Staničné zabezpečovacie zariadenie - Liptovský Mikuláš

23.5.2008 8:00 Djexpres

Staničné zabezpečovacie zariadenie - Liptovský Mikuláš

Čo sú to vôbec zabezpečovacie zariadenia? Je to zoskupenie prístrojov a závislostí medzi nimi, väčšinou do jedného celku, ktoré prispievajú k plynulosti, ale najmä bezpečnosti železničnej dopravy. Predovšetkým tým, že kontrolujú alebo nahrádzajú dopravných zamestnancov pri riadení železničnej prevádzky. Poznáme mnoho druhov železničných zabezpečovacích zariadení, ktoré rozdeľujeme podľa rôznych kritérií.

 

 

 

 

 Druhy zabezpečovacích zariadení podľa miesta použitia:

       →  STANIČNÉ - SZZ - Zabezpečujú jazdu vlakov v stanici a postavenie vlakovej alebo posunovej cesty cez koľajové rozvetvenia.
       →  TRAŤOVÉ - TZZ - Traťové zabežpečovacie zariadenia, zabezpečujú jazdu vlakov na šírej trati v medzistaničných úsekoch.
       →  PRIECESTNÉ - PZZ  - Priecestné zab. zariadenie, informuje účastníkov cestnej premávky pred blížiacim sa koľajovým vozidlom.
       →  VLAKOVÉ - VZZ - Vlakové zabezpečovacie zariadenie (VZ), slúži na kontrolu rušňovodiča a zabezpečuje prenos návestí na stanovište.
       →  SPÁDOVISKOVÉ
- SpZZ - Zariadenia pre mechanizáciu a automatizáciu spádovísk.

Rozdelenie podľa technológií a závislostí:

       →  MECHANICKÉ
       →  ELEKTROMECHANICKÉ
       →  ELEKTRODYNAMICKÉ
       →  ELEKTROPNEUMATICKÉ
       →  RELÉOVÉ
       →  HYBRIDNÉ
       →  ELEKTRONICKÉ 

V dnešnom seriáli reportáží o železničných zabezpečovacích zariadení sa budeme venovať konkrétnemu zariadeniu, a to staničnému zabezpečovaciemu zariadeniu.

 

 žst. Liptovský Mikuláš

Umiestnenie a určenie:

- Žst. Liptovský Mikuláš leží v km 257,590 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate normálneho rozchodu č. 180 Košice - Žilina. Podľa povahy práce je stanicou, medziľahlou a zmiešanou. Stanica Liptovský Mikuláš je stanicou samostatnou. 

Prilahlé zastávky, hlásnice a výhybne:

- Zastávka - Podtureň leží v km 249,887, nachádza sa medzi stanicami Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš. Pre každú koľaj v smere chodu vlaku má vybudované vyvýšené nástupište, ktoré je elektricky osvetlené.
- Zastávka - Okoličné leží v km 253,694, nachádza sa medzi stanicami Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš. Pre každú koľaj v smere chodu vlaku má vybudované vyvýšené nástupište, ktoré je elektricky osvetlené
- Zastávka -
Liptovské Vlachy leží v km 268,018, nachádza sa medzi stanicami Liptovský Mikuláš a Liptovská Teplá. Pre každú koľaj v smere chodu vlaku má vybudované vyvýšené nástupište, ktoré je elektricky osvetlené
- Hlásnica - Topoľ leží v km 250,089, nachádza sa medzi stanicami Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš. V Smere do Liptovského Mikuláša má samostatné oddielové návestidlo hlásnice má označenie "Lo" a samostatnú predvzesť hlásnice "PrLo". V Smere do Liptovského Hrádku má samostatné oddielové návestidlo hlásnice má označenie "So" a samostatnú predvzesť hlásnice "PrSo".
- Hlásnica - Vŕba leží v km 254,564, nachádza sa medzi stanicami Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš. V Smere do Liptovského Mikuláša má samostatné oddielové návestidlo hlásnice má označenie "Lo" a samostatnú predvzesť hlásnice "PrLo". V Smere do Liptovského Hrádku má samostatné oddielové návestidlo hlásnice má označenie "So" a samostatnú predvzesť hlásnice "PrSo".
- Výhybňa - Paludza leží v km 264,403, nachádza sa medzi stanicami Liptovský Mikuláš a Liptovská Teplá. Má štyri dopravné koľaje a na oboch zhlaviach dvojitú koľajový spojku.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici:
- V stanici je staničné zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie, (atypické) elektromechanické, s výhybkami a výkoľajkami prestavovanými ústredne, individuálne radičmi zo stavadiel a ručne. V stanici sú svetelné od seba závislé hlavné návestidlá s rýchlostnou návestnou sústavou. V stanici sa nachadzajú stavadlo 1. na zhlaví od Štrby a stavadlo 2. na zhlaví v smere od Ružomberka.

Zabezpečovacie zariadenie na trati:
- V priľahlom medzistaničnom úseku Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok  je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie, jednosmerný  automatický blok v správnom smere jazdy a po nesprávnej koľaji v smere jazdy sa nachádza zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie - telefonické dorozumievanie s oddielovými návestidlami hlásnic Vrba a Topoľ.
- V priľahlom medzistaničnom úseku Liptovský Mikuláš - Výhybňa Paludza je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie, obojsmerný  automatický blok.

 

Dopravná kancelária - riadiaci prístroj:

 
Riadiaci prístroj (elektromechanika) v dopravnej kancelárii stanice Liptovský Mikuláš.

  
Detailný pohľad na hradlové závery riadiaceho prístroja a riadiaceho prístroja ako celok.


Indikačná doska v dopravnej kancelárii stanice Liptovský Mikuláš, vedľa riadiaceho prístroja.

 
Pohľad do interiéru dopravnej kancelárie, pracovný stôl vonkajšieho a dispozičného výpravcu stanice.

 

Stavadlo 1. - výhybkársky prístroj:


Celkový pohľad na výhybkársky prístroj s indikačnou doskou stavadla 1. na štrbskom zhlaví stanice Lipt. Mikuláš.

 
Koľajové číselníky, záverníky a radiče výmen od/do Lipt. Hrádku a hradlové závery od/do Lipt. Hrádku na St.1.


Indikačná doska stavadla 1. s kontrolou voľnosti koľají a približovacích / vzďalovacích úsekov.
 
Interiér St. 1., vysielačka, telefón, zápisník voľnosti a správneho postavenia vl. cesty a vedľa budova St. 1.

 

Stavadlo 2. - výhybkársky prístroj:


Celkový pohľad na výhybkársky prístroj s indikačnou doskou stavadla 2. na ružomberskom zhlaví stanice Lipt. Mikuláš

 
Koľajové číselníky, záverníky a záverová tabuľka od/do výh. Paludza a hradlové závery od/do výh. Paludza na St.2.


Indikačná doska stavadla 2. s kontrolou voľnosti koľají a približovacích / vzďalovacích úsekov.

 
Radiče výmen dole, koľajové záverníky hore a vchodové návestidlá 1S a 2S od Paludze, približovacie a vzďalovacie úseky s kontrolou voľnosti.

 
Interiér stavadla 2. vysielačka, telefón, zápisník voľnosti a správneho postavenia vl. cesty a vedľa budova St. 2.

Zhlavia stanice:

 
Pohľad na štrbské zhlavie stanice Liptovský Mikuláš. Odchodové návestidlá a koľajové spojky.

 
Pohľad na ružomberské zhlavie stanice Liptovský Mikuláš. Odchodové návestidlá a koľajové spojky.

Návestidlá:

V stanici sa nachádzajú svetelné návestidlá, s rýchlostnou návestnou sústavou. Vchodové návestidlá "1S" a "2S" od Výhybne Paludza, majú predzvesti zlúčené s oddielovými návestidlami automatického bloku. Vchodové návestidlo "L" od Liptovského Hrádku má predzvesť zlúčenú s návestidlom automatického bloku. Odchodové návestidlá na smer Liptovský Hrádok tvoria návestidla "S1" - "S8" a Odchodové návestidlá na smer Výhybňa Paludza "L3" - "L8", z čoho vyplýva že v stanici je 6 dopravných koľají. Dopravná koľaj číslo 3, je v smere od Paludze ukončená cestovým návestislom "Sc3". Ďalej sa v stanici nachádzajú zriaďovacie návestidlá Se1, Se2 a Se3 na manipulačných koľajách.

Schématický plán stanice:

 

Princíp obsluhy staničného zabezpečovacieho zariadenia v žst. Liptovský Mikuláš:

Výpravca určí vchodovú koľaj pre vlak, ktorý je na ceste do tejto stanice. Následne sa na indikačnej doske presvedčí pomocou indikácie voľnosti koľaje, či je zamýšlaná koľaj na ktorú príde tento vlak, voľná. Ak áno, spraví telefonickú prípravu vlakovej cesty do ktorej sú zapojení obaja signalisti. Uvedieme príklad: Dispozičný výpravca: „Vlak 511 na prvú a z prvej koľaje“. Signalista na vchodovom zhlaví: opakuje hlásenie po výpravcovi a signalista na odchodovom zhlaví odpovedá: „Rozumiem“. Ďalej nasleduje obsluha zabezpečovacieho zariadenia. Výpravca presunie posuvný gombík na koľajovom reliéfe na vchodovej aj odchodovej strane na 1. koľaj a preloží smerové záverníky proti zamýšľanej jazde vlaku a jedným krátkym zazvonením na hradlovom zvončeku, vyzve signalistov k obsluhe.  Preložením smerových záverníkov vylúčil súčasné vchody na túto koľaj. Signalistom sa po  zazvonení hradlového zvončeka zobrazilo v koľajovom číselníku číslo koľaje na ktorú, alebo z ktorej idú stavať vlakovú cestu. Toto číslo porovnajú so zápisom, ktorý spravili počas telefonickej prípravy do zápisníka voľnosti a správneho postavenia vlakovej cesty. Ak súhlasí, zistia voľnosť vo svojom obvode zodpovednosti pre danú vlakovú cestu, pohľadom na indikačnú dosku, kde majú kontrolu voľnosti koľají. Prestavia výhybky, výkoľajky a odvratné výhybky podľa záverovej tabuľky pre danú vlakovú cestu a nasledovne preložia koľajový záverník k číslu v koľajovom číselníku. Po tomto úkone ak zaklesol koľajový záverník  sú výhybky vo vlakovej ceste uzavreté mechanicky, ďalej nie je možné prestavovať výmeny až kým opäť signalista neprestaví koľajový záverník do základnej polohy. Ďalším potrebným úkonom pre zaistenie vlakovej cesty je záver výmen. Signalisti stlačia hradlové tlačítko záveru „zaver výmen od/do“ (pre daný smer) a zatočia kľukou induktora až kým sa clonka záveru nezmení z bielej farby na zelenú, pohyb clonky má postupný chod, najskôr sa  zmení na riadiacom prístroji u výpravcu, (ktorý dostane týmto úkonom kontrolu o stave záveru cesty) a nasledovne u výhybkára, ktorý točil kľukou induktora. Po vykonaní tohto úkonu je vlaková cesta zaistená aj elektricky a signalistovi nedovolí prestaviť koľajový záverník do základnej polohy, tým pádom nemá možnosť prestaviť žiadnu výmenu, po postavení vlakovej cesty. Po týchto úkonoch výpravca prestaví návestidlá na návesť dovoľujúcu jazdu, keďže signalista na odchodovom zhlaví obsluhou výhybkárskeho prístroja nahlásil výpravcovi voľnosť, najskôr prestaví odchodové návestidlo na návesť dovoľujúcu jazdu a nasledovne aj vchodové návestidlo na návesť dovoľujúcu jazdu. V prípade, že by vlaková cesta končila pri odchodovom návestidle, signalista na „koncovom“ zhlaví nemôže nahlásiť voľnosť obsluhou zabezpečovacieho zariadenia, musí tento úkon vykonať pomocou telefonického hlásenia. Príklad: „pre vlak 45 765 na 6 koľaj voľno (priezvisko signalistu)“.

Keďže sa jedná o elektromechanické zariadenie 2 kategórie, má zabezpečené len vlakové cesty. Pri posune nie je možné vykonávať záver posunovej cesty, preto je zodpovednosť na signalistovi, aby sa nepomýlil a nepostavil posunovú cestu na iný posunujúci diel prípadne stojace vozidlá. Podobne by to bolo v prípade, kedy by nebolo možné spraviť obsluhou prístrojov záver výmen, jazda vlakov by bola nezabezpečená.

Atypické na tomto zabezpečovacom zariadení, je rozdiel voči klasickému elektromechanickému zariadeniu. Najmä to, že návesť dovolujúcu jazdu pre vlaky nestavajú signalisti, ale výpravca priamo na riadiacom prístroji v dopravnej kancelárii. Signalisti môžu stavať na návestidlách len návesť "posun dovolený" alebo "privolávaciu návesť", ale len v prípade, že obdržia súhlas na postavenie tohto návestného znaku od výpravcu pomocou zabezpečovacieho zariadenia. Podobne veľkou výhodou na tomto zariadení je to, že pomocou koľajových obvodov majú signalisti a výpravcovia na indikačných doskách kontrolu voľnosti koľaje, časti koľaje a približovacích/vzďalovacích úsekov. Výmeny sú viazané na koľajové obvody, aby pri posune nebolo možné prestaviť výmenu pod idúcimi vozidlami.

Galéria

Súvisiace trate