Potvrdený vysoký rating ŽSR

24.5.2004 14:48Zdroj: ŽSR

Potvrdený vysoký rating ŽSR

CRA RATING AGENCY, a. s. (ďalej len „CRA“), jediná afilácia v strednej Európe najstaršej ratingovej agentúry na svete MOODY´S Investors Service, vykonala ročné prehodnotenie ratingu Železniciam Slovenskej republiky, Bratislava (ďalej len „ŽSR“). „Vysoké ratingové hodnotenie z investičného pásma pri prehodnotení ŽSR vyjadruje uznanie CRA pre súčasné dobré smerovanie a vedenie spoločnosti“, uviedol na úvod Ľubomír Dubecký, riaditeľ CRA pre SR.

CRA RATING AGENCY, a.s. udelila Železniciam Slovenskej republiky, Bratislava nasledovné ratingové hodnotenie:

- dlhodobý lokálny CRA Rating na úrovni skAa-

ktoré vyjadruje vysokú schopnosť splácať svoje záväzky v slovenských korunách s miernym rizikom v dlhšom časovom horizonte a radí ŽSR medzi veľmi kvalitné subjekty;

- dlhodobý medzinárodný CRA Rating na úrovni A-

čo je hodnotenie na úrovni Slovenskej republiky (maximálne možné hodnotenie akým môže byť subjekt na Slovensku hodnotený) a určuje schopnosť subjektu splatiť svoje dlhodobé záväzky denominované v cudzích menách

- krátkodobý CRA Rating na úrovni skP-1

čo je taktiež najvyššie možné hodnotenie schopnosti splatiť svoje krátkodobé záväzky (do 1 roka) včas a v plnej miere, aké môže hodnotený subjekt získať;

- výhľad ratingu pre ŽSR je stabilný

Pri hodnotení Železníc Slovenskej republiky, Bratislava, zvážila ratingová agentúra okrem dosahovaných výsledkov aj všetky známe riziká a očakávaný vývoj spoločnosti. K faktorom podporujúcim udelené ratingové hodnotenie CRA zaradila najmä sprísnenie rozpočtovej disciplíny a obmedzenie investícií financovaných z vlastných alebo z dojednaných úročených zdrojov. Pri konečnom hodnotení bolo prihliadnuté predovšetkým na postavenie ŽSR v rámci SR, na predmet činnosti a právnu formu, čo v prípade potreby dáva predpoklady pre podporu zo strany štátu tak, ako tomu bolo v prípade prevedenia časti úverov so štátnou zárukou do štátnych pasív.
I napriek úsporám realizovaným po dokončení organizačných zmien, zefektívnení prevádzkovej a investičnej činnosti, čiastočnému oddlženiu a vyčleneniu stratových obslužných činností, ostane schopnosť ŽSR plniť svoju dlhovú službu na nižšej úrovni a ich kreditná bonita sa bude odvíjať od prístupu štátu k stanovovaniu cenovej a dotačnej politiky. Ako rizikové faktory vidí agentúra trvajúce vysoké úverové zadĺženie a pokles dopravných výkonov, čo sa pri vysokom podiele fixných nákladov a regulovaných cenách negatívne odráža v hospodárení Železníc SR.

Podľa názoru ratingovej agentúry CRA šancou pre zlepšenie hospodárenia je v prípade pokročenia v modernizácii železničnej cesty rast dopravných výkonov po začlenení Slovenska do EÚ, ako aj po stabilizácii majetkovej štruktúry jej efektívnejšie využitie.

Vypracovaním ratingovej analýzy získali Železnice Slovenskej republiky objektívnu a nezávislú analýzu posudzujúcu jeho schopnosť a ochotu splácať svoje záväzky v plnej miere a včas, ktorú môže využiť jednak pri rokovaniach s bankami, potenciálnymi investormi, finančnými inštitúciami, obchodnými partnermi alebo aj na zlepšenie interných riadiacich procesov vo vnútri spoločnosti, ako aj na svoju prezentáciu.

Podrobnejšie údaje o ratingu Železníc Slovenskej republiky, Bratislava sú uvedené aj v platených systémoch agentúr Reuters, Bloomberg, Newton IT, Albertina, Čekia, ČTK, ako aj na domovskej internetovej stránke CRA.