Z historie moravských tratí: Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm (4)

24.1.2013 8:00 Stanislav Plachý

Z historie moravských tratí: Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm (4)

Čtvrtý díl našeho seriálu o lokálce z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm nám přiblíží, jakou proměnou může trať projít po přívalových deštích a postupné modernizaci, jak infrastruktury, tak i vozového parku, od neblahých událostí v létě roku 2009 až do současné doby.

 
 
 

Historie provozu trati v letech 2009 – 2012 (povodně a rekonstrukce)

Velký zásah do pravidelného provozu na trati, přivodily přívalové srážky. Ty zasáhly Valašsko 24. a 25. června 2009. V důsledku velkých povodňových škod na infrastruktuře byl provoz na trati zastaven a dočasně nahrazen autobusovou dopravou. Povodní bylo zasaženo celkem sedm míst na trati a musely být provedeny nutné práce k opětovnému zprovoznění dopravy.

Zasažená místa při povodních 24. a 25.6.2009
Kilometr
Místo a rozsah škod (železniční spodek a svršek)
1,352
železniční přejezd – lokalita Potůčky
 
V místě úrovňového železničního přejezdu v km 1,352 došlo k naplavení a zanesení kolejového lože v dl. 40 m, zanesení příkopů v dl. 250 m a upevňovadel na 66 pražcích.
1,885 ÷ 2,450
zastávka Krhová
 
V prostoru zastávky Krhová došlo k zanesení kolejového lože naplaveninami v dl. 410 m. Současně došlo k erozi ze zpevněné hrany nástupiště v délce 2 m.
3,782 ÷ 6,039
odplavené a znečištěné kolejové lože
 
Vzdutím hladin příčných vodotečí došlo k zaplavení koleje tratě v km 5,180 ÷ 5,480 tj. v dl. 300,00 m. Vlivem silného proudu vody došlo k zaplavení kolejového lože cca 510 m3 a jeho částečnému splavení mimo drážní těleso. Současně došlo ke značnému zanesení drobných upevňovadel naplaveninami (vegetace, odpad…).
Vzdutím hladin příčných vodotečí došlo k zaplavení koleje tratě v km 5,500 ÷ 5,600 tj. v dl. 100,00 m a km 5,850 ÷ 5,870 v dl. 20,0 m. Vlivem silného proudu vody došlo k zaplavení kolejového lože cca 110 m3 a jeho částečnému splavení mimo drážní těleso. Současně došlo ke značnému zanesení drobných upevňovadel naplaveninami (vegetace, odpad…).
6,045
výhybna Zašová … úrovňový přechod pro pěší
 
Z důvodů zahlcení mostního otvoru došlo ke vzdutí hladiny příčného toku a k následnému zaplavení kolejí ve výhybně Zašová. V km 6,045 došlo k zaplavení úrovňového přechodu pro pěší – konstrukce pedeSTRAIL. Konstrukce přechodu a kolejového lože byla znečištěna jemnozrnnými zeminami a organickými naplaveninami v dl. cca 25,0 m. Současně došlo ke značnému zanesení drobných upevňovadel naplaveninami (vegetace, odpad…).
6,062 ÷ 6,233
výhybna Zašová … znečištěné kolejové lože
 
Z důvodů zahlcení mostního otvoru došlo ke vzdutí hladiny příčného toku a k následnému zaplavení kolejí ve výhybně Zašová. V km 6,062 ÷ 6,233 tj. v dl. 171 m došlo k totálnímu zaplavení kolejového lože a jeho znečištění jemnozrnnými zeminami a organickými naplaveninami (větve, tráva apod.). Současně byly zaplaveny i výhybky č. 1 a 2 a nástupiště s nezpevněnou hranou v dl. 150,0 m, u kterého došlo k destrukci sypané nástupní hrany a jejímu odplavení.
7,780 ÷ 8,100
Výhybna Střítež nad Bečvou … znečištěné kolejové lože
 
Z přívalových srážek došlo k zaplavení území dopravny D3 Střítež nad Bečvou včetně kolejiště. V km 7,780 ÷ 8,100 tj. v dl. 320 m došlo k zaplavení kolejového lože a jeho znečištění jemnozrnnými zeminami a organickými naplaveninami (větve, tráva apod.). Současně byly zaplaveny i výhybky č. 1 a 2 a nástupiště s nezpevněnou hranou v dl. 125,0 m, u kterého došlo částečně k destrukci sypané nástupní hrany a jejímu splavení.
 

Další rekonstrukce byly provedeny až po povodních v roce 2009. Postupně docházelo také k rekonstrukcím kolejišť (Zašová, Hrachovec, Střítež, Zubří) a modernizacím zastávek. Od 24. – 27. listopadu 2009 proběhla v Rožnově demolice bývalé drážní bytovky. Ta se nacházena, na konci nádraží u silniční křižovatky. V polovině května 2010 přišly na rožnovskou lokálku další přívalové deště. Ty však neměly tak silnou podobu ani dopad, jako tomu bylo v roce 2009.

Zašová – rekonstrukce

Dne 24. června 2010 bylo v Praze na ústředí SŽDC rozhodnuto o přestavbě zastávky na nákladiště Zašová. Po demolici staniční budovy, která započala již 9. června 2010, následovaly další stavební práce, při kterých byla zrušena kusá manipulační kolej č. 2 se zarážedlem (stavební délka bez výhybky cca 100 m). Dále byla odstraněna výhybka č. 1 a nahrazena kolejovým polem. Odstranění se nevyhnulo ani zabezpečovací zařízení příslušné k postradatelné koleji a kolejovému rozvětvení.


Práce v Zašové dne 6.5.2010 © Ing. Ivan Vránský

Zubří – rekonstrukce

Dne 28. července 2011 bylo zahájeno řízení o zrušení vlečky s firmou Gumárny Zubří a.s. Ta byla využita naposledy v roce 2009 při povodních pro odstavení motorové jednotky Regionova 814.076. Po projevu nezájmu provozovatele byla vlečková kolej zrušena 15. září 2011. Krátce po tomto rozhodnutí začala nepřetržitá výluka na trati, která trvala 10 dní. Za tuto krátkou dobu byla dána do zkušebního provozu nová zastávka a opravený přejezd. Slavností zprovoznění zastávky proběhlo ve čtvrtek 27. října 2011. Po přestavbě je nástupiště situováno blíže k městu.

Do stavby nového nástupiště vznesly svůj požadavek i České dráhy, které navrhovaly minimální délku 90 m. Výsledné parametry zastávky, délka 100 m, šířka 2,5 m a výška nástupní hrany nad temenem kolejnice 550 mm spolu s přístřeškem pro cestující a novým osvětlením, vyhovují nejnovějším požadavkům a splňují požadované normy. Délka nástupiště vyhovuje i pro pravidelné nostalgické jízdy, které se na trati provozují. Zastávka se stala také místem pro nástup handicapovaných cestujících, se sníženou schopností pohybu a orientace.

Průměrný denní nástup cestujících na zastávce je 117 osob a průměrný denní výstup je 118 osob. Nejvyšší nástup u jednoho vlaku je 30 cestujících. Financování stavby bylo ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové investiční náklady činily cca 18 000 000 Kč, z toho vlastní realizace 15 500 000 Kč. Investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa Olomouc. Správcem zastávky je Správa dopravní cesty Zlín.


Modernizovaná zastávka Zubří dne 27.10.2011 © Ing. Ivan Vránský

Další události

V třítýdenním období od 15. dubna 2011 do 5. května 2011 došlo opět k odstávce provozu na trati do Rožnova. Hlavním důvodem nepřetržité výluky bylo odstraňování povodňových škod z roku 2010.

Od 7. října 2012 započal na „Rožnovce“ provoz nové motorové jednotky 844.003-4 typu LINK2, výrobce PESA Bygdoscz. Po dodání dalších kusů do PJ Valašské Meziříčí tyto jednotky zajišťovat provoz na rameni Rožnov pod Radhoštěm – Kojetín. V novém jízdním řádu, který vešel v platnost 9. prosince 2012, byla zatím motorová jednotka 844.003-4 nasazena na spojích 13201/13241/13203/13200/13222 a Sp1640, který zajíždí přímo do Kojetína. V lednu 2013 by měla do Valašského Meziříčí přijít druhá jednotka, která rozšíří počet spojů, na kterých se budou moci cestující svést tímto moderním vozidlem.

V pondělí 10. prosince 2012 započala demolice původní budovy ve Stříteži nad Bečvou. Ve čtvrtek 13. prosince 2012 byla budova srovnána se zemí. Jednalo se o jednu z nejpěknějších staveb na „Rožnovce“.


Bourání staré staniční budovy ve Stříteži nad Bečvou © Jiří Valenta

V pátém, předposledním dílu tohoto seriálu si přiblížíme osudy rožnovských vleček.

Úvodní snímek: 844.003-4 jako Os 13213 v Hrachovci © Stanislav Plachý

Galéria

Súvisiace odkazy