GVD 2004/2005

28.6.2004 15:36

GVD 2004/2005

ŽSR - Nový cestovný poriadok 2004/2005 (CP 2004/2005) je výsledným produktom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktorý bol spracovaný na základe objednávky Železničnej spoločnosti, a.s. (ZSSK) a ostatných dopravcov s ohľadom na požiadavky zástupcov jednotlivých samosprávnych krajov, dotazov, pripomienok zo strany samotnej cestujúcej verejnosti ako aj z vlastných skúseností, sledovaní zamestnancov Divízie osobnej prepravy Košice, s prihliadnutím na technicko-technologické spracovanie ŽSR.

Nový CP 2004/2005, ktorý vstúpi do platnosti dňa 12. decembra 2004 a prinesie v osobnej doprave niekoľko zmien. U väčšiny cestujúcich to samozrejme vyvolá minimálne potrebu prispôsobiť sa im. Sme si vedomí, že nie každému sa nám podarí vyhovieť a uspokojiť jeho požiadavky, ale veríme, že pre väčšiu časť cestujúcej verejnosti nebude problém akceptovať ich. Avšak dúfame, že pre väčšinu to budú zmeny k lepšiemu. Úpravy polôh vlakov boli ovplyvnené viacerými okolnosťami, ako sú:

1) Úprava polôh vlakov vyššej kategórie.

2) Zabezpečenie kvalitnejšieho návozu a odvozu cestujúcich do zamestnania a škôl s ohľadom na nové požiadavky zo strany cestujúcej verejnosti ako aj zamestnávateľov a škôl. Hlavnou prioritou je kvalitný návoz (odvoz) cestujúcich do (z) uzla Bratislava ako aj centier kde je predpoklad väčšej ponuky pracovných príležitostí. Pri zabezpečovaní návozu (odvozu) cestujúcich počas dopravných špičiek sme sa snažili v čo najväčšej miere eliminovať predchodenie Os vlakov vlakmi vyššej kategórie, čo malo v mnohých prípadoch za následok porušenie taktu vlakov kategórie Os.

3) Zabezpečenie obslužnosti územia počas víkendu a štátom uznávaných sviatkov.

4) Prehodnotenie nízko využívaných spojení z hľadiska frekvencie cestujúcich.

5) Objem objednaných prepravných výkonov zo strany Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR stanovených v „Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme“ formou vlakových kilometrov.

V nasledujúcej časti uvádzame najdôležitejšie zmeny vo vedení vlakov kategórie Os podľa jednotlivých tratí v regióne pôsobnosti OPS OP Bratislava (bratislavský, trnavský a nitriansky kraj). Z hľadiska rozsahu zámerne neuvádzame časové posuny trás do 10 min, ak tento posun zásadne nezmenil kvalitu poskytovaných služieb.

Trať 110 Bratislava – Kúty – (Břeclav ČD)
Rozsah dopravy vnútroštátnych vlakov kategórie Os v úseku Kúty – Bratislava zostal nezmenený. Z technologických dôvodov ŽSR a ZSSK sme pristúpili k rozdeleniu väčšiny vlakov na ramene Kúty – Nové Zámky. Nakoľko sa jednalo o vlaky s dlhým pobytom v žst. Bratislava hl.st., z pohľadu cestujúceho nedochádza k žiadnemu zníženiu komfortu, pretože bude zabezpečený prípoj v pokračovaní zrušenej trasy. Ďalej dochádza len k čiastočným úpravám polôh vlakov z dôvodu posunu taktu vlakov kategórie EC ako aj z dôvodu technických a technologických obmedzení zo strany ŽSR (plánované výluky) a vytvorenia nových prípojov:

 • vlak Os 2012 z Bratislavy hl.st. (13.59 h) je vedený priamo až do žst. Břeclav s obmedzením „ide v X“
 • posledný vlak Os 2026 z Bratislavy hl.st. (22.59 h) je z dôvodu zachovania prípoja v Devínskej Novej Vsi zo smeru Wien Sudbf. od posledného vlaku ER 2568 posunutý o 11 min neskôr
 • vlak Os 2003 z Kútov (04.30 h) bude z dôvodu zabezpečenia prestupu na vlak Ex 501 do Košíc a R 332 smer Žilina vedený o 13 min skôr
 • z dôvodu posunu trasy vlaku EC 131 Warszawa – Budapest dochádza k úprave trasy vlaku Os 2015 z Kútov (12.18 h) o 13 min skôr
 • Os 2023 je vedený zo žst. Břeclav (16.50 h) priamo o Bratislavy hl.st., pričom pôvodná trasa v úseku Kúty – Bratislava je z dôvodu vedenia nového vlaku Os 7394 Gänserndorf – Bratislava a zachovania prípojov v rozsahu CP 2003/2004.

Medzinárodné vlaky kategórie Os v úseku Kúty – Břeclav, ktoré zároveň obsluhujú obec Brodské sú aj v CP 2004/2005 zahrnuté do IDS JMK. Vzhľadom na plánované výluky na tratiach ČD došlo k čiastočným úpravám trás jednotlivých vlakov, pričom došlo k zrušeniu 1 páru vlakov Os s príchodom do žst. Kúty o 05.55 h a odchodom z Kútov o 06.12 h. Čiastočné nahradenie chýbajúceho spoja v smere do Bratislavy je vlakom R 391 so zastavením na zastávke Brodské (05.03 h). K ďalším zmenám patrí:

 • posun trasy prvého vlaku z Kútov (04.58 h) o 16 min
 • nová trasa vlaku Os 4680 z Kútov o 08.13 h ako prípojný vlak zo smerov Trnava a Bratislava
 • recipročne za novo zavedený vlak 4680 bude zrušený vlak s odchodom z Kútov o 17.17 h, ktorý je nahradený zatavením vlaku Ex 278 v Brodskom s odchodom z Kútov 17.22 h
 • prvý vlak zo smeru Břeclav bude z dôvodu zachovania prípojov a technologických dôb zo strany ŽSR vedený o 20 min skôr s príchodom do Kútov o 4.27 h

Medzinárodná osobná preprava na PPS Devínska Nová Ves – Marchegg prešla výraznými zmenami, ktorých výsledkom je zavedenie 6 párov vlakov Os Bratislava – Gänserndorf, ktoré budú tvoriť doplnok k existujúcim vlakom kategórie ER Bratislava – Wien Sudbf. V žst. Gänserndorf je možnosť prestupu na smer Wien Nord s pokračovaním do staníc Wien Meidling a Wiener Neustadt, ale taktiež v žst. Marchegg na vlaky smer Wien Sudbf. Tieto vlaky budú na rozdiel od vlakov ER zastavovať aj v žst. Bratislava Lamač a taktiež budú zahrnuté do BID.

vlak

7385

7387

7389

7391

7393

7395

7397

obmedzenie jazdy

(1) - (5)

(1) - (6)

(1) - (5)

(1) - (5)

(1) - (5)

(1) - (6)

(1) - (5)

Bratislava hl.st.

05.28

09.28

11.28

13.32

15.28

17.28

19.32

Devínska Nová Ves

05.45

09.45

11.45

13.49

15.45

17.51

19.51

Gänserndorf

06.20

10.20

12.20

14.20

16.20

18.20

20.20

vlak

7386

7388

7390

7392

7394

7396

7398

obmedzenie jazdy

(1) - (6)

(1) - (5)

(1) - (5)

(1) - (6)

(1) - (5)

(1) - (5)

(1) - (5)

Gänserndorf

09.30

11.30

13.30

15.30

17.30

19.30

21.30

Devínska Nová Ves

10.12

12.04

14.12

16.12

18.12

20.12

22.12

Bratislava hl.st.

10.27

12.19

14.27

16.27

18.27

20.27

22.27Trať 114 Kúty – Skalica na Slovensku
ZSSK aj v CP 2004/2005 ostáva pri kombinovanej vozbe elektrickou a motorovou trakciou. Došlo k prehodnoteniu niektorých vlakov a k úprave polôh na základe pripomienok cestujúcej verejnosti ako aj MDPaT. Vzhľadom na príslušnosť regiónu k Trnavskému samosprávnemu kraju sú vo väčšej miere preferované priame spojenia v smere Holíč n./Moravou – Senica resp. Trnava a späť v počte 4 páry vlakov a 1 pár vlakov v smere do Bratislavy a späť.

Medzinárodné vlaky Os na PPS Skalica – Sudoměřice zostávajú v rozsahu CP 2003/2004. Vzhľadom na zabezpečenie vnútroštátnych prípojov na strane ČD aj ZSSK dochádza v žst. Sudoměřice k rozviazaniu niektorých existujúcich prípojov ako aj výraznejším posunom trás vlakov.

 • posun vlaku EC 136 zapríčinil aj posun trasy vlaku Os 2600 z Kútov (06.17 h) o 19 min a zároveň sa jedná o nové priame spojenie z Trnavy
 • priamy vlak z Nových Zámkov do Holíča n./Moravou s odchodom z Kútov o 07.05 h bol nahradený priamym vlakom Os 2632 zo Senice
 • vlak Os 2452 Skalica (08.35 h) - Sudoměřice je vedený o 40 min neskôr
 • priamy vlak z Bratislavy do Holíča n./Moravou s odchodom z Kútov o 12.22 h bol nahradený východzím vlakom Os 2408 Kúty – Skalica s odchodom o 11 min neskôr z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku EC 131 zo smeru Břeclav
 • priamy vlak z Bratislavy do Holíča n./Moravou s odchodom z Kútov o 16.37 h bol nahradený východzím vlakom Os 2414 Kúty (16.18 h) – Sudoměřice s odchodom o 19 min skôr z dôvodu úpravy polôh vlakov vyššej kategórie na trati Bratislava – Břeclav
 • vlak 2418 Kúty (17.20 h) – Skalica bol v úseku Kúty - Holíč n./Moravou nahradený vlakom Os 2610 z Trnavy a prípojom do žst. Skalica
 • z dôvodu nízkej frekvencie cestujúcich bol zrušený vlak Os 2422 Kúty (18.18 h) - Holíč n./Moravou a Os 2633 v úseku Holíč n./Moravou (18.52) – Kúty
 • priamy vlak Os 2614 Trnava – Holíč n./Moravou s odchodom z Kútov o 19.25 h bol nahradený východzím vlakom Os 2418 Kúty – Skalica
 • nový vlak Os 2022 vedený z Kútov o 20.12 h ako priamy vlak z Bratislavy do Holíča n./Moravou, ktorý zároveň robí prípoj od vlaku R 234 z Budapešti s prípojom v žst. Holíč do Skalice
 • priamy vlak Os 2039 z Holíča n./Moravou (06.40 h) do Bratislavy bol nahradený priamym vlakom Os 2603 do Trnavy so zachovaním prípoja v žst. Kúty na smer Bratislava
 • nový školský vlak Os 2407 Skalica (07.16 h) – Holíč n./Moravou s obmedzením ide v X
 • vlak Os 2453 Sudoměřice (08.04 h) – Skalica je nahradený priamym vlakom Os 2409 do Kútov s odchodom o 90 min neskôr
 • priamy vlak Os 2041 Holíč n./Moravou (11.38 h) – Bratislava bol nahradený priamym vlakom Os 2607 do Trnavy
 • vlak Os 2455 Sudoměřice (14.20 h) – Skalica bol zrušený a nahradený novým vlakom Os 2453 s odchodom zo žst. Sudoměřice o 17.33 h
 • priamy vlak Os 2013 Holíč n./Moravou (15.37 h) – Nové Zámky boli nahradený vlakom Os 2417 Sudoměřice (15.15 h) – Kúty
 • posledný vlak Os 2423 je vedený priamo zo žst. Sudoměřice (19.29 h), čo predstavuje posun pôvodnej trasy zo Sudoměříc o 55 min a zo Skalice o 19 min so zabezpečením prípojov do Bratislavy a Trnavy

Trať 115 Holíč nad Moravou – Hodonín (ČD)
Prevádzkovanie osobnej železničnej dopravy na tejto trati je stále otvorené. Nakoľko JMK ako objednávateľ dopravy nemá záujem o prevádzkovanie tejto vysoko stratovej trate a ČD nemajú dostatok financií na zabezpečenie dopravy vo svojej réžii, uvažuje sa o zastavení dopravy na tejto trati.

Trať 116 Kúty – Trnava
Obmedzenia všetkých vlakov zostávajú nezmenené, u vlakov Os 2651 a Os 2656 došlo k doplneniu o niektoré dátumy.
Smer Trnava - Kúty

 • Os 2630 – posunutie odchodu zo žst. Jablonica o 10 minút skôr – zabezpečenie prípoja v žst. Kúty k vlaku R 375 s odchodom 4.22 h smer Bratislava, Budapešť
 • Os 2632 – nový vlak s odchodom zo žst. Senica 6.37 h, príchod do žst. Kúty 7.04, ktorý priamo pokračuje do žst. Holíč nad Moravou (príchod 7.31 h) – zabezpečenie prípoja k vlaku Os 2039 s odchodom zo žst. Kúty 7.21 h smer Bratislava
 • Os 2600 – priamy vlak do žst. Holíč nad Moravou
 • Os 2604 – posunutie odchodu zo žst. Trnava o 27 minút skôr (technologické dôvody) – odchod zo žst. Trnava 8.37 h, príchod do žst. Kúty 9.58 h, zároveň sa zabezpečil prípoj v žst. Kúty k vlaku EC 134 s odchodom 10.16 h smer Praha
 • Os 2610 – priamy vlak do žst. Holíč nad Moravou

Smer Kúty – Trnava

 • Os 2603 – priamy vlak zo žst. Holíč nad Moravou
 • Os 2607 – priamy vlak zo žst. Holíč nad Moravou
 • Os 2609 – z dôvodu opakovaných pripomienok a sťažností zo strany Obecných úradov ako aj VÚC Trnava sa znovu obnovilo zastavovanie na zastávkach Bíňovce a Cerová-Lieskové, odchod zo žst. Kúty 14.10 h, príchod do žst. Trnava 15.37 h, zároveň sa zrušil prípoj v žst. Trnava k vlaku R 707 (smer Žilina) s odchodom 15.27 h, ktorý by nebolo možné zabezpečiť vzhľadom na skutočnosť, že odchod R 707 bol posunutý o 5 minút skôr
 • Os 2613 – došlo k zmene jeho obmedzenia, vlak bude vedený denne s odchodom zo žst. Kúty 16.45 h a príchodom do žst. Trnava 18.22 h so zastavovaním vo všetkých staniciach a zastávkach, zároveň sa zabezpečil denný prípoj v žst. Kúty od vlaku EC 171 s príchodom 16.40 h (smer Budapešť) * Os 2615 – vlak bol zrušený a ako náhrada je už spomínaná zmena obmedzenia vlaku Os 2613 na denný vlak
 • Os 2617 – priamy vlak zo žst. Holíč nad Moravou

Trať 120 Bratislava – Nové Mesto n./Váhom
Na trati Bratislava – Žilina dochádza k zásadnej zmene technológie vozby vlakov Os. Tieto zmeny boli vyvolané prijatím koncepcie ZSSK pre regionálnu dopravu, ktorá predpokladá postupné vytvorenie prímestskej dopravy Nové Mesto n./Váhom – Bratislava. Práve z tohto dôvodu došlo k rozdeleniu niektorých trás vlakov prechádzajúcich cez Nové Mesto n./Váhom.

Nakoľko sa u cestujúcej verejnosti sme sa stretli s pozitívnym ohlasom pri skúšobne zavedenom priamom spojení Nitra – Trnava a späť, pristúpili sme k rozšíreniu ponuky takýchto spojení na 4 páry vlakov kategórie Os. Spolu s vlakmi ER 2519 / 2538 je teda 5 párov priamych vlakov na tejto destinácii.
Konkrétne zmeny sú uvedené v ďalšej časti:

 • skrátenie trasy vlaku:
  • Os 3021 Leopoldov (04.50 h) – Nové Mesto n./Váhom (pôvodne P. Bystrica)
  • Os 3001 Bratislava hl.st. (04.24 h) – Trenčín (pôvodne Žilina); zároveň vytvorenie nového prípoja na vlak Ex 501 v žst. Trenčín
  • Os 3025 Trnava (06.40 h) – Nové Mesto n./Váhom (pôvodne Trenčín)
  • Os 3013 Bratislava hl.st. (15.00 h) - Nové Mesto n./Váhom (pôvodne Žilina)
  • Os 3015 Bratislava Petržalka (16.09 h) - Nové Mesto n./Váhom (pôvodne Žilina)
  • Os 3041 Bratislava hl.st. (18.40 h) – Leopoldov (pôvodne P. Bystrica)
  • Os 3022 Trnava (04.47 h) – Bratislava hl.st.; v úseku Leopoldov – Trnava nahradený vlakom Os 3046 s posunutím trasy o 13 min a zabezpečením nového prípoja v žst. Trnava na smer Kúty
  • Os 3030 Nové Mesto n./Váhom (06.37 h) – Trnava (pôvodne z Púchova)
  • Os 3000 Trenčín (08.49 h) – Bratislava hl.st. (pôvodne zo Žiliny)
  • Os 3012 Nové Mesto n./Váhom (11.20 h) – Bratislava Petržalka (pôvodne z P. Bystrice)
  • Os 3002 Trenč. Teplá (14.53 h) – Bratislava hl.st. (pôvodne zo Žiliny)
  • Os 3042 Nové Mesto n./Váhom (20.30 h) – Leopoldov (pôvodne z Púchova)
 • zmena časovej polohy, zrušenie a zavedenie vlaku:
  • nový Os 5105 Trnava (05.58 h) – Nitra ako prípojný vlak od Os 3023, ide v X
  • Os 3029 posun odchodu z Bratislavy hl.st. (08.14 h) o 14 min z dôvodu zlepšenia prípoja na vlak R 605 vedený v novej trase
  • nový Os 5107 Trnava (09.13 h) – Nitra ako prípojný vlak od Os 3029
  • zrušený starý vlak Os 3029 Bratislava Petržalka (08.44 h) – Trnava bol nahradený novým vlakom Os 3031 Bratislava hl.st. (10.14 h) – Trnava ako prípoj od IC 405 zo smeru Wien Westbf. a čiastočná náhrada odsunutej trasy R 605 v úseku Bratislava – Trnava
  • nový Os 3007 Bratislava hl.st. (16.24 h) – Nové Mesto n./Váhom vedený v (6) a + ako alternatíva vlaku Os 3015 zo žst. Bratislava Petržalka. Zavedením tohto vlaku dochádza k zabezpečeniu stáleho prípoja od vlaku R 723 v žst. Leopoldov a úprave rozloženia vlakov počas víkendu vzhľadom na vedenie vlaku ER 2538 denne
  • nový Os 5115 Trnava (17.57 h) – Nitra ako prípojný vlak od Os 3039, ide v X
  • u vlaku Os 3017 dochádza k predĺženiu existujúcej trasy vlaku Trnava (18.40 h) – Leopoldov až do žst. Nové Mesto n./Váhom, vlak je vedený denne - nový vlak Os 3019 vznikol ako alternatíva vlaku R 705 v sobotu v úseku Bratislava – Leopoldov, aby boli zachované všetky prípoje v žst. Trnava a Leopoldov od obmedzeného kmeňového vlaku R 705
  • nový Os 3043 / 3019 Leopoldov (20.48 h) - Nové Mesto n./Váhom je zavedený ako náhrada za zrušený úsek starého vlaku Os 3009 a tvorí prípoj od vlaku R 705, čím je vytvorený neskorší a rýchlejší rozvoz z Bratislavy
  • prvý vlak Os 3020 je vedený už zo žst. Leopoldov ako čiastočná náhrada za zrušený vlak R 608. TSK by mal zabezpečiť návoz z Hlohovca spojom SAD, ktorý by bol posunutý cca o 20 min. Namiesto tohto spoja je ZSSK ochotná viesť novozavedenú časť starého vlaku Os 3022 – Os 3046 zo žst. Hlohovec
  • nový vlak Os 5102 z Nitry do Trnavy v úseku Leopoldov – Trnava, ide (1)-(6)
  • nový vlak Os 5106 z Nitry do Trnavy, ide v X
  • nový vlak Os 5112 z Nitry do Trnavy v úseku Leopoldov – Trnava ide v X
 • zmena obmedzenia vlaku:
  • Os 3011 Bratislava hl.st. (07.03 h) - Nové Mesto n./Váhom ide denne
  • vzhľadom na vedenie vlaku R 707 denne dochádza k obmedzeniu vlaku Os 3013 Bratislava hl.st. (15.00 h) – Nové Mesto n./Váhom v úseku Leopoldov - Nové Mesto n./Váhom na ide v X
  • vzhľadom na zavedenie vlaku Os 3007 dochádza k obmedzeniu vlakov Os 3037 Bratislava hl.st. (16.00 h) – Trnava a Os 3039 Bratislava hl.st. (17.00 h) – Trnava na ide v X

Trať 130 Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo
Všetky vlaky na trati Bratislava – Nové Zámky sú prečíslované z dôvodu zrušenia priameho vedenia vlakov Nové Zámky – Kúty, súpravy vlakov budú obratované v Bratislave. V novom GVD 2004/2005 budú len dva priame vlaky Os 2009 (Holíč nad Moravou – Nové Zámky s príchodom 9.15 h) a Os 2013 (Kúty – Nové Zámky s príchodom 13.37 h).
Smer Bratislava – Nové Zámky
Vlaky sú vo väčšine prípadov vedené v takte s odchodom z Bratislavy xx.52 minúta.

 • Os 4241 – vlak je vedený ako priamy vlak zo žst. Trnava
 • Os 4203 – vlak bol posunutý o 4 minúty skôr, čím sa umožnilo jeho predchodenie v žst. Šaľa vlakov R 235 (zabezpečený prestup)
 • Os 4213 – (staré číslo 4209), vlak nebude predchodený v žst. Šaľa vlakom R 871, ale až v žst. Trnovec nad Váhom, z konštrukčných dôvodov

Smer Nové Zámky – Bratislava
Ranný návoz do Bratislavy bol zmenený – vlaky vedené v polhodinových rozostupoch.

 • Os 4200 – (staré číslo 2000), posunutie odchodu zo žst. Nové Zámky na 3.27 h, z dôvodu lepšieho zabezpečenia návozu do Bratislavy na šiestu hodinu
 • Os 4202 – (staré číslo 4242), vlak budené vedený už zo žst. Nové Zámky do žst. Bratislava Petržalka, s odchodom 3.59 h s obmedzením denne, v úseku Nové Zámky – Galanta bude zastavovať vo všetkých zastávkach a staniciach, ďalej bude vedený ako Zr vlak (ako starý Os 4242)
 • Os 4204 – (staré číslo 4202), vlak bude vedený len zo žst. Šaľa z dôvodu predĺženia trasy Os 4202, odchod zo žst. Šaľa 4.46 h
 • Os 4244 – odchod vlaku zo žst. Nové Zámky posunutý o 8 minút skôr – 18.39 h
 • Os 4226 – (staré číslo 4218 a 4220), došlo k zrušeniu nedeľnej alternatívy do žst. Bratislava Nové Mesto, vlak bude vedený denné do žst. Bratislava hl.st. s odchodom 19.30 h

Smer Nové Zámky – Štúrovo
Rozsah vlakovej dopravy v tomto smere ostáva nezmenený. Prichádza len k minútovým posunom z dôvodu konštrukcie.

Smer Štúrovo – Nové Zámky
Rozsah vlakovej dopravy v tomto smere ostáva nezmenený.

 • Os 4262 - bude vedený v skoršej polohe o 24 minút t.j. odchod zo žst. Štúrovo o 17.16 h z dôvodu zabezpečenia návozu cestujúcich na vlak R 234 Amicus. Zároveň prichádza aj k zmene obmedzenia uvedeného vlaku. Vlak bude vedený denne.
 • Os 4260 – prichádza k zmene obmedzenia. Vlak bude na rozdiel od GVD 2003/2004 vedený len v pracovných dňoch. Uvedená zmena bola podmienená lepším rozložením vlakov ako aj vedeným vlaku Os 4262 denne.

Trať 131 Bratislava – Dunajská Streda – Komárno
Rozsah vlakovej dopravy zastáva nezmenený. Prichádza len k nepatrným posunom vlakov z dôvodu konštrukcie a zjednotenia jazdných dôb.

 • Os 4345 – bude vedený v neskoršej polohe zo žst. Bratislava Nové Mesto o 15 min t.j. 16.56, z technologických dôvodov (zrušenie výhybkára v žst. Nové Košariská)

Trať 132 Bratislava hl.st. – Bratislava N.M. - Rajka
Na tejto trati nedochádza k zásadnej zmene vo vedení vlakov kategórie Os. Vzhľadom na otvorené dvojstranné rokovania zo stranou MÁV, nie sú polohy vlakov Os 4400-4403 definitívne a môžu sa ešte meniť, prípadne aj rušiť.

 • Os 4421 Bratislava hl.st. (20.37 h) – Bratislava N.M. je zrušený bez náhrady z dôvodu nízkej frekvencie cestujúcich

Trať 133 Galanta – Leopoldov, Sereď – Trnava
Smer Trnava – Galanta

 • Os 4241 – staré číslo Os 4551, posunutie odchodu zo žst. Trnava o 8 minút neskôr (odchod 4.04 h), pričom ide o priamy vlak Trnava – Nové Zámky, prišlo i k zmene jeho obmedzenia (podľa vlaku Os 4241)
 • Os 4551 – zavedenie nového vlaku, odchod zo žst. Trnava 4.42 h, príchod do žst. Galanta 5.08 h s obmedzením – len v pracovné dni a so zabezpečením prestupu v žst. Galanta na vlak Os 4208 (smer Bratislava)
 • Os 4579 – od platnosti nového GVD je vlak zrušený
 • Os 4557 – vlak bude mať skorší odchod zo žst. Trnava o 28 minút (10.02 h), z dôvodu zúženia medzery vzniknutej zrušením Os 4579, ako aj zabezpečením prípoja v žst. Galanta k vlakom Os 4212 (smer Bratislava) a Os 4207 (smer Nové Zámky)

Smer Galanta – Trnava

 • Os 4550 – posunutie jeho odchodu zo žst. Galanta o 12 minút skôr (4.48 h), v žst. Galanta ako prípoj od Os 4202 a v žst. Trnava prípoj k Os 3024
 • Os 4552 – posunutie odchodu zo žst. Galanta na 6.08 h z dôvodu zabezpečenia prestupu v žst. Galanta od vlaku R 872 a prestupu v žst. Sereď na vlak Os 4500. Týmto sa zabezpečí prestup v žst. Leopoldov na prvý rýchlik R 332 z Bratislavy na smer Žilina
 • Os 4556 – došlo k prečíslovaniu vlaku Os 4576 na Os 4556, z dôvodu zrušenia vlaku Os 4556 (žst. Galanta 9.53 h, Trnava 10.21 h – trasa v súčasne platnom GVD)
 • Os 4560 – posunutie odchodu zo žst. Galanta na 13.00 h, z dôvodu zabezpečenia prípoja v žst. Galanta od nového vlaku Ex 279 s príchodom 12.57 h

Trať 134 Šaľa – Neded
Rozsah vlakovej dopravy zastáva nezmenený. Prichádza len k nepatrným posunom vlakov z dôvodu konštrukcie a zjednotenia jazdných dôb.

Trať 135 Nové Zámky – Komárno
Rozsah vlakovej dopravy zastáva nezmenený.

 • Os 4816 – bude vedený v skoršej polohe zo žst. Komárno o 14 min t.j. 17.43 z dôvodu zabezpečenia prípoja na vlaky EC 171 a vlaku R 234 AMICUS
 • Os 4817 – bude vedený v neskoršej polohe zo žst. Nové Zámky o 22 min t.j. 18.18 z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlakov EC 171 a vlaku R 234 AMICUS
 • Os 4818 – bude vedený v skoršej polohe zo žst. Komárno o 15 min t.j. 18.58 z dôvodu neskoršieho vedenia vlaku Os 4817 a následného obratu súpravy.
 • Os 4301 a Os 4300 v úseku Komárno – Komárom zrušené bez náhrady. Železničný prechod Komárno – Komárom uzatvorený pre osobnú železničnú prepravu.

Trať 140 Nové Zámky – Nitra – Topoľčany

 • Os 5061 – vlak bude z dôvodu zabezpečenia súpravy na vlak ER 2515 vedený denne
 • Os 5003 – prichádza k zmene vedenia vlaku zo žst. Nitra. V pracovných dňoch bude vlak vedený v neskoršej polohe o 8 min t.j. odchod z Nitry o 14.23. V sobotu a dni pracovného voľna bude vlak vedený v skoršej polohe o 36 min t.j. o 13.52 ako vlak Os 5029. Uvedenú zmenu si vyžiadal zmena polohy vlaku Os 5032 ako aj zabezpečenia kvalitnejšieho rozvozu z Nitry po 14tej smer Topoľčany
 • Os 5067 – vlak bude z konštrukčných dôvodov vedený zo žst. Nové Zámky skôr o 9 min. Príchod do žst. Nitra zostáva nezmenený
 • Os 5005 – vlak bude vedený v neskoršej polohe zo žst. Nové Zámky o 24 min t.j. 18.18 z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlakov EC 171 a vlaku R 234 AMICUS
 • Os 5007 – vlak bude z dôvodu posunu vlaku Os 5118 a zrušenia dlhého pobytu v žst. Nitra vedený v neskoršej časovej polohe o 26 min t.j. odchod zo žst. Nové Zámky bude o 20.11
 • Os 5030 – pripravujeme zmenu odchodu vlaku zo žst. Nitra o cca 7 min t.j. odchod zo žst. Nitra 14.18 hod z dôvodu skvalitnenia rozvozu po smene. Prípoj na vlak R 831 v žst. Šurany zostáva zachovaný
 • Os 5032 – vlak bude z dôvodu skvalitnenia odvozu cestujúcich po smene vedený v neskoršej časovej polohe zo žst. Topoľčany o 15 min. t.j. o 14.30 hod
 • Os 5068 – pôvodne vlak Os 5066 bude vedený v neskoršej časovej polohe zo žst. Topoľčany o 44 min z nasledovných dôvodov:
  • prichádza k zmene polohy vlakov kategórie R (723 a 1520)
  • z technologických dôvodov ( obrat súpravy od vlaku Os 5065) nie je možné vedenie v skoršej časovej polohe
 • Os 5010 – vlak bude v úseku trate Topoľčany – Nitra vedený v skoršej časovej polohe o 20 min z dôvodu skrátenia pobytu v žst. Topoľčany. Odchod zo žst. Nitra zostáva nezmenený z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku Os 5119 smerom od Leopoldova

Trať 141 Nitra – Lužianky – Leopoldov

 • Os 5105 – vlak bude z dôvodu vedenia vlaku ER 2515 (súčasný Zr 1732 ZOBOR) v neskoršej časovej polohe vedený skôr zo žst. Leopoldov o 14 min. t.j. odchod o 6.17 hod
 • Os 5120 – vlak bude v GVD 2004/2005 zrušený z dôvodu vedenia vlaku ER 2515 (súčasný Zr 1732 ZOBOR) v neskoršej časovej polohe. Obslužnosť územia budeme zabezpečovať spomínaným vlakom ER 2515 (zastavuje: Lužianky, Zbehy – obec, Zbehy)
 • Os 5102 – vlak bude vedený až do žst. Trnava
 • Os 5106 – nový vlak. Odchod vlaku zo žst. Nitra 11.39, Lužianky 11.50/56 prípoj od vlaku 5004 od Prievidze, Leopoldov 12.38, Trnava. Uvedeným vlakom chceme zabezpečovať návoz cestujúcich do Trnavy na druhú pracovnú smenu
 • Os 5110 – (súčasný Os 5108) vlak bude vedený zo žst. Nitra v neskoršej časovej polohe o 8 min t.j. odchod zo žst. Nitra 14.14 hod z dôvodu zabezpečenia rozvozu cestujúcich po smene. Vlak bude vedený až do žst. Trnava
 • Os 5112 – (súčasný Os 5110) vlak bude vedený až do žst. Trnava
 • Os 5114 – (súčasný Os 5112) odchod vlaku zo žst. Nitra zostáva nezmenený. Skrátením pobytu v žst. Zbehy sme docielili vytvorenie nového prípoja v žst. Leopoldov na vlak R 600 Ružín do Bratislavy
 • Os 5118 – (súčasný Os 5116) už v rámci druhej zmeny do CP 2003/2004 došlo k posunu uvedeného vlaku do skoršej časovej polohy z dôvodu zabezpečenia prípojov v žst. Leopoldov na smer Bratislava a Žilina na úkor rozviazania prípojov v žst. Nitra (od smeru Nové Zámky) a v žst. Lužianky ( od smeru Topoľčany). Uvedenú zmena ostáva v platnosti aj pre CP 2004/2005.

Pri tvorbe CP 2004/2005 bolo zo strany zodpovedných zamestnancov vyvinuté maximálne úsilie pre dosiahnutie takej ponuky vlakových spojení, ktorá vyhovuje potrebám väčšiny cestujúcej verejnosti. Aj v novom CP naše pracovisko zabezpečuje mimoriadne posilnenie pravidelných vlakov (z dôvodu školských akcií, výletov, návštev kultúrnych pamiatok ...), pre väčšie skupiny zavádzanie mimoriadnych vlakov, vlakov na objednávku.


-Milky-, -guinness- a -samko-