Máme na to dojet dál

30.3.2021 8:00 Libor Hrubý

Máme na to dojet dál

1.3.2021 byla v Olomouci oficiálně zahájena stavba II. etapy tramvajové tratě na sídliště Nové Sady. V následujícím pojednání se zkusme seriózně zamyslet nad tím, co tato nová tramvajová trať přinese obyvatelům olomouckého sídliště Nové Sady.

Počátkem března obyvatele Olomouce tamní radnice masivně informovala v médiích o zahájení této stavby, kterou mnoho let místním obyvatelům předkládá jako největší a nejlepší investici do rozvoje olomoucké MHD. Po dokončení výstavby I. etapy v roce 2013 město muselo řešit mnoho problémů s přípravou II. etapy a zajištěním prostředků na její stavbu. Po osmi letech příprav se to podařilo, ovšem stavba této tramvajové tratě v podstatě musela být v roce 2021 zahájena, v opačném případě by město Olomouc přišlo o dotaci z EU, určenou na tuto stavbu. Místní „Radniční listy“ č. 3/2021 prezentují zahájení stavby v tomto článku.

Na olomouckých zastávkách MHD se zároveň rozšířil plakát propagující výstavbu nové části tratě na Nové Sady pod heslem „Máme na to dojet dál“.


Solaris Urbino 12 č. 634 DPMO na zastávce Zikova, 20. 3. 2021 © Libor Hrubý

Zatímco jinde jsou tramvajové tratě budovány jako rychlé kapacitní spojení sídlištních celků s centrem města, v případě této tratě o tom lze s úspěchem pochybovat. Trať na své trase celkem pětkrát zahne o 90°, nad to komplikuje provoz na pěti křižovatkách velmi zatížených automobilovým provozem. Provoz na tramvajové trati vybudované v I. etapě zajišťují linky 3 a 5 tramvajemi typu VarioLF plus/o a EVO1/o. Aktuální podobu provozu do zastávky "Trnkova" přibližují následující snímky:


Vozy VarioLF plus/o č. 113+114 DPMO přijíždějí do zastávky Šantovka, 26. 3. 2021 © Libor Hrubý


Vozy VarioLF plus/o č. 101+102 DPMO právě překonaly trať č. 309 SŽDC, 26. 3. 2021 © Libor Hrubý

 


Vozy EVO1/o č. 123+121 DPMO přijíždějí do zastávky V Kotlině, 26. 3. 2021 © Libor Hrubý

 


Vozy VarioLF plus/o č. 101+102 DPMO na ulici Velkomoravská, 26. 3. 2021 © Libor HrubýVozy VarioLF plus/o č. 109+107 DPMO přejíždějí ostrým obloukem ulici Rooseveltova, 26. 3. 2021 © Libor Hrubý

 


Vozy EVO1/o č. 123+121 DPMO na konečné zastávce Trnkova, 26. 3. 2021 © Libor Hrubý

 


Vozy VarioLF plus/o č. 103+104 DPMO při manipulaci v zastávce Trnkova, 26. 3. 2021 © Libor Hrubý

 


Vozy VarioLF plus/o č. 114+113 DPMO na konečné zastávce Trnkova u konce současné tratě, 26. 3. 2021 © Libor Hrubý

 

 Aby čtenář měl představu, jak asi bude vypadat jízda tramvaje směrem z centra na sídliště Nové Sady po dokončení II. etapy, přiblížíme mu ji v následujících řádcích:

V zastávce „Tržnice“ nastupujeme do tramvaje č. 3 a vyrážíme. Rozjezd, světelná křižovatka 17. Listopadu/Polská. Popojedeme asi o 4 tramvajové vozy k odbočení na novou trať (řízené opět světelnou signalizací). Rozjezd, odbočení 90° (15 km/h), následuje zastávka „Šantovka“. Rozjezd, světelná křižovatka s komunikací do OC Šantovka, následuje křížení s tratí 309 SŽDC (15km/h). Rozjezd, jízda 100 m, zastavení na prozatím sporadicky využívané zastávce „V Kotlině“. Rozjezd, jízda 100 m, světelná křižovatka s ulicí Velkomoravská, rozjezd, odbočení 90° (15km/h). Rozjezd, jízda 150 m, světelná křižovatka Velkomoravská/Rooseveltova, odbočení 90° (15km/h), následuje zastávka „Trnkova“. Rozjezd, jízda 100 m, odbočení do ulice Zikova 90° (15km/h), následuje zastávka „Zikova“. Rozjezd, jízda 300 m, zastávka „Rožňavská“. Rozjezd, světelná křižovatka Schweitzerova/Zikova, odbočení 90° (15 km/h), rozjezd, jízda 100 m a přijíždíme do provizorní konečné zastávky „U Kapličky“ (pojmem "jízda" je míněna jízda maximální rychlostí 50 km/h).

Pro cestujícího vskutku nevšední zážitek, ale proč je tato tramvajová trať vedena, tak jak je v současnosti vedena, je nutno osvětlit historickými souvislostmi. S tramvajovou tratí na sídlišti Nové Sady bylo projektanty počítáno již při jeho výstavbě v 80. letech. Na její výstavbu však nedošlo a vážněji se o ní začalo uvažovat až v novém tisíciletí. Opuštěna však byla varianta, kdy měla trať být vedena ulicemi Polská a Rooseveltova. Důvodem byl údajně nepříznivý průjezdný profil pro tramvaje v ulici Rooseveltova. Původní plán dál počítal s vedením tratě ulicemi Zikova a Jeremiášova s napojením na stávající trať v prostoru křižovatky Brněnská/Hraniční. Zde však jsou překážkou nutné rozsáhlé přeložky inženýrských sítí. Proto se nově budovaná tramvajová trať na sídlišti Nové Sady vydala směrem do prostoru ulice Jižní, kde bude v rámci výstavby III. etapy zakončena zastávkou „Jižní“ se smyčkou pro tramvaje a točnou pro autobusy.

Vzhledem k probíhající bytové výstavbě v prostoru ulic Jižní a Slavonínská, je zde jistý potenciál, aby zdejší obyvatelé využívali MHD. Při přípravě výstavby I. etapy bylo využito zájmu a finanční nabídky developera budujícího OC Šantovka, aby nová tramvajová trať byla vedena právě kolem nově budovaného OC, byť další vedení tratě do zastávky Trnkova se stalo velmi komplikovaným. Řešením této situace by bylo vedení tramvajové tratě po protipovodňové hrázi kolem řeky Moravy. Ta se stejně v té době budovala, jen by pro provoz tramvají musela být masivnější. Otázkou však je, zda by toto řešení bylo technicky proveditelné. Pokud ano, tramvajová trať by přijela přímo do ulice Zikova a tím by odpadly tři odbočení tratě o 90°. A pokud by trať pokračovala přímo ulicí Jeremiášovou na křižovatku Brněnská/Hraniční, jednalo by se o rychlou tramvajovou trať „par excellence“. Obyvatelé sídliště by konečně získali přímé spojení s Fakultní nemocnicí s dobou jízdy cca 6 minut, když docházková vzdálenost nyní činí asi 25 minut, při použití MHD přes centrum rovněž 20 - 25 minut. Na výstavbu tratě Jeremiášovou ulicí třeba ve vzdálené budoucnosti dojde, protože zde realizovaná nová bytová výstavba ponechává pro trať na ulici dostatek prostoru. Poněkud utopistickou variantou by bylo vedení nové tramvajové tratě jako tratě jednokolejné ve stopě stávající autobusové linky č. 16, obcházející celé sídliště Nové Sady, s možností zřízení výhybny pro předjetí/odstavení tramvajových souprav v ulici Zikova. Trať by byla napojena na zastávku „Trnkova“ a i pro místní obyvatele by možná byla nejpřijatelnějším řešením. Situaci s možným vedením tramvajových tratí v prostoru sídliště Nové Sady přibližuje následující mapka:

Legenda k mapce:
Červená – stávající tramvajové tratě v Olomouci
Oranžová – tramvajová trať na Nové sady – etapa I.
Fialová – tramvajová trať na Nové Sady  – etapa II.
Zelená – tramvajová trať na Nové Sady – etapa III.
Modrá – původní projekt tramvajové tratě z 80. let
Modrá přerušovaná – varianta vedoucí po hrázi řeky Moravy
Červená přerušovaná – varianta obcházející sídliště ve stopě autobusové linky č. 16

Po dokončení výstavby II. etapy budou provoz na nové tramvajové trati i nadále zajišťovat dvojice obousměrných tramvaji, jelikož provizorní zastávka „U Kapličky“ bude opět řešena jako kusá s kolejovými spojkami. Nutnost použití dvojce vozů sráží ekonomický přínos tramvajové tratě na minimum. Ten se dostaví až po dokončení III. etapy, vybudováním zastávky a smyčky „Jižní“, kdy bude možné nasadit na této trati i jednosměrné vozy sólo. Avšak i po dostavbě II. etapy tramvajové tratě, území sídliště Nové Sady autobusy pravděpodobně zcela neopustí. Pomineme-li stavbou dotčenou zastávku „Zikova“, zůstanou v tomto prostoru hned dvě cestujícími hojně využívané zastávky „Povel škola“ a „Slavonínská“ nedotčené tramvajovou tratí. Při zprovoznění I. etapy a zavedením linky č. 5, došlo k úplnému zrušení autobusové linky č. 23 s výchozí/cílovou zastávkou „Zikova“, a tím k prodloužení docházkové vzdálenosti na zastávku „Trnkova“ asi o 200 m. Lze tedy předpokládat, že po i po dokončení II. etapy se autobusy na sídlišti Nové Sady vyskytovat budou, byť v menší míře než je tomu dnes. Nyní sídliště Nové Sady obsluhuje hlavně autobusová linka č. 16. Na několika následujících snímcích si připomeňme autobusový provoz na ulici Zikova krátce před tím, než se tato ulice začne výstavbou tramvajové tratě zcela měnit. Linku č. 16 obsluhují v pracovních dnech autobusy Solaris Urbino 18 (běžný interval 10/15 minut), o víkendech autobusy Solaris Urbino 12 (interval 20 minut).

Solaris Urbino 12 č. 653 DPMO na ulici Zikova, 6. 3. 2021 © Libor Hrubý


Solaris Urbino 12 č. 654 DPMO na ulici Zikova, 6. 3. 2021 © Libor Hrubý


Solaris Urbino 12 č. 642 DPMO na ulici Zikova, 7. 3. 2021 © Libor Hrubý


Solaris Urbino 12 č. 635 DPMO na ulici Zikova, 7. 3. 2021 © Libor Hrubý


Solaris Urbino 18 č. 401 DPMO na ulici Zikova, 7. 3. 2021 © Libor Hrubý


Solaris Urbino 18 č. 409 DPMO na ulici Zikova, 9. 3. 2021 © Libor Hrubý


Solaris Urbino 18 č. 421 DPMO na ulici Zikova, 18. 3. 2021 © Libor Hrubý


Solaris Urbino 18 č. 413 DPMO na ulici Zikova (Olomouc, 18. 3. 2021 © Libor Hrubý

Na závěr ještě dodejme, že ani Olomoučané samotní nemají na výstavbu tramvajové tratě na Nové Sady jednotný názor. Tento rozpor panuje už od počátku devadesátých let, kdy tehdejší radní rozhodli o zachování a rozvoji tramvajové dopravy v Olomouci. V té době sice místní dopravní podnik provozoval zánovní vozy T3, ale většina tramvajových tratí se tehdy nacházela v katastrofálním stavu. Bylo ovšem tehdy rozhodnuto, tak jak bylo rozhodnuto a město Olomouc celá léta investuje nemalé sumy do tramvajového provozu, který se neustále potýká s nevyhovujícím stavem tratí a jejich častými opravami. Též pořizování a údržba vozidel pro tramvajový provoz není žádnou levnou záležitostí. Opomenout nemůžeme ani tristní stav zdejší kapacitně nevyhovující tramvajové vozovny, byť se léta připravuje výstavba vozovny nové, která by alespoň částečně ulevila provozu ve vozovně stávající, což bude vyžadovat další nemalou investici. Pro město velikosti Olomouce (100 tisíc obyvatel) by byl pravděpodobně lepším řešením trolejbusový provoz, který by přinesl úsporu přinejmenším v nulových nákladech na údržbu kolejí, ale to je úvaha nad rámec tohoto pojednání. I samotní radní nejsou dnes v postoji k tramvajím a k budování nové tratě jednotní, o čemž svědčí příspěvek zastupitelů za polické seskupení „Piráti a Starostové“, zveřejněný taktéž v „Radničních listech“ č. 3/2021:

Tramvajová trať na Nové Sady - dobrá věc ve špatnou dobu?

V poslední době se setkáváme s kritikou, že Piráti a Starostové nechtějí v Olomouci výstavbu nových etap tramvajové trati. Dovolte nám tedy stručně shrnout základní body celé situace kolem tramvajové trati na Nové Sady a vysvětlit tak různé postoje, které se liší i v rámci našeho zastupitelského klubu.

Hledisko strategické: Tramvaje jsou nejlepší prvek MHD. Nedrncá to v nich, převezou najednou nejvíc lidí, vydrží desítky let v provozu a „nečmoudi". Největší sídliště ve městě si rozhodně zaslouží nejlepší spojeni s centrem. Chceme-li nabídnout lidem alternativu k autům, musíme mít adekvátní náhradu. Navíc parkoviště ani na sídlištích ani v centru nedává smysl rozšiřovat. Vice parkování = více aut = méně místa pro všechny. A srovnání s údajně levnějším provozem autobusů? Do ceny provozu autobusů se nezapočítává např. výstavba a opravy silnic nebo jejich menší pohodli a kapacita. Jednoduché srovnání k dispozici není.

Hledisko finanční: město Olomouc je extrémně zadlužené. Proto musíme i ty dobré investice desetkrát promyslet, než se do nich pustíme. Celkový náklad projektu bude cca 475 mil. korun, z toho cca 347 mil. zaplatí dotace. Vypadá to jako skvělá nabídka. Ale posuďte: když vám někdo nabídne pohádkový dům za 20 mil. s tím, že vám na něj 15 mil. dá EU, koupíte si ho? Odpověď samozřejmě závisí na tom, zda máte zbylých 5 mil. Olomouc opravdu zbylých 142 mil. nemá, a tak se (opět) zadluží. A splácet začne teprve po příštích komunálních volbách. Provoz tramvaje navíc není levný, takže jde o investici, která bude generovat další náklady.

Hledisko realizační: tramvaje jsou skvělé na rovných úsecích, kde dokáží prodat své nejlepší vlastnosti, tj. zrychlení a pohodlnou jízdu. Jakmile se jí do cesty postaví zatáčky nebo nerovnosti, je to jako jezdit na běžkách v hlubokém sněhu - nějak to půjde, ale nebude to ideální. Navíc by měla vést co nejblíže k domovním dveřím cestujících. Trať z centra do Slavonína vede kvůli "odbočce" k Šantovce nejdříve "územím nikoho" kolem Moravy, načež ji čeká vice zatáček, než bylo potřeba. To je škoda, protože k tramvaji má spousta lidí zbytečně daleko a cestující ztrácejí v zatáčkách cenné minuty na každé trase.

Situace tedy není jednoduchá. Pro rozvoj města jde o pozitivní krok kupředu, který ale opět znamená významný zářez do rozpočtu. Rádi si přečteme váš názor na téma např. na facebooku Piráti a Starostové nebo na info@piratistarostove.cz.

Marek Zelenka a Viktor Tichák / Piráti a Starostové.

Postup stavby tramvajové tratě lze sledovat na stránkách: https://www.olomouc.eu/tramvajova-trat/uvod

Úvodní snímek: Vozy EVO1/o č. 121+123 DPMO a VarioLF plus/o č. 114+113 DPMO na zastávce Trnkova, 26.3.2021 © Libor Hrubý

Upravil: Jiří Mazal