Rokovanie Valného zhromaždenia Železničnej spoločnosti, a.s.

8.7.2004 20:10

Rokovanie Valného zhromaždenia Železničnej spoločnosti, a.s.

Bratislava - Valné zhromaždenie Železničnej spoločnosti, a.s. (ZSSK) prerokovalo 1. júla za účasti zástupcu jediného akcionára štátu ministra dopravy pôšt a telekomunikácií Ing. Pavla Prokopoviča riadnu a konsolidovanú ročnú účtovnú závierku ZSSK a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2003. Valné zhromaždenie zároveň rozhodlo o znížení základného imania ZSSK a schválilo výročnú správu ZSSK.

Valné zhromaždenie sa zoznámilo so správou nezávislého audítora, v ktorej sa okrem iného uvádza, že účtovná závierka vyjadruje verne finančnú situáciu v ZSSK. Železničná spoločnosť, a.s. dosiahla v roku 2003 výnosy 24 689,6 mil. Sk pri čerpaní nákladov 29 515,9 mil. Sk. Hospodársky výsledok ZSSK bola strata vo výške - 4 826,3 mil. Sk. Výšku straty ovplyvnilo z veľkej časti riešenie negatívnych dopadov delenia ŽSR na dve samostatné spoločnosti.

Do majetku ZSSK bol totiž pri delení delimitovaný majetok precenený vo vyšších hodnotách, ako bola jeho skutočná zostatková hodnota. Vzhľadom na to bolo potrebné tvoriť odpis dlhodobého nehmotného majetku v objeme 1,907 mld. Sk (odpisy know-how za roky 2002 a 2003) a ďalšie opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku, na zásoby, nedokončené investície a iné. Z celkového prekročenia nákladov tvorili opravné položky viac ako 58 %. K negatívnemu hospodárskemu výsledku však prispeli aj nižšie zúčtované výnosy oproti plánu, čo bol hlavne dôsledok poklesu výkonov nákladnej a osobnej prepravy, a tým aj tržieb o 1,169 mld. Sk. Tržby z nákladnej prepravy boli v porovnaní s plánom nižšie o 819 mil. Sk a z osobnej prepravy o 350 mil. Sk.

Aj napriek nepriaznivému hospodárskemu výsledku možno konštatovať, že ZSSK si za dva roky pôsobenia vybudovala postavenie spoľahlivého partnera na prepravnom trhu. Železnice mali v minulosti imidž neplatiča, no dnes je situácia iná. ZSSK uhrádza včas svoje záväzky a záujem o spoluprácu sa zvýšil.

Rok 2003 pre ZSSK priniesol najmä významné zmeny v jej finančných vzťahoch voči štátu. V štátnom rozpočte sa po prvýkrát vyčlenila väčšia suma na výkony vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave, čím sa zastavil proces zadlžovania ZSSK cez úvery so štátnou zárukou. Ďalší pozitívny krok zo strany štátu prišiel v decembri, keď prebral na seba všetky úvery so štátnou zárukou od 1.1.2004 vo výške 7,3 mld. Sk a ZSSK sa tak zbaví pohľadávok za neuhradené výkony vo verejnom záujme od roku 1994. Naplnil sa tak ďalší predpoklad úspešného oddlženia železníc.

Valné zhromaždenie na návrh Dozornej rady schválilo vysporiadanie straty za účtovné obdobie roku 2003 jej prevedením na účet - neuhradená strata minulých období. Kumulovaná strata za roky 2002 a 2003 sa podľa predloženého návrhu vysporiada znížením základného imania. Základné imanie sa znížilo o 5,272 mld. korún a tým hodnota základného imania spoločnosti je 21,5 mld. Sk. Výška základného imania spoločnosti bola rozhodnutím Valného zhromaždenia 1. júla tohto roku zapísaná do dodatku stanov ZSSK. -zssk-