tom čase mestskej časti Trnavy). Postupne sa podarilo do začiatku 90. rokov dostavať nové priestory školy určené pre teoretickú výučbu a administratívu (pavilóny A a C). Naďalej chýbala kuchyňa (hotové obedy sme dovážali zo SPŠ a podávali v jedálni), odborné laboratóriá a telocvičňa.

V roku 1993 došlo k úprave odborov na zamerania:

  • Prevádzka a ekonomika dopravy,
  • Technické a informačné služby,
  • Elektrotechnika v doprave a spojoch,
  • Prevádzka a údržba cestných vozidiel.

Postupne, s príchodom ďalších generácií žiakov, sa začal prejavovať pokles detí, čo bolo spôsobené znížením pôrodnosti po roku 1989. Reorganizácia školstva – presun stredných škôl pod vtedy nové vyššie územné celky, resp. SPŠD v Trnave pod Trnavský samosprávny kraj, ale aj príchod automobilky PSA (v súčasnosti Stelantis) do Trnavy, umožnil sústredenie sa na kvalitu vzdelávania. V areáli SPŠD preto postavili nový pavilón (blok E) určený ako školiace stredisko PSA Peugeot Citroen, kde sa v rokoch 2004 až 2012 vyškolilo 3976 pracovníkov závodu. Zároveň postavili aj telocvičňu, nové šatne a spojovaciu chodbu medzi pavilónmi A, E a C. Tým sa všetky pavilóny a priestory školy spojili do jedného zastrešeného komplexu. Priestory využívané v SPŠ pre odbornú výučbu (elektrotechnické laboratóriá a dielne) presunuli do areálu SPŠD, čo umožnilo žiakom absolvovať celú výučbu výlučne v areáli školy na Študentskej ulici.


Telocvičňa s pavilónom E © SPŠD Trnava

Postupný pokles detí a očakávaný znižovaný záujem o výučbu na SPŠD sa podarilo zvrátiť atraktívnosťou ponúkaných odborov, ktoré si pracovný trh vyžadoval čoraz viac. V roku 2004 inovovali a premenovali odbor Elektrotechnika v doprave a spojoch na odbor Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, následne v roku 2005 odbor Prevádzka a údržba cestných vozidiel na Technika a prevádzka dopravy. Nastupujúci rozmach počítačových technológií bol v roku 2008 premietnutý do otvorenia CISCO akadémie, ktorá v roku 2011 viedla k vytvoreniu nového odboru elektrotechniky so zameraním na komunikačné a sieťové technológie.


Odborné laboratóriá pre elektrotechniku a praktické cvičenia © SPŠD Trnava

Ďalšie smerovanie školy bolo zamerané najmä na zvyšovanie kvality, preto sa v škole zaviedli nové možnosti pre absolventov. V roku 2014 začala škola v rámci podnikateľskej činnosti Vzdelávanie dospelých ponúkať akreditované rekvalifikačné kurzy, od roku 2015 poskytuje jednoročné externé štúdium v odbore Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, čo bola reakcia na požiadavky zamestnávateľov na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V roku 2018 otvorili nový študijný odbor Dopravná akadémia a zároveň škola získala označenie Centrum odborného vzdelávania pre dopravu, pošty a telekomunikácie. Súbežne sa rozširovali aj počty krúžkov, ktoré pribúdali v súvislosti s novými technológiami (napr. robotický krúžok, CISCO akadémia, jazykové kurzy a pod.).


Krúžková činnosť premenená aj do úspešného projektu – elektromobil prináša ovocie aj na medzinárodnej súťaži Shell Eco-marathon © SPŠD Trnava

Podrobnejšie je história školy dokumentovaná už aj formou kroniky, ktorá je vo verzii PDF dostupná na stránke školy (www.spsdtt.sk). Škola svoju činnosť prezentuje aj na rôznych kanáloch prístupných cez sieť internet – Facebook, Instagram, Youtube atď. Odkazy sú opäť uvedené na webe školy, na ktorom sa nachádza aj možnosť virtuálnej prehliadky.


Telocvičňa © SPŠD Trnava

Okrúhle výročie si škola pripomenula aj slávnostným programom vo štvrtok 16. novembra 2023 v kultúrnom dome v Trnave (budova bývalého Kultúrneho domu ROH na Trojičnom námestí). Aj keď bola snaha vedenia školy pozvať na slávnostný program všetkých terajších žiakov a pracovníkov školy, kapacita kultúrneho domu to nedovolila. Predsa len, škola má v súčasnosti už takmer 700 žiakov a 50 učiteľov. Ak si k tomu pripočítame ešte nepedagogických zamestnancov a pozvaných hostí, presiahneme tým kapacitu priestorov kultúrneho domu. Preto mnohí, najmä bývalí absolventi a pracovníci, neboli na slávnostný program pozvaní. Rovnako sa ho nezúčastnili ani žiaci prvých ročníkov. Nebolo to preto, že by si ich vedenie školy nevážilo, ale výlučne pre kapacitné možnosti priestorov akcie.


Titulná strana publikácie k 40. výročiu školy © SPŠD Trnava

Pre tých, čo sa na slávnostný program nedostali a majú záujem si pripomenúť minulosť školy, prípadne porovnať svoje spomienky so súčasným stavom, je na sekretariáte školy k dispozícii pamätná publikácia vydaná k 40. výročiu. Prípadne majú možnosť navštíviť priestory školy počas akcie „Deň otvorených dverí SPŠD Trnava“, ktorá sa najbližšie uskutoční v piatok 8. decembra 2023 popoludní. Súčasne sa v dňoch 8. až 10. decembra 2023 v priestoroch školy uskutoční aj Modulárske stretnutie železničných modelárov SPŠ dopravná Trnava 2023.

Odkazy:

Úvodná snímka: Hlavný vstup do SPŠD Trnava © SPŠD Trnava

Galéria