Doprava na Kadaňsko - tušimickej dráhe

4.11.2005 14:00 Ing. Martin Balkovský

Doprava na Kadaňsko - tušimickej dráhe

Doly Nástup Tušimice (DNT) sú významným producentom hnedého uhlia a strategickým dodávateľom paliva pre elektrárne ČEZ a.s. , ako aj pre ďalších nezávislých výrobcov tepla. Priamo pri zdroji paliva, v severočeskej hnedouholnej panve v blízkosti mesta Kadaň, bola v rokoch 1963 - 1964 uvedená do prevádzky elektráreň ČEZ a.s.- Tušimice I (už odstavená, dnes už Tušimice II), neskôr v rokoch 1967 - 1968 aj prvý blok elektrárne Prunéřov I (od roku 1981 – 1982 aj Prunéřov II), do ktorého sa hnedé uhlie z DNT dodnes dopravuje po železničnej vlečke, tzv. Kadaňsko-tušimickej dráhe.

V roku 1994 sa na základe rozhodnutia Fondu národného majetku ČR spojila s ďalším producentom uhlia – Doly Bílina (DB) a založila sa spoločnosť Severočeské doly, a.s. so sídlom v Chomutove. V dôsledku vhodného využitia veľkého výrobného aj dopravného potenciálu  sa uskutočnila reštrukturalizácia spoločnosti, pričom vznikali tzv. dcérske spoločnosti. Oddelením koľajových dopráv železníc normálneho rozchodu spoločností DNT a DB od ťažobných a opravárenských prevádzok vznikla akciová spoločnosť Severočeské doly – Kolejová doprava a.s. (SD-KD a.s), špecializovaná na prevádzkovanie banských železničných tratí-vlečiek a železničnej dopravy na nich, ako aj na tratiach cudzích železničných spoločností napojených na banské železničné trate. Táto spoločnosť, delená ešte na Prevádzku Tušimice a Prevádzku Ledvice, bola založená zápisom v obchodnom registri na krajskom súde v Ústí nad Labem dňa 7.11.2001 a pre výkon hlavnej činnosti bola vybavená majetkom od 100% vlastníka – SD a.s. v celkovej hodnote 400 000 000,- Kč, ktorú fakticky tvorili vložené železničné vozidlá: 7 rušňov radu 130 (044-1, 045-8, 046-6, 050-8, 051-6, 053-2, 054-0), 4 rušne radu 184 (501-1, 502-3, 503-1, 504-9), celkovo 9 motorových rušňov radu 704 (526-3, 550-3, 554-5), 721 (524-7), 724 (706-7), 740 (451-0), 744 (702-2) a 770 (501-5, 505-6) a nakoniec 240 ks železničných nákladných vozňov radu Wap/Falls, Sas a Nsk. Aj preto už spomínané rušne postupne dostávajú  firemný zelený náter s čierno-bielymi pásmi a písmenami, ktorý je typický pre hnacie vozidlá SD-KD a.s. Prevádzka Tušimice SD-KD a.s. si pre svoju prepravnú činnosť prenajíma aj ďalších 6 elektrických rušňov radu 130 (041-7, 042-5, 047-4, 048-2, 049-0, 052-4), ako aj 4 prototypy elektrických posunovacích rušňov radu 114 (501-0, 502-8, 503-6, 504-4) v skúšobnej prevádzke, ktorých vlastníkom sú Severočeské doly a.s., DNT. Z celej 14 kusovej série rušňov radu 130 vyrobenej v roku 1977 pre Severočeský hnedouholný revír chýba jedine 130.043-3, ktorá  skončila po zrážke s vozidlom TATRA – UDS na nezabezpečenom priecestí neďaleko mesta Kadaň ako zdroj náhradnych dielov.

 

Prevádzka Ledvice SD - KD, a.s. zaisťuje na základe zmluvy všetky prepravné a dopravné výkony na vlečke "Doly Bílina - Úpravňa uhlia Ledvice (ÚUL)" a na styku tejto vlečky s celoštátnou železničnou sieťou v žst. Světec. Podstatnú časť týchto výkonov tvorí obsluha vlečky "ČEZ, a.s. - elektráreň Ledvice" so záťažou ČD, posun prázdnych uhoľných vlakov ČD a iných dopravcov (OKD-D, VIAMONT) k nakládke pod zásobníky ÚUL, zostavovanie naložených uholných vlakov podľa dispozícií výrobného dispečera ÚUL.

Prevádzka Tušimice SD - KD, a.s. zaisťuje na základe zmluvy s Doly Nástup Tušimice všetky prepravné a dopravné výkony na ich tratiach „Dopravňa T1 Tušimice - ČEZ, a.s. - elektráreň Prunéřov“ s dĺžkou cca 12 km, „Dopravňa T1 Tušimice  - žst Březno u Chomutova" s dĺžkou cca 8 km a na styku uvedených tratí so železničnou sieťou  susediacich dopravcov (ČD, ČEZ, LUMICA). Hlavný výkon predstavuje preberanie a prepravu prázdnych uhoľných vlakov z elektrárne Prunéřov (neďaleko žst Kadaň) a ČD - žst. Březno u Chomutova do dopravne T1 Tušimice, posun pri ich nakládke pod zásobníky Ústrednej drtičky uhlia Tušimice (ÚDUT), prepravu ložených uhoľných 18 vazňových súprav do elektrárne Prunéřov a posun pri ich vykládke, zostavovanie a prepravu ložených uhoľných vlakov ČD do žst. Březno u Chomutova a ich odovzdávanie, ako aj preprava vápenca pre odsírenie elektrárne ČEZ, a.s. - Tušimice II.

Na prevažne dvojkoľajnej trati DNT elektrifikovanou jednosmernou trakciou s napätím 3000 V, so železničným zvrškom konštruovaným a udržiavaným na traťovú rýchlosť 60 km/h, pričom povolená maximálna rýchlosť vlakov je 50 km/h,  jazdia nákladné vlaky o celkovej hmotnosti 2570 ton pri maximálnom stúpaní trate 14 %o, resp. 1612 ton pri maximálnom stupaní trate 19 %o. Aj preto musí byť Prevádzka Tušimice SD-KD a.s. vybavená výkonnými hnacími vozidlami elektrickej trakcie, ktorých údržbu a prevádzkové ošetrenie vykonáva v dvoch halách prenajatých od DNT.

 

Na záver by som chcel poďakovať zamestnancom SD-KD a.s. , ale najmä p. Jozefovi Tichému z Oddelenia legislatívy a zástupcovi vedúceho Prevádzky Tušimice p. Nápravníkovi za ochotu a pozornosť, ktorú nám venovali počas celej návštevy v priestoroch SD-KD a.s., ako aj priamo na Kadaňsko-tušimickej dráhe.

Zdroje: 

Galéria

Súvisiace odkazy