Pokračovanie transformácie ŽSR

5.1.2005 13:59Zdroj: Časopis TEMPO

Pokračovanie transformácie ŽSR

Na vlaňajšom septembrovom zasadnutí správna rada ŽSR prerokovala a schválila návrh Projektu II. etapy zmeny systému riadenia a organizovania ŽSR, ktorý je pokračovaním I. etapy zmeny. Začiatok projektu stanovili na 1. januára 2005 a podľa neho sa ŽSR rozdelí na správcu a údržbu.

Zavedením I. etapy zmeny vznikli 4 oblastné riaditeľstvá - Trnava, Zvolen, Žilina a Košice. Tieto nahradili 25 Správ železničnej dopravnej cesty. Projektom II. etapy zmeny riadenia a organizovania ŽSR sa oblastné riaditeľstvá pretransformujú do dvoch vnútorných organizačných jednotiek:

SŽI - Správa železničnej infraštruktúry
Manažment všetkých procesov prevádzky železničnej infraštruktúry (ŽI) na zabezpečovanie výkonov a opráv údržby, vrátane všetkých médií a služieb, spojených s užívaním majektu. SŽI bude zodpovedať za bezpečnosť a prevádzkyschopnosť ŽI, za plánovanie údržby a kontrolu. Oblastné riaditeľstvá budú v Trnave a v Košiciach.

ÚŽI - Údržba železničnej infraštruktúry
ÚŽI je kombináciou všetkých technických, administratívnych a riadiacich činností počas cyklu životnosti položky s cieľom udržať alebo obnoviť taký jej stav, v ktorom môže vykonávať požadovanú funkciu. ÚŽI bude zodpovedná za vykonávanie plánovaných prác ako aj okamžitej, neodkladnej údržby a jej kvality. Riaditeľstvo bude v Bratislave.

Dôvody II. etapy možno zhrnúť do štyroch základných bodov:

  1. ŽSR sa musia prispôsobiť európskym podmienkam, vyplývajúcim z platnej legislatívy.
  2. ŽSR musia pokračovať v plnení Konsolidačného plánu, schváleného vládou SR v júli 2003.
  3. ŽSR chcú vytvoriť transparentnejšie vnútroekonomické prostredie.
  4. ŽSR chcú zefektívniť nakladanie s finančnými prostriedkami a odstrániť stav neefektívnych výkonov.

Dôsledkom realizácie Projektu II. etapy budú aj úspory v procese správy majetku železničnej dopravnej cesty (ŽDC). Tieto úspory vzniknú vyčlenením nepotrebného majetku z jednotlivých zložiek ŽSR. V procese riadenia dopravy sa ráta aj s úsporami hlavne v optimalizácii siete a kapacít ŽDC (trate, staničné koľaje, zariadenia) a tiež s optimalizáciou grafikonu verejnej dopravy.

Zdroj: časopis TEMPO, december 2004

-jk-