Cestice - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Cestice pri Moldave

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Cestice sa nachádza na čiastočne zdvojkoľajenej trati ŽSR č. 160 Zvolen os.st - Košice, v medzistaničnom úseku Čečejovce - Veľká Ida.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Zvolena

CESTICE ležia na náplavových kužeľoch tokov Idy a Čečanky v západnej časti Košickej kotliny. V chotári obce sú nivné pôdy. Prvá písomná zmienka je z r. 1317 (Zosta). Podľa portálneho súpisu z r. 1427 mali 58 usadlostí s dominantným maďarským obyvateľstvom. V 1. pol. 15. stor. bola obec v správe hradu Veľká Ida, patriaceho rodine z Perína. V 18. stor. prišli do obce slovenskí gréckokatolícki obyvatelia, ktorí sa venovali poľnohospárstvu a tkáčstvu. Po vzniku ČSR nastala čiastočná parcelácia Schellovho veľkostatku. Pri požiari r. 1921 zhorelo v obci 66 domov. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska, pri prechode frontu utrpela obec ťažké hospodárske škody.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu