Údržba HDV, vložených, prípojných a zdrojových vozňov

23.1.2005 12:00 Karol Karolus

Údržba HDV, vložených, prípojných a zdrojových vozňov

Prečo vôbec vznikol tento príspevok. Mnohí z nás, ktorí viac menej pravideľne sledujeme stránky VLAKY.NET sa v aktualitách, ale aj v diskusnom fóre dočítame, že napríklad : „ HDV XXX.XXX sa dnes vrátilo do služby po absolvovaní ES a ...“.

Zamestnanci železníc tomu zväčša rozumejú, alebo by mali rozumieť, čo sa v tých pár slovách skrýva. Pre zvyšok laickej fandovskej verejnosti je to však španielska dedina. Pri tvorbe materiálu vychádzam z predpisu ZSSK V 25, ktorý nadobudol platnosť 1.1.2005 a je v ňom zohľadnené rozdelenie ZSSK a.s. na ZSSK a Cargo ZSSK. Materiál sa netýka osobných a nákladných vozňov. Toto je problematika podľa iných predpisov.

Výber bežne používaných skratiek:

AKB - akumulátorové batérie
ARR - automatická regulácia rýchlosti
DV - dráhové vozidlo
DŽKV - divízia železničných koľajových vozidiel
EDB - elektrodynamická brzda (odporová i rekuperačná)
HDV - hnacie dráhové vozidlo a ucelená elektrická, alebo motorová jednotka
PV - prípojný vozeň
RD - rušňové depo
rdst - rádiostanica
ŽTN - Železničné technické normy
TBS - technicko – bezpečnostná skúška
VV - vložený vozeň
VZ - vlakový zabezpečovač
ZV - zdrojový vozeň
ŽKV - železničné koľajové vozidlo

UDRŽOVACIA SÚSTAVA DV

Cieľom Udržovacej sústavy DV je zabezpečenie technickej spôsobilosti DV v prevádzke. Udržovacia sústava sa preto v princípe delí na periodickú a neperiodickú údržbu DV s pravideľne sa opakujúcimi udržiavacími stupňami. Základom udržovacej sústavy je preto logicky údržba periodická, ktorá viac – menej vychádza zo zásad prevencie proti vzniku porúch. Údržba sa organizuje tak, aby boli v maximálnej možnej miere efektívne využité vlastné opravárenské kapacity.

Periodická údržba DV

 • prevádzkové ošetrenie - 0
 • malá prehliadka - M
 • veľká prehliadka - V
 • hlavná oprava - H
 • pravideľná techn. kontrola - K
 • plánovaná oprava - P

Neperiodická údržba DV
 • neplánovaná oprava v rámci periodickej údržby - X
 • neplánovaná oprava vykonávaná samostatne – čistý nadplán - N

Pred označením údržbového stupňa sa pridáva písmeno podľa druhu DV:
 • pre elektrické vozidlá písmeno E (EO, EM, EV, ...) - elektrické rušne, elektrické vozne a jednotky
 • pre motorové vozidlá písmeno M (MO, MM, MV, ...) - motorové rušne, motorové vozne a jednotky
 • pre vozne písmeno P (PO, PM, PV, ...) - prípojné, riadiace, zdrojové vozne

Okrem periodickej a neperiodickej údržby sa vykonávajú na DV konštrukčné zmeny (rekonštrukcie, modernizácie, prevádzkové úpravy) s označením:
 • rekonštrukcie a modernizácie - R
 • prevádzkové úpravy - U