Kontejnerový terminál METRANS v České Třebové dokončen

4.1.2013 8:00 Pavel Stejskal

Kontejnerový terminál METRANS v České Třebové dokončen

Přelom roku 2012 a 2013 přinesl dokončení kontejnerového překladiště firmy METRANS v České Třebové, jeho kolaudaci a zahájení provozu. Došlo zde k využití několik let opuštěného prostoru za nádražím Střed, který byl místním známý pod názvem „montážní základna“. Ta zde vznikla v polovině 80. let pro potřeby železničního vojska.

 

 

 

 

Na montážní základně byla kompletována kolejová pole pro rozsáhlé opravy železničních tratí v širokém okolí České Třebové. Po zrušení železničního vojska byly prostory opuštěny, vybudovaná kasárna byla nejprve ponechána svému osudu, po jejím zdevastování a rozkradení, byly žalostné zbytky strženy. Zůstaly jen koleje a jeřábová dráha, místy staré kolejnice a zapomenuté pražce. Pak základnu využívaly k montážním pracím firmy, podílející se na výstavbě koridoru nejprve z České Třebové do Brna, později i mezi Pardubicemi a Olomoucí. Pak i tyto koleje osiřely, jen sporadicky využívány pro montáž nebo demontáž kolejových polí různými firmami. Pouze asfaltové plochy, kdysi sloužící pro příjezd aut, byly využívány autoškolami jako cvičná plocha.

V pondělí 14.února 2011 byly pozemky v tomto prostranství předány stavební firmě, část pozemků patřilo SŽDC, ČD, městu Česká Třebová a obci Semanín. Všechny pozemky byly před zahájením stavby odprodány firmě METRANS, ta tedy mohla zahájit stavbu nového překladiště. Hned na jaře 2011 byly na budoucím staveništi vykáceny náletové dřeviny, které se za roky, kdy bylo toto prostranství nevyužívané, proměnily ve vysoké stromy. Prostor byl vyčištěn, ale pak se zdálo, že se stavba opět na dlouho zastavila. Vše znovu zarostlo kopřivami a lebedou. O to větší úsilí však probíhalo v úřední agendě. Připravovaly se konkrétní stavební plány, dolaďovaly se majetkové a právní vztahy, rozběhlo se stavební řízení, které vyvrcholilo v září 2011, kdy bylo vydáno stavební povolení.


Plán stavby kontejnerového terminálu METRANS Česká Třebová

Mezitím probíhaly další přípravné práce, které se odehrávaly hlavně mimo budoucí staveniště. Byla vybudována nová příjezdová komunikace k budově 039, došlo k úpravám kolejí a rekonstrukci části jižní spojovací koleje v prostoru někdejšího pískovacího zařízení, na tzv. pískové koleji. Od druhé poloviny září 2011 pak započal stavební ruch na samotném staveništi kontejnerového překladiště. Došlo k vyčerpání a zavezení rybníčku, proběhly práce na budování kanalizace a začala navážka zeminy a úpravy terénu. Byla také postavena provizorní jeřábová dráha, která pak sloužila k montáži jeřábů. Téměř celou zimu 2011/12 staveniště překladiště METRANS spalo zimním spánkem. Prováděla se jen ostraha oplocené části staveniště, kde byly odstavené stavební mechanizmy a pokud to počasí dovolilo, pokračovaly výkopy pro kanalizaci a přemístění inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny.

Silné mrazy v únoru 2012 pak veškeré přípravné a doplňkové práce zcela zastavily. Ale od pondělí 20. 2. se staveniště opět probudilo. Nejprve sem byly navezené pracovní kontejnery a ve středu 22. 2. začaly kamiony navážet části prvního portálového jeřábu. Další dny pak pokračovaly přípravné práce ke stavbě jeřábu. Brzy na to se zde objevil druhý jeřáb a oba byly postavené na předem připravený kus provizorní jeřábové dráhy. Jeřáby se novou dominantou nádraží. V dubnu 2012 se pak definitivně rozjely stavební práce. Nastoupily stavební firmy s technikou a začala úprava celé pláně budoucího kontejnerového překladiště. Proběhlo odvodnění a zpevnění celé plochy a přemístění velkého množství zeminy. Byly vykácené další dřeviny, kterými byla část stavební plochy stále pokryta. Původní kolejiště bývalé základny bylo vytrháno, sloupy po elektrickém vedení pro původní jeřáby byly zbourány.


První stavební práce, v popředí budování jeřábové dráhy (13.10.2011) © Pavel Stejskal

Proběhla injektáž a osazení železobetonových pilířů ke zpevnění celé plochy. Došlo k postupné úpravě pláně pro budoucí kolejiště. Ve vjezdové skupině proběhly v dubnu 2012 také výluky, kdy byla upravena zhlaví pro plynulejší vjezd kontejnerových vlaků. Další měsíc byly položené první koleje a vyhybky na upravenou pláň. Příznivé letní počasí umožnilo rychlý postup prací a tak v září 2012 byla stavba z 80% dokončena. Počátkem listopadu byl na dokončované překladiště METRANS dovezen v rozloženém stavu další portálový jeřáb, tentokrát již třetí. Nastala tedy kompletace celé konstrukce, nejprve na zemi. V pondělí 19. listopadu byl ještě jeřáb na zemi dokončován, ve středu 21. listopadu již byla zdvižena první část a usazena na dokončený pojezd.

Ve čtvrtek 22. listopadu pak byla usazena další část jeřábu, která se rozprostírá nad všemi kolejemi. Další dny pak probíhalo dokončování montáže, připojení elektroinstalace a připevňování dalších konstrukčních prvků. V té době také proběhly dokončovací práce na terénu, poslední úpravy trolejového vedení a zaplocení celého areálu. Dokončena byla také silnice od stavědla 039 k vjezdovému nádraží vyasfaltováním jejího povrchu. V prosinci 2012 byla stavba terminálu definitivně dokončena a zkušební provoz překladiště byl povolen od 12. prosince 2012. Dokončovala se už jen montáž zabezpečovací techniky, která je nutná k tomu, aby monitorovala narušení vstupu osob, které nemají co pohledávat v obvodu překladiště.


Pohled na kolejiště terminálu ze stanoviště strojvedoucího (20.12.2012) © Pavel Stejskal

Pomocí průmyslových kamer bude mít obsluha stavědla vizuální kontrolu na brány s kolejovým napojením na nádraží ČDC. Stejnou kontrolu tak bude mít i ochranka u silničního vjezdu. Areál musí splňovat také celní ochranu, neboť se zde budou překládat kontejnery, dopravované pod celní kontrolou ze zemí mimo Schengen. Původní plány o zpracování jednoho páru vlaků denně v prosinci 2012 se neuskutečnily, vlak nakonec žádný nedorazil, přijelo jen několik kontejnerových vozů s kontejnery různých velikosti. Zkušební provoz tak byl zahájen bez oficialit a jeho hlavním zaměřením bylo seznámení všech zaměstnanců METRANS s činnostmi, které je čekají při ostrém provozu překladiště.

Jeřábníci si tak v klidu odzkoušeli ovládání jeřábů, kolosů, které se staly novou dominantou nádraží. Naučili se tak pracovat s různými typy kontejnerů, nakládání kontejnerů na vozy, jejich snesení a uložení na odkládací prostory. Zároveň se tak ověřila technika a v klidu se vychytaly různé závady, které se tak bezesporu u tak složitého zařízení čas od času vyskytnou. Stejnou činnost prováděla i obsluha stavědla. Velín stavědla je umístěn v provozní budově, která vznikla semknutím několika buněk, jejich vzájemným propojením. Stavědlo je elektronické, označené Modest-Pes od firmy První signální. Signalista ovládá stavění vyhybek, návěstidel a obou bran do areálu pomocí počítače a myši kliknutími na příslušné prvky na obrazovce počítače.


Stanoviště signalisty METRANSu (20.12.2012) © Pavel Stejskal

Také toto zařízení bylo nutno odzkoušet, zvláště v podmínkách zimy, která je největším náporem na elektronickou techniku. Ale i mechanická část stavědla, vyhybky, bylo potřeba pečlivě odzkoušet, tak aby spolehlivě fungovaly. Signalista nemá přímý výhled na kolejiště areálu a posun, vše sleduje na obrazovce počítače a na monitoru průmyslových kamer. ČD Cargo vyhrálo výběrové řízení na obsluhu terminálu a tak pracovníci ČDC, kteří se budou podílet na obsluze, posunu a odbavení vlaků v areálu překladiště, prováděli v prosinci 2012 seznámení s provozním řádem a poznání pracoviště v areálu METRANS. Vlastní manipulaci s kontejnery, stavění vlakových cest a posunu v kolejišti a další činnosti mimo kolejiště budou zajišťovat zaměstnanci METRANS. V areálu překladiště by měla být zřízena také pobočka Celního úřadu.

Nový terminál METRANS v České Třebové zabírá pozemky o výměře 138 tisíc metrů čtverečních, je zde 6 kolejí pro manipulaci s kontejnerovými vozy. V areálu překladiště je povolená rychlost 30 km/hod, při sunutí 20 km/hod. Délka kolejí se pohybuje mezi 825 metry, po 885 metrů. Číslování kolejí je postupné, od jižní spojovací koleje, čísly 901 – 906. Příjezdová kolej od vjezdového nádraží je číslo 901a, kusá kolej ve směru k odjezdovému nádraží je číslo 901b. Každá z kolejí je vybavená seřaďovacími návěstidly. Seřaďovací návěstidla jsou rovněž u vjezdů do areálu, navíc v koleji 901a před vjezdem na vjezdové nádraží je umístěna výkolejka. Obě zhlaví, příjezdové koleje a části kolejí po jeřábovou dráhu jsou elektrifikovány.


Situační plán kolejiště terminálu METRANS v České Třebové

Vlaky budou vedeny elektrickými lokomotivami, které na konci troleje stáhnou sběrač a na kolej dojedou samotíží. Ostrý provoz se tak rozjede během ledna 2013 a v květnu by překladiště mělo fungovat na plný výkon s předpokládaným počtem 25 párů vlaků za den. Vlaky sem budou dojíždět a odjíždět hlavně na východ, ale budou zde i relace do Rotterdamu, Hamburgu a na další kontejnerové terminály také v západní Evropě. Vlaky bude z části vozit METRANS svými lokomotivami, z části sem budou zajíždět stroje dalších dopravců.

Část vlaků sem bude vozit rovněž ČD Cargo, hlavně modernizovanými stroji 363.5. Provoz jak se zdá, bude pestrý a zajímavý. V České Třebové tak skončila první z etap výstavby kontejnerového terminálu, další etapou má být výstavba opravny kontejnerů a vozů. Po ní pak bude následovat další etapa. Tou bude vybudování budovy pro vedení firmy a pro dispečerské pracoviště centrálního řízení kontejnerů ve střední Evropě.


Zasněžený terminál METRANSu čeká na první vlak (9.12.2012) © Pavel Stejskal

Před několika týdny probleskla v regionálních sdělovacích prostředcích zpráva o výstavbě dalšího kontejnerového terminálu, tentokrát v Lichkově. Ten bude stavět investor Euroterminál Lichkov s.r.o., v jehož řadách jsou také osoby, které usilovaly v letech 2005 – 2008 o stavbu kontejnerového překladiště v Rudolticích v Čechách. To, jak je známo, nakonec nebylo postaveno. Terminál v Lichkově by měl být převážně překládkový (vlak – vlak) a nacházet se má hned vedle nádraží, v prostorách po dřevařské továrně, která se za léta nečinnosti proměnila v ruinu. Zda terminál dojde k realizaci, přinese teprve čas. Rozhodnutí o stavbě však mělo předcházet referendum občanů Lichkova, to ale bylo odloženo na neurčito, neboť investor nedodal potřebné informace o záměrech společnosti.

Odkazy:
  1. METRANS - Wikipedie
  2. METRANS – Container terminals and all-in intermodal service in Central Europe (oficiální stránky)
  3. Nákladní železniční doprava - ČD Cargo, a. s. (oficiální stránky)
  4. Překladiště vagonů v České Třebové začne fungovat už koncem roku
  5. Moderní logistický terminál Metrans získal dotaci EU
  6. Lichkov: další velké referendum

Úvodní snímek: 20.12.2012 jeřáby již čekaly na kontejnerové vlaky © Pavel Stejskal

Galéria

Súvisiace odkazy